Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-02-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΙΝ·ωο··"
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΙΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, καί λίγα χιόνια στα βόρεια ὁρεινα. Οἱ
ανεμοι σε πνέουν δυτικοί 4 μέ 6 καί στα πελαγη
μέχρι 7 μπωφόρ. “Η θερμοκρασία θα αγγίζει
τούς 16β. Κ. · 
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
Βλασίου ἱερομαρτυρος.
Θεοδωρος βασιλίσσης τῆς στερέωσάσης τήν όρθοδοξίαν.
Σελήνη 8 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.20'-Δύσις 5.59'
Ἀριθμ. φύλ. 40375 ί Τιμή ί,50 €
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, εειίεηεννε@οιεηει.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 822083ί, ως: 2ί0 824807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 218 Οί 70870 - 2ί 0 8227870
"Ετος ί22ον
”Οψιμη έπίκλησις
τής νομιμότητος
«° Υπάρχουν νόμοι καί κανόνες για τό ποιά ὁχήματα είσέρχονται στό κέντρο τῆς Ἀθήνας καί νομίζω
ὅτι είναι δουλειά τῆς Τροχαίας νά δεί τί θά κάνει
απέναντι σέ αὐτό».
Τάδε έφη ή κυβερνητική έκπρόσωπος κ. "Ολγα
Γεροβασίλη, απαντώντας στήν απειλή των αγροτών
να κατέλθουν αύριο με τα τρακτέρ τους στό Σύνταγμα
Καί ὁρθότατα. Αύτή είναι ή δουλεια τής Τροχαίας.
Νε τηρείται ὁ Κώδικας Όδικής Κυκλοφορίας, ὁ
ὁποῖος απαγορεύει τήν διέλευση τρακτέρ στούς κεντρικούς δρόμους σε Ἀθήνας.
'Όμως ό Κώδικας Όδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει καί πολλά αλλά;
ο *Απαγορεύει τήν εωοδο τρακτέρ στίς έθνικές οδούς,ε '
ὅπου ή κυκλοφορία γίνεται με ύψηλές ταχύτητες.
ο Ἀπαγορεύει τόν αποκλεισμό των έθνικών ὁδών καί
των δρόμων από τρακτέρ καί πάσης φύσεως ὁχήματα.
ρ Ἀιαιγορεύει γενικως ὁ,τιδήποτε παρακωλύει τήν
ομαλη ροη τῆς ωρα στούς δημοσιας δρόμους
Εύλόγως λοιπόν έρωταται:
- Γιατί ή Κυβέρνησις, πού έπικαλείται διά τής
έκπροσώιωυ της τούς κανόνες τού ΚώδικαΌδικής Κυκλοφορίας για τό ποια ὁχήματα έπιτρέπεται να είσέρ'χονται στό κέντρο τής Ἀθήνας, δέν έπραξε τό Πιο έπί
20τώρα ήμερες πού τατρακτέρ έχουν είσέλθει, έπίοης
παρανόμως, σέ κομβικά σημείαπύν εθνικωνὁδων αποκλείοντας τήν κυκλοφορία των όχημάτωις
“Η απαντησω ανάγεται στήν σταση τού ίδίου τού
Σύριζα καί τού αρχηγού του, ὅταν ήταν στήν αντιπολίτευση. °Βνδεικτικώς ύπενθυμίζουμε:
_ "Οταν.πρό έςαετίας, στίς αρχές τού 2009, είχαμε
παλι έντονες αγροτικές κινητοποιήσεις απέναντι
στήν Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας, ὁ κ. Τσίπρας, ώς πρόεδρος τότε τού Συνασπισμού τής Ἀριστερας, έπισκέφθηκε τό «μπλόκο» των αγροτών στό
Καστρο, τό «μπλόκο» Θηβων καί τό «μπλόκο» Λεβέντη στήν παλαιά έθνική ὁδό Ἀθηνῶν-Λαμίας καί
συνομίλησε μέ τούς αγρότες. Στήν δέ ανακοίνωση
πού έζέδωσε τό κόμμα του έτόνιζε:
«Οί αγρότες βγαίνουν στούς δρόμους κλείνουν
τούς δρόμους διότι διεκδικούν τό δίκιο τους διεκδικούν τήν έπιβίωση» %Ι.2009).
