Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Έπεσαν οι μάσκεςRecognized text:
Χ., ¦ ¦9“·+
ή _4 ·' ΜΜΜΜΗ_ '
υ . ΜΜ·Μ·':
ΞΕΏΜΜἴ
Ροττομο απο
το ΣτΕ απο
Με ΕκκῆΠσὁοε
κοΠκομε...
γενικω5¦
ο(ΜροφοΝ
ΜΟΟΝ:: 56
ΤΜ ΙΟ ΜΝ ΜΝ
· > “·ΜΜΜΜΜΠΜ κωωΜΜ ως
Δ βωωΜωνΜσΜωωΜῖω -. γ _Μ 
ΠΜἱΜΝΜΜΜωΜ“  -_ . ..
μικτ- --- ·: · · Σώοι
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΜΕΝ0| ΝὅΤΟΝ ΤΕΛΕΙΩΞΟΥΝ.“
_ Ο· Ευρωπο·ο· τροβονε
` =Σ ο; τον πρί:ο από τον Τοίπρο
Οῆοτοχὡ5 γιο βορβοτο
κούρεμο κοτοθέοεων
-_ΔΔ μ ` -
ΜΟΗ" ΒΜΜ ΜΝ'
Μ Η ΜΝ Μα
. .ξ ;7 “ Ι· Τονχώ Ισεῆό ω
Βαθύ ΜΜΜ" ΠΜ ι ο ` με; ¦“5ἔῇε“5 ὅ"
08 ΜΜΜ ΜΥ τ ο ._ . τ για σε στρΜερ!
πρεμιέρστου ΜΒΜ 6· _ · -ἔ“ῳ¦χ 
Επίθεση
χοκερ5Ι
στο ορχε|ο
του ΡΒ'
·ἶ:λ . 9
ΔΥΣΜΗΠΜΗ
Οι πάρε· μπω
Μ_ @το _ η Μη των
ΜΜΜΜτοΜΜο _ " 7 ΜΜΜ °ωω9
4 . 7 Ἡ τω::
 α · ¦ - ῖΜ·έΜ__ἐἩΜΒἔΜμΜΜΜα.Μ· 
ΜΝ με” Ιβ ω· ΠΙΝ ¦ χ “. .Δ ω·0ωΜΜΜω“=ω&#ἔ=?α φ=Μὡ · '
'ἡ·Ν·ω- ηστωὡλΜι“ ο· τ ΜωΜηωΜ ῳῳωωώΜμΜα“κ"· Μ
Μμἀ_ΜωΜωωΜ_ Ν Ἡ ϊ . ω_ρω-“ω--μωΙΜωΜωΜΜῳωω.ψ
ΜΜ·οψτ·ωώ-η·ΜωΜ- --ΐ_. Μ·ΜωωωκΜΜΜ·ῇώΜτ·.ΛψΜ
””··Ε8Ωο.αβνοω2ΜΒΜα ι ς· 'ω Μ; ._. ΐ^* Μ Ξ κι· β
ΜΜΜ' η* ΜΜ·μοὐ ν· ο·Μ
.Μω“ωω. ω; '2
0ΜῇΠΜΜΜΜ
' ΜΜΜ
ποσφὸῆισε»
Δ|εγκΡ|Ν·Π|κΗ ΕΓΚΥΚΛ|ΟΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
. . 3 .
. ι ¦ . .
Ι - Ρε·
μ '. Η
. ° ι - '
. Δ κ ` · .
γ ν (τ τ
·.ω=ΙΙ> 4 · Δ
ΟΜΜΟΣ'ΟΜΟΥ ΜΠΗΝψ ΜΜΜΥΠΑΜ“Μ 0νε κρΠ
¦ ·Η ΜΜΜ είνα· ·Νω,έΧΦ σο κ ουοη
κο' θ“μ"θΠκε θέ!!! ΜΜΜ "°%°ε'8 οι" τ ἔν8ν στη
νο|κονε| Μωω“ ΜΜΜ αΊῆοὐ ρ ,
οντιΠοῆπςΗοη Ψωω@σεΒ, .ΜΜΜ Μιά, Γερ μονιο
:ΜτΙ :ΜΝ “Π 9