Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: "Αλέξη είσαι ο αρχιερέας του μνημονίου"Recognized text:
_  - Κοντευε: Π η' “ _ κοντερ-Ἡ' ξ 
ΣασεΤιιστρ 
 ?¦ ζ ΠΣ Ξ' ζ;:. ΣΣ. (Ϊ: ]ἱ;ἶζ .)' ἱ› ΣΣ, ι::.Σι: Ιἱ .. Σ ._
 Ι  γ ~ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ|ΚΗ ο
,ῳ.;. ,“'.ι
μ · , _  ΠΕΜΠΤΗ”οἑει>ονΑι>ισνΞοι8 
ι.>Μετο ΗΜεΡιιΣιο κονΤιοΝι _ ' Σ, Δι 
τ ΤιΜέΣ ΤιΣ ΛΤοΡἔΣΣΑΣ Μαΐου 20 ιΞνι=οτ 
1ῖἶτΣίἘ Η ]'ἶἶ:ἴ 'ΣΣ ι;ἶΔβἶΓ
Ότανολαόσφοβάτα1ταν 7
. κυβέρνασα 'υπαρχει τυραννία.
” Όταν η φοβάται η η
τον λαό, υΠάρΧει ελευθερία! 4
 ι Λο. Φύλλου: 57
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
~ · . Τιμη: 1€
Τάμα; Τζέφεραον,
308 Πρόεδροσ των (1801-1809)
Ϊ' " · Σ..'τ. ι.ιῖῖ ι.,. ί' 1.- 'ί :ι.; :μι ό ;ν" ~ῖ"ιι ς , .;'; _.ι,ι
Ο Μίκησθεοδωρόκησ έῆυσε τη .σιωπή 'του και εξαιΤέΠυσε κεραυνούσ
τι * ψ
Η ΜΒΜ
: ι<Μ05
γ _ σε καυτα και
.ακούει τοποσ. Τ
~ έΜ8 Χόκει
. την επαφή-γ μου"
πραγματικότητα»
Το ΜΜΜ" ιιιιι και"
Οι αγρότεσ δεν υιιοχωρουν και ετοιμαΖονται
να μετατρέψουν το Συνταγμα σε Πῆατεία Ταχρίρ
'Σελ.: 7
 9ΑονΛΤον γ  
Ριχνει «μαυρο»Ϊ ·Ύ ° '
τη'ῆεοραση
; = Κλείσιμο·τηλεοΠτικῶν καναλιών και αιτολίισεισ ερ7 γαζομένων Προανίιγγειλε, ο υπουργὁσ ΕΠ|ικρατείασ Νί.; κοσ ΠαηΠάσ. θα αδειοδοτηθοῦν μόνο τέσσερα. και θα
 έΧουν μέκρι 40,0 εργαζομένουσ το καθένα! ζ Σελ.: 4
ορ|-σε"σ στο.ζ_Αιγωο»;!-_
Ο Γιάννησ Μουζάλασ-και ο Γιάννησ Δραγασάκησ ΠαραδέΧονται ότι η Ελλάδα βρίσκε-; γ
ται με το ένα Πόδι εκτ6σ και η κυβέρνηση Προετοιμάζεται'για το... (Σκωτία
Την ίδιαὡρα. ο Πάνοσ Καμμένοσ λέει «των στην εμηλ0κη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο 'και ο '
ΔημάτρΠσ Αβραμόηουλοσ δέκατη ΠυράΞαΠά ξένουσ ανταηοκριτέσ. .Π 1 γ! ζ  β
τιιΝΝΗ:““ Ξ
.ΣΤ0ΥΡΝΛΡΑΣ · .
“ οΖΕ ΜογΡιΝιο ΣΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ιονΝΔι'ΤΕΝΤ
«Νέα μειώσετε Η 6
τισ' συνταξει5»
γ! Σελ.: 12
· Κ|Μ Γ ιοΝι'κ-ογΝ
τουΞτρεῆόνω όῆου8! “
θο|κονω εσένα
ιι'ροεδρο τησ Βουῆιι5>>
'Σελ.: 3
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕι>ιΣινιο Τον...-νΑΝιε «καθόρισε» και]
κάθε καρυδ.ιασ τον εΤιιτεῆορχΤι!'
Ι ι Ι -` - - ' ί -καρυ6ι στο σοου. του - :Με ~· . - _ , ι . › 
  ι μ ι 1 7 · θέμ Χρονου είναι, Πλέον¦ η ανακοίνωση αΠὁ τηλ διοίκηση τησ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τησ Πολυσυζητημένησ -τον τελευ
. · γ . ` Ν . ταίο καιρό- συμφωνίασ με τον Ζοζέ ΜουρίνιοΚΟλα. τα διεθνη ΜΜΕ αναφέρουν Πωσ ο.«5ρεείεΙ Οσο» ενημέρωσε φίλουσ και
~ συνεργάτεσ του ότι η «συμφωνία έκλεισε» και αΠό το καλοκαίρι θα κάθεται στον Πάγκο τησ θρυλικίισ βρετανικάσ ομάδα! Το
συμβόλαιο των «Κόκκινων Διαβόλων» με τον ιδιὁρρυθμο Πορτογάλο' Προηονητη θα είναι τριετοῦσ διάρκειασ και θα ληξει το
20 Ι 9; ενώ θα τον κάνει Πλουσιάτερο κατά 20 εκατομμυρια ευρώ τον Χρόνο! · ζ Σελ.: 15
ΝΤοΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΤι_
«Αν ήμουν στο
“Μηατακῆαν", θα
είχα-ονοίξει Τιυρ με
το όΤιῆο μου» :Σω
Ένα ετερόκλητο ηλίιθοσ συγκεντρώ' θηκε στην Πρεμιέρα του κινίιματοσ
Βαρουφάκη, στο Βερολίνο. Άριστο
ροί, ακτιβιστέσ, μαρξιστέσ, καταζητούμενοσ Χάκερ Παγκοσμίου φημησ αλλά
και εκηρόσωηοι κοινοβουλευτικών
κομμάτων τησ Γερμανίασ και τησ '
Ισηανίασ ηταν κάποιοι 'ααα τουσ Ξ
υηοστηρικτέσ του Πάνα! Η σύνθεση εγείρει σοβαρά ερωτηματα, τά- 
'ΡΕΤΖΕ ΤΔΤιιΤ ΕρΝΤΤΔΝ
' <<Εοεί5 του ΟΗΕ,
σε τι χρησιμευετε για ο
σο για τη φύση όσο και για τουσ _ συ 
οτὁΧουσ τησ .Πολιτικίισ κίνησησ του
¦ το Προσφυγικό;>>
ΠρώηνυΠουργοῦ Οικονομικών... με 
..>Σελ.: 4 που ο
ο, 'Οι στοχευμενεσειΤεν5υσεισ ζ Ζ Η γερμανικα υβρ|8
ἱ ή· των.Τσυρκων στην Εῇῆα6αὡ Ύ _-και“ιπ. Νεμεσισ... ·
“Μόνο θέαμα;
χωρίσ... αρτον!
"Σελ.:3
ο ϊ Σασί'