Τρείς πως αργότερα, ΜΜΜ στό Μπένι
τού Πειραιώς αγρότες από τήν Κρήτη, οἱ ὁποίοι Με
τησανναιωρελασουν μέ τατρακτέρ τους μέχρι τό Σύνταγμα Τότε λοιπόν, ό πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτυτής
ΌμάδοςτούΣύριζακἈλαβανος(ὁκΤσίπρας δένήταν
ἀκόμη σουκου. έζήτησε να απαιτεί ή πορεία σε
τρακτέρ στό Σύνταγμα ῦ δού τί έδήλωσε:
«Όταν ό Μωάμεθ δέν πάει στό βουνό, τό βουνό
πάει στόν Μωάμεθ. Όταν ή κυβέρνηση αρνείται να
στηρίξει ανοίγω τῆς-Κρήτης ή κρητική ατραπό·
έρχεται στήνἈθήνα Καλούμε τήν κυβέρνηση να έπιτρέιμει τήν συμβολική πορεία ένός μικρού αριθμού
τρακτέρ καί αγροτικών αύτοκινήτων» Ω.2.2009). η
Τώρα λοιπόν, ή κυβερνητική έκπρόσωπος ζητεί
από τήν Τροχαία να τηρηθεί ὁ. νόμος. Καί ὁ “ .
°Η Ι¦ε1ιιιιειι Βι·οίίιει·8
τῆς Ευρωπη τι
°Η Βοιιιεοίιε Βετ11ς δοκιμαζει τήν γερμανική ήγεμονία
ΔΙΕΘΝΗ ανησυχία προκαλούν οἱ
τριγμοί στήν Βευιεοίιε Βευ1ς, τήν
μεγαλύτερη γερμανική τραπεζα. Τα
προβλήματα τού χ ρη ματοπιστωτικού κολοσσού ξυπνούν μνήμες τού
2008, ὅταν στήν αλλη πλευρα τού
Ἀτλαντικού ή κατάρρευσις τής
Τοπικοι Βτοιίιετε προκάλεσε ίσχυρούς κλυδωνισμούς, πού περιορίσθηκαν τελικώς χαρη στήν παρέμβαση τής κυβερνήσεως καίτής κεντρικής τραπέζης των ΗΠΑ. Στήν
Εύρωπαϊκή"Ενωση, οί Βρυζέλλες
καί ή Φρανκφούρτη δέν διαθέτουν
ούτε ανάλογη αρμοδιότητα ούτε
ανάλογη δυναμική.
Ό «έθνικός πρωταθλητής» των
Γερμανών στόν τραπεζικό τομέα
εἶδε τήν τιμή τής μετοχής του να
ύποχωρεί αὐτή τήν έβδομαδα στό
χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τριαντα ἐτῶν. Χθές σημείωσε
έλαφρα ανοδο, μετα τήν απόφαση
τής τραπέζης να έπαναγορασει μέρος τού χρέους της. Τήν ἴδια στιγμή, ωστόσο, ή διασφαλισις έναντι
κινδύνου χρεωκοπίας τής τραπέζης, μέσω των γνωστών (338,
έφθανε στό ύψηλότερο σημείο
από τό 2008.
Ό διευθύνων σύμβουλος τής
ΒειιτεΩΙιε Βειι1ς,]οίι11 Οπου, σέ μία
κίνηση ίδιαιτέρως ασυνήθιστη για
τήν διεθνή τραπεζική πρακτική,
έζέδωσε ανακοίνωση σε τής ὁποίας παρέχει τήν διαβεβαίωση στό
έπενδυτικό κοινό ότι ή τραπεζα
είναι «σταθερή σαν βραχος» καί
πως θα συνεχίσει κανονικα τίς αποπληρωμές στό χρέος της. Ό ύπουργός Οίκονομικῶν τής Γερμανίας,
Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, αναγκασθηκε να ύπερασπισθεί δημόσια τήν
εύρωστία τής τραπέζης.
