Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τέσσερις ενστάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηἴτει·ηΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
'α·· ΡοννΕ Η
Βετιιι·ίιγ ΞεΠίςεε Ρόκα Ηε|'οε ΑΕ.
Τε|.: +30 2 Τ Ο 5728890
θ·ΠΊδί': ίηίο@ροΠετ-ηείίεεε
Μ.ρσΠει-ηει|85σ
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.992
Τρυφων Αλεξιάδης
αναΠληρωτής υΠουργός `Οιι<ονομικών `
ΠΑΠΠΑΣ"
ΠΑ του καιω
Μπελ"
· Ντανιέλ Νουί
εΠικεφαλής του ΕυρωΠαίκοό ΕΠοΠτικου Μηχανισμοί]
ΡΜ μου” Ηιι-ρτ·.ι›ιι¦ιιινι ία στ:ιιτι ΑΜΠ (ΥΜΝΟ
ΞΕ:7¦8#ΙΒΨΛ
Ρί)Μίι·ΞιΝιΑ 2016ιίΛι: 1 ΜΜΜ 1.101
ί)ι<πιιιιι (ημων ΜΜΜ.ι·τιιι-νι¦ιιωιιΛι
σήμερα στη Ν
||(Α: ΔιαΠιστώνει μειώσεις
μισθών για 5ο κατά σειρό έτος
Μείωση μισθών για ΠέμΠτο κατά σειρά έτος δείχνουν το στοιχείο του |ΚΑ, όΠως αυτό
οΠοτυΠώθηκον στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εΠιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
για τον Μαιο του 201 5. >'| 2
ΕΝΤΕ|Ν0ΝΤΑ| Ο' ΚΕΦΑΑΑ|Α|(θ|
ΤΡ|ΤΜ0| ΣΤΗΝ |)ΕϋΤδζ|·|Ε ΒΑΝ( >25
Πετρέλαιο: Το Πλεόνασμα
συμΠιέΖει τις τιμές
Μεγαλύτερο των αρχικών εκτιμήσεων αναμένεται
στο ο' εξόμηνο το Παγκόσμιο Πλεόνοσμα Πετρελαίου, γεγονός Που ενισχύει τον κίνδυνο Περαιτέρω
υΠοχώρησης των τιμών, καθώς οι χώρες-μελη του
ΟΠΕΚ |ρόν και |ρόκ ουξόνουν την Παραγωγή, σε
εΠοχή εΠιβρόδυνσης της Ζήτησης. >24
ΝαυΠηγεία: |·| Ελλόδα εκτός
χάρτη Ανατολικής Μεσογείου
«ΑΠοόσα» αΠό τον χαρτη των εκτεταμένων εΠισκευών Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η
Ελλάδα, εξαιτίας της Ποντελοός έλλειψης δεξαμενων ικονών νο «σηκώσουν» μεγαλο Πλοία. >ί 3
Αργεί η ανόΠτυξη
στην ψηφιακή τεχνολογία
Νέο υΠοχώρηση 2,8%, στο 5,551 δισ. ευρώ, εκτιμόται ότι θα σημειώσει φέτος η αγορα των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕΠικοινωνιών, σόμφωνο με τη σχετικη μελέτη του ΕΠΟ /Ευιορεεη |Τ
Οο5εινετοτγ) και την αναλυση του ΣΕΠΕ. >ί 5
«ΠΤΗΣΗ» ΡΑ5Τ ΤΠΑ£|(
|'|Α ΤΑ ΥΑΡ0|'|ΑΑΝΑ >11
ΕΠΑ: Ε|'|ΑΝΑ|'| Ρ0|(|·|ΡΥΞ|·|
ΤΩΝ Δ|ΑΤΩΝ|ΣΜΩΝ
|'|Α Τ|·|Ν ΚΤ|·|ΜΑΤ0|'ΡΑΦ|·|Σ|·| >η
ΤΑ ΑΡΩΜΑΤ0|'|ΩΑΕ|Α
Ε|'|ΕΝΑΥ0ΥΝ ΣΕ ΝΕΑ £0Ν£ΕΡΤ >14
Οι θεσμοί θέτουν ζητηματα για ασφαλιστικό, δημοσιονομικό, δημόσιο τομέα, Ταμείο
Τέσσε ρις ενστάσεις
Η Ελλάδα ψηλά στην ατζέντα της ου ριανης συνεδρίασης του Ευτ08τοι1Ρ
Τέσσερις ενστάσεις εΠί της διαΠ ραγμάτευσης υηοβάλλουν στην κο βέρνηση οι θεσμοί και Ζητούν αφενός μεγαλύτερη σαφηνεια, αφετέρου Πρόσθετα στοιΧεία Προκειμένου να εΠανέλθουν στην Αθηνα για
τη συνέΧιση της αξιολόγησης. Στην αυ ριανη συνεδρίαση των υΠ. Οικονομικών της Ευρωζώνης η Ελλάδα θα είναι για μια ακόμη φορά ψηλά στην ημερησια διάταξη. ΑξιώματούΧος της Ευρωζώνης κώδικοΠοίησε Χθες τις ενστάσεις των θεσμών, οι οΠοίες αφορούν:
1. Το συνταξιοδοτικό, όΠως το Ποσοστό αναΠληρώσης και τα έτη Που αΠαιτούνται για τη διασφάλιση
του δικαιώματος σύνταξης.
