Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ο Μπα· Μα.
ο" ο· Μ το ΜΜΜ·
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
 'ο ΜΜΜ·@ Μο·
' έ, ϊ το Πω· που Μικτή...
Η ΓραφετοΠΑΝ0ΣΛ0ΥΠ0Σ Σελ.2
ΠεμΠτ·τ ΙΤ Φεβροωορτοω 2ΟΊΘ τ' Φωλλο ΙΊ03 Δ2303· τ € Ί 30
«ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ» !Α¦Ε|ΝΑ|ἶΟ'|Ο|ΟΣ ΑΝΤ·|ΑΕΑ“ΣΕ| ΜΕ Ο"Ο|ΟΝ|||'|ΟΙΕΑΑΑΟ ΤΡΟΠΟ
· «οοΜτττπτἴτο Μια, Η ΜΜΜ ΜΕ το :νΝἙΡΜΜ τον οΡτΜτῖΜΕΝον
··-«-Ί . ν  ο η 7 Ο η “χ
"4 ί 77 ” ῦ ο
Τ .5. Ι ' 7
   .ε
Έρχονται... ΜΝΗΜΗ
ΔΕΝ ΠΑΕ' ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΣΚΗΝ|ΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ
ΜΕ ΤΗΣ "ΤΕΡΠΝΗΣ ΡΕΒΑΝΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ. θΕΑΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
Ύαζαοοε ΔΠμΠωΜὁη5 .-..ηΜ7
ΔταΠτττα5 ο Καλο,εοοαοολο5
ο ετεοοε. ΒααΘοε · Τα αοαλεν
γωνα,ἔτνα· εαιβαρρυνττ!α -
οσο ΜΜΜ τα αεοαι.α ΑΕΚ-ΟΣΦΠ
αφου Πρωτα ειτε εαττρεψει στον
Χαρα να ανοραοετ με το νεο· και Παω
βεν Με με οαεμ»ε5 ιε·οονομιε5
των Πεοειαα>Κασαω · Τον Βαζοον
για φοτο φορα στα πρωτα επτα ματ5
τοοβ γοοοοτα5 Ενωαα5.
ΣΚΑΝΔΑΛΟ Ο ΟΡ'ΣΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΗ.
· Ο βοοθοε Με αερ·βοατα5 ΕΠΣ
Χαλκτὁ·κα5· Που μεταξυ αλλων
οργ·ων στο Πρωτο μακ Κααελλοα
ειχε κοψει με οφοα·ντ τον Αραβι6α
σε φαση Που Θα γινοταν το Ι-2
Με Ντεαο5 Βααοοοα Με ΚΕΔ
οομαλαοωνει το οτα·τατ·κο τοτο
Κατ ·α5 ο Πατταα5 μα να 5εαΞ· το
Η.,κο · Ο ΔΜ·ΤΗῖΝΣ ΠΟΥ ΠΦΑΞΞ>
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟ ΚΟΨΗ ΤΗΣ
Β ΞΘΜΧΗΣ Πλ ΝΑ τω. ΚΙΝΔΥΝΞΨΕ¦
Με ΑΠ0ΜΕ·Σνο Ο ΟΣΦΠ
Ττ*λκΡτΒοΔΜεΡογΝ
|'|Α |ἙΑ|Α Ο ΠΑΟ...
Μαυρα χαλτα ξανα. η ομαδα του Στραματαοντ. εχασε
(Ι-0) κα· αττοκλετστοκε δικαιοτατα Με) τον Ατροματο