Σὲ μια προσπαθεια να ύπερκερασει τούς Ἀμερικανούς καί Βρεταννούς ανταγωνιστές της, ή
1)ευι8011ε ΒωιΙς έχει ακολουθήσει
μια ἑπιθετική έπεκτατική πολιτική
τήν τελευταία δεκαετία, έςαγοραζοντας μικρότερες τραπεζες. Τό τεραστιο οἱκοδόμη μα πού κτίσθηκε,
ωστόσο, φαίνεται πως δέν έχει καί
τόσο γερα θεμέλια. Οἱ έζελίζεις
τούς τελευταίους μήνες ήταν καταιγιστικές. Ἡ χειραγώγησις έκ μέρους της τού δείκτη Ποστ τιμωρήθηκε μέ πρόστιμο 2,5 δισ. δολλαρίων. Ἀκολούθη σε ή απομακρύνω
των δύο διευθυνόντων συμβούλων,
ή πώλη σις τής Ροέτοευ1ς καί ή έκπόνησις ἑνός σχεδίου δραστικής μειώσεως των δαπανών, σύν τοῖς
ἄλλοις μέ 26.000 απολύσεις σέ βαθος τριετίας. '
«Οίκλυδωνισμοί για τήν γε ρμανική οίκονομία μόλις ξεκίνησαν»,
έγραφε ή «Έστω» στίς 30 'Οκτωβρίου 2015, κρούοντας τόν κώδωνα
τού κινδύνου για τήν έκταση τού
προβλήματος τής Βουτ8011ο Β8111ς.
Τρείς μήνες αργότερα, ὁ κίνδυνος
όχι μόνο δέν έχει μειωθεί, αλλα
απλώνεται απειλητικά έπανω από
τήν Εύρώπη. Ἡ γερμανική ήγεμονία, πού βασίζεται στήν οἱκονομική
ίσχύ, τρίζει, μέ αγνωστες έπιπτώσεις για τό εύρωπαϊκό οἱκοδόμη μα.
Καταρρέει ή τελευταία
έκκλησία στήν Ἀγκυ ρα
«Πνίγεται» ὁ °Ελληνορθόδοἔος ναός τού Ἀγ. Κλήμεντος
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ἑλληνορθόδοζος ναός τής βυζαντινής περιόδου
στήν πόλη τής Ἀγκύρας έχει αφεθεί σέ κατάρρευση Μ «πνίγεται»
από τήν αστική αναπτυξη. Π ρόκειται για τόν ναό τού Άγίου Κλή μεντος, ή κατασκευή τού ὁποίου χρονολογείται μεταξύ τού 40υ καί τού
9ου μ.Χ. αἰώνος. Πέρα από τό ότι
είναι ή τελευταία έκκλησία, είναι
καί τό τελευταίο βυζαντινό κτίσμα
στήν τουρκική πρωτεύουσα.
Παρα τό γεγονός ότι ή αζία
τού ναού ως αρχιτεκτονικού μνημείου έχει αναγνωρισθεί από τό
Ἀνωτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς τής Ἀγκύρας (σχετι
συντη ρήσεως ή αποκαταστασεως
τού κτιρίου έχει γίνει. Ἀπεναντίας
έχει αφεθεί να «περικυκλωθεί»
από συγκρότημα γραφείων πού
ανηγέρθη στήν συνοικία Ἀλτινταγκ αστε να μήν είναι ὁρατό παρα μόνον ένα τμήμα τού έζωτερικού του τοίχου.
°Επιπροσθέτως ὁ ναός δέν
εἶναι έπισκέψιμος, παρα μόνον μέ
τήν αδεια των ἰδιοκτητών τού συγκρστή ματος, καί παλι όμως μοναδική πρό`σβασις είναι μια σκάλα
ύπηρεσίας σέ έναν ακάλυπτο
χωρο, πίσω από τό κτίριο.
Για τόν ναό έχουν διατυπωθεί
φωνούν όμως όλοι ότι στήν ἐποχή
τού σουλταν0υ Μου ρατ τού Β' (πατρός τού Μωαμεθ τού Πορθητού) ὁ
Άγιος Κλήμης μετέτραπη σέ τζαμί
καί γύρω του έκτίσθησαν μιναρές,
αίθουσα προσευχής καί μουσουλμανικό ἱεροδιδασκαλείο. Τα δύο
τελευταία κτίσματα κατεστραφησαν σέ πυρκαῖα πού ξέσπασε τό
1917, αλλα ό μιναρές έπέζησε μέχρι τό 1925, ὁπότε κατέρρευσε.
Σημειωτέον ότι στήν έκδοση
τού δή μου Ἀγκύρας πού έπιγραφεται «ἩἈγκυρα δια τής ἱστορίας»
ὁ ναός τού Άγίου Κλή μέντας περιγραφεται ως «ή συχαστή ριο τής
βυζαντινής περιόδου», χωρίς να
“ομως μᾶλλον σωμα τὁ-θυμηθηκε“° κή απόφασις έςεδόθη στίς 12 διαφορες απόψεις ἱστορικών ως γίνεται μνεία ότι ύπή ρζε ἑλληνορΖ. Ἀπριλίου τού 1980) οὐδὲν έργο πρός τήν ἐποχή πού έκτίσθη. Συμ- θόδοςος ναός.