2. Το δημοσιονομικό και την ψηφιση των μέτρων
ύψους 1% Που εκκρεμούν να ψηφιστούν το 2016,
ώστε να εφαρμοστούν στη διετία 201 7-1 8.
3. Τη στελέΧωση του δημόσιου τομέα, με το δηκτικό σΧόλιο: «Ορισμένα υΠου ργεία δεν έχουν καταλάβει
καλά τις αΠοφάσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου
/ελληνικό Πρόγραμμα] και δεν είμαστε ικανοΠοιημένοι».
4. Την καθυστέρηση της ίδρυσης και λειτου ργίας του
νέου ταμείου ιδιωτικοΠοιησεων. >3
Κατασκευή δεύτερου φρόχΠι στα ΣκόΠια.
Οι αγρότες κατεβαίνουν στην Αθηνα έΧοντας Προκαλέσει συμφόρηση στο εΠιΧειρείν
Τρακτέρ: Ι(αραμΠόλα σε μεταφορές - εξαγωγές
Ποιο το κόστος στην αγορά αΠό τα μΠλόκα - Ερχονται ελλείψεις Προϊόντων
[διεθνή χρηματιστήρια]
ΑΠόλυτη
«καταιγίδα»
στις αγορές
Μνημες αΠό την Πιστωτικά κρίοη του 2008 ξυ ηνούν
στους εΠενδυτές οι έντονες Πιέσεις Που ασκούνται
στα διεθνη Χρηματιστήρια, με την «αΠόλυτη καταιγίδα» να συμΠαρασύ ρει στη δίνη της τις μετοχές του
ευ ρωΠαῖκού τραΠεζικού κλάδου. Οι φόβοι μηΠως η
εΠιβράδυνση της κινεζικης οικονομίας «φρενάρει»
και την Παγκόσμια ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη κατάρρευ ση των Πετρελαῖκών τιμών, κρατούν στο «κόκκινο» ης αγορές ανά τον κόσμο, οδηγώντας τους εΠενδυτές σε άτακτη φυγη. >4, 1 '7
Χ.Α.: Με αΠώλειες '9,08% σε έξι συνεδριάσεις
580 / / / /
545 27 552,83 ΕΒΖ/6 52,50 Η Πορεία του Γενικου Δείκτη
54ο / /
542,ί8
529 73 503,88
500 509,45
464,23
450,83
27/ ί 28/ ί 29/ ί ί/2 2/2 3/2 4/2 5/2 8/2 9/2
Διατηρείται το σκηνικό αΠοεΠένδυσης στο Χ.Α. για έκτη συνεχόμενη
συνεδρίασηΙ με τον γενικό δείκτη να «σταματαει» χθες στις 450
μοναδες, μειωμένος κατά 2,89% και τον τροΠεδκό να σημειώνει
Περαιτέρω αΠώλειες κατα 5,56%, φθόνοντος τις 22,61 μοναδες. >4
[ομόλογα]
6 τρισ. δολ.
κρατικοί τίτλοι
με αρνητικές
αΠοδόσεις
ΞεΠερνά Πλέον τα 6 τρισεκατομμύ ρια δολάρια η αξία των
κρατικών ομολόγων ανά τον κόσμο Που έΧουν αρνητικά αΠόδοοη, μετά και την ιστορικά
Πτώση της αΠόδοσης του
1Οετούς ιαΠωνικού κρατικού
ομολόγου υΠό το μηδέν κατά
τη διάρκεια της Χθεσινης συνεδρίασης. >24

Τελευταία νέα από την εφημερίδα