Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ταχύτητα θέλει η κυβέρνηση, ποιότητα ζητούν οι θεσμοίRecognized text:
Ν 01 σττ1ν ενΠμέρωσ11 των 8Πε3νδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
οιι<Οιχιοιγιιι-ι φι-ιΜιΞΡιΔΔ
ι-ιινιΕΡι4ΣιΔ
ωννΝ.ΧῆΜωίεῆήο.9τ
ΕΔ. 45Ο¦88
ΗΜ ΜΜΜ
ΟΑ" Α ΓΕΡΟΒΑΣ'ΑΗ: «Οί Δ|ΑΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΓΕΦΥΡΩθΟΥΝ. Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΩΝ θΕΣΜΩΝ»
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΕΛΕ|
η κυβέρνηση. ποιότητα ζητουν οι Θεσμοί
«Η ηοιότητα της συμφωνίας υηερέχει της ταχύτητας εηίτευξής της», τονίζουν
Με!! ιο πωπω-τσ- “2Ζ9έ“ἑἐὁυόέ- Α
Μω- , - _
ΜΑΜ, . _ _
Μηω-“ _  _ 
Μεγαήύτερή σαφήνεια στο ασφαήιστικό
ζητά ο Γ. Ντόισεήμπήουμ ι
Σοφές μήνυμα
ι «Επίθεση» της ΕΕ.
Αη. Τσίπρα σε Α. Μέρκεή  στη Ρωσία
κατηγορείται για εηιόείνωση
· ι της κατάστασης στη Συρία
Εμηήοκή του ΝΑΤΟ μόνο στα τουρκικό ί
χωρικό ύδατα, ξεκαθάρισε
Γενικός Δεικτης
“"2 αΜ2 τΟ' ΠἩ ΠΩ
ην ανάγκη να ολοκληρωθεί σύ
ντομα η διαδικασία της αξιολό
γησης υπογράμμισε χθες από τις
Βρυξέλλες, ανώτερος αξιωματούχος
της ευρωζώνης, λέγοντας ότι με αυτό
συμφωνεί και η ελληνική πλευρά.
Ο αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι οι συζητήσεις των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα με τις ελληνικές αρχές "πήγαν πολύ καλά", αλλά παραμένουν "διαφορές" στο ασφαλιστικό, στα δημοσιονομικά στοιχεία του 20' 6 και των επόμενων ετών, στη μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης και στο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Σε γενικές γραμμές χαρακτήρισε τα θέματα της πρώτης αξιολόγησης "σύνθετα", όχι μόνο από τεχνικής
απόψεως, αλλά "ακόμη περισσότερο
από πολιτικής", σημειώνοντας ωστόσο πως "όλοι ελπίζουν ότι η αξιολόγηση θαολοκληρωθεί σχετικά σύντομα".
Σημείωσε, πάντως, ότι "η ποιότητα
της συμφωνίας υπερέχει της ταχύτητας επίτευξής της".
”Οσον αφορά το Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, ο αξιωματούχος της ευρωζώ
 «Πιέσεις»
Ξ του πετρεηαίου και το 2Οι6
ί Νέα εηιόείνωση ηροβήέηει
ι · ί οΔιεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ε_9ΥΜ9ι5629 ΜΗ ιό €
Κινηση Μετόχων
 ......... 
...*°ἶζἶἶί ιιιι 
Σετ 2ο
νης υπενθύμισε ότι για να κλείσει η
πρώτη αξιολόγηση πρέπει να καταστεί λειτουργικό, κάτι το αποίο είναι
Μόδα για αρκετά κράτη·μέλ·ι της
ευρωζώνης. Σχετικά με το συνταξιοδοτικό, ο ίδιος παράγοντας της ευρωζώνης σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί
πρόοδος στις συζητήσεις, καθώς όλοι
αναγνωρίζουν ότι απαιτείται ένας
συνδυασμός παραγόντων, όπως η ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά ανάπλήρωσης και η περίοδος καταβολής εισφορών. Τόνισε, επίσης, ότι στόχος είναι να φτιαχτεί ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα ειναι θετικό για
τον επίσημο τομέα της οικονομίας.
Σχετικά με το ενδεχόμενο λήψης έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για το
2016, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης υπενθύμισε ότι είχε συμφωνηθεί
πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
που θα αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ,
τα οποία όμως πρέπει να εξειδικευτούν. Όπως είπε, οι ελληνικές Αρχές
και οι θεσμοί συμφώνησαν να εργαστούν πάνω στον προϋπολογισμό
του 20ί 6. τ· ο η! :
στην αγορα
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Λ 
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-6
Ο χΡΗινιΛΤιΣΤι-ιριο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26
Ειόοηοιητήρια
σε όσους όεν
ηέρασαγ·ΚΤΕΟ
”ή ίι^πι;ιγΠ
 ίίί_ΠΌΜζ τ
 ΚΑΡΕΑ 249.5οο€ ὁ
 Γιατί ήταν η Μετοχή Δ
 της ημέρας ω. Η
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σελ. 1447
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Παραμένει
σε επίπεδα
ι989 το ΧΑ.
Ακαρηη η ηρασηόθειο
τραπεζικής αντίόρσσης Η' ·. οι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ρευστότητα και
ΝΡι_ε επί τάπητος
με Νουγ
Τι συζήτησε με τραπεζίτες
ΕΕΤ, ΤτΕ και ΠΣ ·
Από 46/2 έως 4/3
η αμκ της
Τηήέτυπος
Στις “ιι/2 θα σηοκοηεί το
όικαίωμα η . 7
Δεν τα «βρήκαν»
(πίναμε
με ΜΜΜ
Οι συζητήσεις δεν κατέηηξαν
σε συμφωνία :μ ι.