Σ ί ΤΝ < ί |
Μείωση συντάξεων Ι λ λ λ
εμπειρικές Παει και το «Σαντε»...
'Ο διοικητής τής ΤραπέζΤὲῖ ως ,Ελἐαῦἶθ μΨἔἶε τό θυμάμαι ισλάτόπωάτο.Ἡταν Γεωργιάδη». Με Το «Μ» από κάνιζετήν άρτίστα Με Νταλμάς,ή πνεργοστάσια. οπωωωτιςωε
χ ες Ψην 09 η γ? ε; κόκκινο, έντονο, μέ χρυσαφιές χαρω<ιές «Ἀντινικότ», ήτοι στα ...Μπα τοι- όποίσ -λέγετσι- ύπήρξε έκ των μεγά- καιρινές Κυριακές, ό «Παπαστράτος»
ματα οικονομιας' ΕΛ' καί στή μέση ή φωτογραφία μιάς γάρα προσέφυγε ό πατέρας, πού λων έρωτων τού Μουσταφά Κεμάλ, ΜΜΜ ΜῇαΜ πήγαινε Τούς
, , , όμορφης γυναίκας «Σιγαρέτα "Σανιέ", αργότερα υίοθέτηοε τά σιγαρέτα μέ μετέπειτα «Ἀτατούρκ». Νομίζω ότι στάσεων; καί ΤΚ ΟἰκοΥΜ Τακ
ΕΜΠ] Κατα_γιἀ Την Ἀφοί Κωνσταντίνου» έγραφε στή φίρ- φίλτρο, τά «Παλλάς», τής καπνοβιο- ἐκείνη ή φωτογραφία, ήταν πού έδινε γιά μπάνιο! απο ἀκόμη δ" ως
ΦΗΜΗ! 1.9" ΝΑΤ9 μα. Ἀπό Μάνο τό πακέτο πήραμε, μέ μηχανίας «Γ. Α. Κεράνης», μέ φίλτρο τό «ατι αλλο» στα Μπέτυ τσι- Μ'ΜΧΜ οἱ ΜΜ' εἶχαν
Η Τουρκια επιχειρεί δι· τόν μεγαλύτερο αδελφό μου, τό «Ἀντιτάρνικ». Δέν γνώριζα τί σήμαινε γάρα. Ἀμφιβάλλω ω όσοιἘλληνες τά ΜΒΜ· δηλαδή 'ΦΠ-010" έξη” μ'
είσδυση στό Λίγαῖο,
έμπλέκοντας τήν Συμμαχία στα εύρωπαϊκά
σύνορα. ΣΕΛ.8
Κρατικοποιεῖται
τό Μέγαρο Μουσικής
Οἱ κτιριακές εγκαταστασεις τού Μεγάρου Μουσικής παραχωρούνται
στό ἑλληνικὸ Δημόσιο,
τό ὁποῖο αναλαμβάνει το
δανεια του. ΣΕΛ. 4
Η ?ίί108ίΠίίΜ
να καπνίσουμε καί δέν θά ήμαστε μεγαλύτεροι από δώδε<α ἐτῶν έγω, δεκσιωσάρων θάνος. Βγήκα σιή βεράντα καί προσπαθήσαμε να ρουφήεαπ τόν καπνό. Βήχας αραιά σχεδόν αμέσως πετάξαμε τό αναμμένο
τσιγάρο στό δρόμο!
Μού είχε κάνει έντύπωση πού τό
τσιγάρο Μάνο είχε τό όνομα «Σαντέ»,
πού σημαίνει στα γαλλικά «Ύγεία».
Άσπρα· ὁ πατέρας μας, Νέα καί
όχι μοναδα καπνιστής. απο μάρκα
καί κάπνιζε τα «Ἀντινικότ 22», πάλι
χρωμα, τής καπνοβιομηχανίας «Ἀφοί
πρῶτο τσιγάρο πού ωΜω 
σέ σκληρό πλακέ πρωτο, μπλέ -χρυσό ·
αφιβῶς από, αλλά έπειδή ήμουν πλέον δε<ωξάρης καί έπαιρνα στα κρυφά
ένα-δυό τσιγάρα από τό πακέτο του,
καταλάβαινα ότι ήταν έλαφρύτερο
από τά προηγούμενα.
