Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Εκβιασμός πολλών δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
<- ε . . ¦. -. . . «4. ο η . Γ γ η .
Ι η· ¦.>.-Γ-.'7.;--. .Α -- μ --·.- ιγ···¦ -.< _-<-.›ὴ-ῖ,-. «η |γ--. ---.> .-.-<.· ~-.>-ι·-- ~.“>-.-`,·.--..<.· ,._ ¦_>“:>_-.-- -¦
- :Λ η · ι · .ι . -- . .· < ··.- . α . .ι ι. ¦ - ¦ . ,¦ -.. -¦ . , ι# Ι .Δ ¦-¦ . ¦
Δ Σ ΕΜΗ <Δ _ - -` .·'η.·“' · --·Ι- _- ¦κ· - '.¦ -ν -ν.“.' τη Ι- | κ~ .--~ _.ι' _ .- Σ-'.·| _·· μ -_ Δεη-Ί . - . .·'_·_ _.>. -"| -. ω Α ι _. .ΔΩ .
Σ. .. - · _;
Το ελλΠνιΚὁΑΙγΠἱ0. ΙΜπ ΜοπιωεοαιΜιΜιι.οιΜ5ιι Ο Η
δωρο στην Τουριςἱα '
 °|··· Ε .Α . 1: 1 Ρ - ζΊἔ':ἶ·ἶί .Δ “ι η:
ΟΜΜΜἐχΜΜυ
ήΜΜςΜΜΜ
ΜΜΠςΜΜΜοα
·ΜΜσηΜ.9
· “ ""||ΜωΜ
. · --   καιιιααιιοΠιιο
για τον παπαοταιιοοιι «Σκοτεινι“Ζει“-» Σ. λ ι ο
ρσ τπτ: π στα τις
'Μ Μ . Λ · ο'
ο σύμβουλος του Σαμαρα Ιπου πλήρωσε ήδη πρόστιμο Μ$οτωΪρ-ἄ 5: ωἶἔἩἶἑἩἴἄ
3. ΜΑΜ ευρώ για τιι ·λἰσια ΑΜΑ απειλεί τιι Διπσιο- ι ““^μ”Μ· Με", ρω ειώδου Ω ευρώ) ο πρὡπν
Μ ΜΙΜΜΜᾶ Μ Ψ" Μ ώΜΜ° “ ί Ο' υπουργός Οικονομικών ως ὅπ
ποώ που βρέθηκε σε οΜΜς λογαριασμούς. τ: τι ι μιοσΜς ΜΜΜ. τ 12
Μαιο στα Μια ιι τοοπολονια-φωτια για τια α88ι88 ατα καναλιαΦ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΜΜΜ 'Σ
' Ποιοο θύμισε
Προσφατω8
- στον Κοριτσἰικιι
τ τ “
Η αΠερΧομενπ Επιτροππ Ανταγωνισμού απειλεἱ (μέσω διαρροὡν Μ
και Ψιθὐρων) οτι θα δωσει στη δπμοσιοτΠτα το πορισμα για ΑΙΜ!) με ων
το καρτέλ των εργολαβων που ουτε «θαμμένο» στο συρταρι τπ8 αΡΧΨανδΡἰΠ
«θα οιιπΜαοτται και πολιτικο προσωπα» Ιακ- Γιοσὸκ“
('Ε°β“°Ρ” πιιιιιποι -· 9 ` Ι Ϊ "· Διχασμένοι 
Πτἔἔσἔ“ἔΠ8 ΜΝΗΜΗ 7 ` '° Η ἶ γ · Η· _ . εεκινοὐν 
Ρ μ οιοοιιιΠοι Α- >- · - γ,¦ οι “ΥΜΕ για | Ι
τοσΚεμσλ "Μ|Μ  . Σ τηνΑθπνα
Τελ ~ · · · · - · ..
_ ¦ __ ω ΕΑΠ: Ιιι.ιιοΕιΠ · : ν ._· _Τοσκε6ιοτπε καιαιΙιοιιιιιιΙ
. ΑΦΜΜ - ·· τι· ο · Β“βεΦΜν“. ΦΗΜΗ ΜΙ
τα από 83 ΚΟΙΝΗ περσσσιπ .
Μ Η ὁῖΜΜϋΝ ' α .` 2 Αν " κ κι τρακτέρ 
Με λιστα Πρστ£ραΙὸπιτα8 ταΧεΙρσσρνεὶσ για να καΙΠρνΠθεΙ :ί 53 :ο τα ,. το