Τό «Σαντέ» κυκλοφόρησε στήν
αγορά τό 1931 από τήν εταιρεία Ναί
Κωνσταντίνου, τήν όποία ίδρυσε ό
Χαρίλαος Κωνσταντίνου. 'Η έδρα βρισκόταν Λυκούργου, αλλά τά τσιγάρα
φτιάχνονται· στό δημόσιο Με»
στάσισ τής εδώ Λένορμαν. Τωρα, διαβάζω, αποσύρεται τό πακέτο τού
Μ. Πάει τό χρυσοκά<κινο κουτί,
μέ τι Φωτογραφία τα μυστηριώδονε
γυναίκας, πού κάποιοι λένε ότι απει
άγόραζσν, γνώριζαν τί σημαίνει ή
όνομασία. Τή φωτογραφία, μᾶλλον,
απολαμβάνει καί τόν «γλυκόπιοτο»
καπνό. Πρό ήμερων, ή πολυεθνική
Παρ Μοτιίε, στήν οποία ανήκει πλέον ή φίρμα, αποφάσισε να τό καταργήσει τό Με», λόγω χαμηλών πωλήσεων. 'Ειππλέον, αποσύρθηκαν από
τήν αγορά καί τό «Άσσος άφιλτρο»
καί τό «Άσσος φίλτρο» κασετίνα, πού
ανήκαν σιήν καπνοβιομηχανία «Παπαστράτος ΑΒΕ»...
Μιλιούνισ έβγαιναν οἱ έργυζόμωοι
από τού «Κεράνη» καί τού «Παπα
στράτου». Ζωή στόν Πειραιά καί τά
περίχωρα δινω τά -άδεια πλέον- κα
σθό ή αλλες παροχές, πού έδιναν οί
έωχειρημστίες έπειδή οἱ δουλειές πήγαινανάπότόκαλόοτόκαλύτερο.Ἡ
«Παγκοσμιοποίηση» καί ή ΕΕ, έξαφάνισαν Τα ἑλληνικὰ καπνά καί τωρα
εξαφανίζσυν καί τά έλληνικά τσιγάρα.
Πάνε τό Μ, ό (Ασσος», τό «Παλλάς», τό «ΔΘφοί», τό (Αρωμσ», τό
Εθνος», τό «22», ό «Ρήγας», τό (Ολη
Ναίηβυ», τό «Πέντε», τό «Δέκα», Τα
«Μαιοάγγοο, τά «Χατζηγεωργίω»,
τά «Σέρτικα Λαμίας», τα «Ξάνθης».
Εύτυχως παραμένουν τά «Καρέλια»
καί μάλιστα ή έταιρεία μοιράζει καί
«ντύνω πως έρΥαζόμενως“
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ἐν αμηχανία
τελούντες. . .
-- Γραφει ὁ Ἀθ. Κοσμόπουλ0ἐ*
ΚΑΘΩΣ ή διεθνής συγκυρία έξελίσσεται απρόβλεπτη καί αναπάντεχη οἱ έσωτερικές έξελίξεις
στήν 'Ελλάδα αποκτούν κρισιμότητα ἰστορική.
Ἡ κρίση τῆς Κίνας έπηρεάζει τα οἱκονομικά
μεγέθη τῆς ύφηλίου απειλώντας μέ καταστροφή
παγκόσμιους κολοσσσύς τού έπιχειρηματικού
γίγνεσθαι. Τό μεταναστευτικό -προσφυγικό ζήτημα αποκτα διαστασεις πρωτοφανούς ανθρωπιστικής συμφορας, καθώς μετακινούνται πληθυσμοί σέ αριθμούς πού έχουν νά έμφανισθούν
από τό ί945 στήν Εύρώπη. 'Η πολεμική ένταση
στή Συρία, μέ έμπλεκόμενες πολλές καί ἱσχυρές
Χώρες με διάφορους ρόλους, απειλεῖνά έξελιχθεί από περιφερειακό πρόβλημα σέ μείζον διεθνές μέ απρόβλεπτες συνέπειες.
Τήν ίδια στιγμή ή Χώρα μας αντιμετωπίζει κρίση πολυεπίπεδη καί πολύπτυχη. Οἱ συνέπειες
τυχόν άτυχῶν χειρισμών δύνανται να καθορίσουν δυσμενώς τό μέλλον για πολλές δεκαετίες.
Όποιον τομέα καί να αναλύσει κανείς διαπιστώνει φλεγμαίνουσες εστίες μή δυνάμενες νά
έμφυσήσουν αἰσιοδοξία σέ κανέναν τομέα. 'Ο
ασθενής 'Ελλάς εύρίσκεται έπί της κλίνης της
Μονάδας ,Εντατικής Θεραπείας, πνέων τα λοίσθια ποικιλοτρόπως καί ή ἰατρική ὁμάς αντί να
μεριμνήοει τα δέοντα γιά τήν ανάταξη τού ασθε
νούς συσκέπτεται έπί άλλοτρίων ζητημάτων. '
'Η αβελτηρία έπιβαρύνει τήν ήδη κρίσιμη κατάσταση καί ένω όλοι θα έπρεπε ένωμένοι σέ κλίμα
Συνέχεια στήν σελ. 8
_ ΠεΝΜεε
Ε|ΔΗΞΌΥΛ
ΠεριεΡΓΑ
ο Νά τα! Έφθασαν οί
ἐξωγήινοι στήν Ἑλλάδα.
Καί προτιμησαν τόν Πειραιά. Βέβαια ή έλευσίς
τους ήταν κάπως ἐπεισοδιάκή διότι ὁ ίπτάμενος
δίσκος τους «συνετριβη»
έξω από τό Δημοτικό Θέατρο τής πόλεως! "Οχι
μήν τρομάζετε! Δέν κινδυνεύουμε από ἑξωγήινους.
Άλλωστε οί γήινοι πού
έχουμε ἐδω είναι πολύ
πιό ἐπικίνδυνοι. .. Πάντως, ό ίπτάμενος δίσκος
«έφθασε» στήν χώρα μας
στό πλαίσιο τής προωθήσεως τής δημοφιλούς
τηλεοπτικής σειράς ΧΠαω, ὁ νέος κύκλος τῆς
όποιος προβάλλεται καί
στήν 'Ελλάδα. '
ο Εἶναι ή άλήθειά ότι ή
σχετική είδησις στό ΒΒΟ
μας προκάλεσε μία μικρή
ανατριχιλα: Στόν κόσμο
ύπάρχουν κάποια μέρη
απίστευτα τρομακτικά.
Στά )|μάλάιά είναι μία
παγωμένη λίμνη σέ ύφος
5029 μ., στόν ρηχό (3 μ.)
πυθμένα τῆς όποίας
ύπάρχουν πάνω από
300 ανθρώπινοι σκελετοί
πού χρονολογούνται
στό 850 μΧ. ,Επίσης στό
μικρό νησάκι ~|λοι ντέ
Κουειμάδα Γκράντε, άνοικτά τού Με Πάολο τής
Βραζιλίας, μᾶλλον δέν
μπορεί κανείς νά περπατήσει διόλου, αφού ζούν
ἐκεῖ χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια!
ο Δέν θά σας αφήσουμε
μέ τήν απορία. Τά φρικτά
αὐτά μέρη είναι συνολικά
πέντε. Τό τρίτο λοιπόν,
είναι στό Τουρκμενιστάν
στήν έρημο Καρακούμ καί
ονομάζεται Πύλη τής Κολασεως. Η ναι ένας κρατήρας ήφαιστείοιι βάθους 30
μέτρων καί πλάτους 70
μέτρων απ, όπου ξεπηδούν άενάως φλόγες καί
καπνοί. .. Τό τέταρτο
εἴ ναι τό. .. στοιχειωμένο
«Νησί μέ τις Κούκλες» στό
Μεξικό, στά δένδρα τού
όποίου κρέμονται χιλιάδες κομματιάσμένες καί
ακρωτηριασμένες κούκλες.
Τό χειρότερο είναι τό τελευταίο. Στήν 7νδίά,
ύπάρχει ένας ίνδουισΤικός
«Ναός των Ἀρουράίων»... Οί «πιστοί» του
είναι 20.000 άρουραΐοι. . .
Ἡ Ἑρτία,κα0ε πρωί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 0170670, 210 
Μέ κάθε έτήσια συνδρομή, δωρεαν όλες
οἱ προσφορές πού κυκλοφορούν μέ τήν ΕΣΤΙΑ