Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
10-02-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ. 9
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές καί καταιγίδες,
αρχικα στά βόρεια, τά δυτικά καί τό Άν. Αἰγαίο
καί βαθμιαία στίς υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι
νοτιοδυτικοί τοπικα ἰσχυροί. 'Η θερμοκρασία
έως ι5β. Κ.
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
Χαραλάμπους ίερσμ. του θαυματουργσυ.
Αναστασίου "ερσσσλύμων, Ζήνωνος όσίσυ του ταχυδρόμου.
Σελήνη 2 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 7.22'-Δύσις 5.58'
Ἀριθμ. φύλ. 40374 | Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, τ.κ. 10872, Αθήναι, σειίεηεννε@οιεηει.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Πρωθυπουργός
διαρκώς ταξιδεύών
ο Πρίν από 20 ή μέρες, τήν Τετάρτη 20 'Ιανουαρίου,
ό Πρωθυπουργός άνεχώρησε από τήν (Ελλάδα καί
μετέβη στό Νταβός τής εΕλβετίας, όπου έμεινε έπί
τρείς ή μέρες γιά νά συμμετάσχει στό Διεθνές Οἰκονομικό Φόρουμ.
ο Πρίν από 10 ήμέρες, τήν Τετάρτη 27 'Ιανουαρίου, ό
Πρωθυπουργός μετέβη μέ κλιμάκιο 9 υπουργών στό
Τέλ Ἀβίβ, όπου πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηστςἙλλ.άδος-'Ισραήλ καί ύπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες.
ο Τό ίδιο βράδυ, ό Πρωθυπουργός άνεχώρησε γιά
τήν Κύπρο όπου συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τής
Κυπριακής Δημοκρατίας καί ακολούθησε διευρυμένη
ύπουργική συνάντηστςἙλλαδος καί Κύπρου.
ο Τήν περασμένη έβδομάδα, τήν Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, ό Πρωθυπουργός μετέβη στό Λονδίνο
γιά νά συμμετάσχει στήν Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών γιά τήν Συρία πού διοργάνωσε ό Όργανισμός
εΗνωμένων 'Εθνών.
ο Τήν Κυριακή 7Φεβρουαρίου, όΠρωθυιτουργόςσυνοδευόμενος ύπό τής συζύγου του καί κλιμακίου
 και τι των  στα Τεχεράνη, οπου ειχε επαφες με την ηγεσια τού 'Ιράν.
"Ολα αὐτά συνέβησαν μέσα σέ ένα 20ήμερο, κατά
τό ὁποῖο ή κατάσταστς στό έσωτερικό τής χώρας
«βράζει». Τήν ή μέρα πού ό κ. Τσίπρας εύρίσκετο στό
Λονδίνο, ή Ἑλλάς Μρέλυσε."Εγινε ή γενική απεργία
καί πραγματοποιήθηκαν όγκωδέστατα συλλαλητήρια
στήν Ἀθήνα καί σέ άλλες μεγάλες πόλεις. Άλλα ό
Πρωθυπουργός τής χώρας ήταν έιτιδεικτικά «απών».
'Επίσης, κατά τό 20ήμερο αύτό κλιμακώθηκαν οί
αγροτικές κινητοποιήσεις, μέ αποτέλεσμα νά καταστεί προβληματική ή διακίνησις προίόντων καί ή μετακίνηστς ανθρώπων. Καί βεβαίως «φούντωσε» έπικίνδυνα τό προσφυγικό, μέ τίς τοπικές κοινωνίες σέ
πολλές περιοχές τής χώρας νά αντιδρούν βίαια στήν
κατασκευή κέντρων αποδοχής προσφύγων.
Παρ) όλα αὐτά, ό Πρωθυπουργός έπιμένεινά ταξιδεύει. Τήν μία στό Νταβός όπου δέν έπέτυχε τίποτε ούσταστικό. Μάλλον έξετέθη ακούγοντας τόν
Γερμανό ύπουργό Οἰκονομικών νά του λέει «ή°8 Πιο
ΜρΙειπεπίυίἰοπ, είπρΜ». Τήν άλλη στό Λονδίνο
όπου ή παρουσία του πέρασε σχεδόν άπαρατήρητη.
Άπλώς τά άκουσε γιά άλλη μία φορά από τήν Γερμανίδα Καγκελλάριο.
"Οσο γιά τά ταξίδια του στίς χώρες τής Μέση
Ἀνατολής, είναι αμφίβολο ότι θά τω' ιν καρπούς
άν προηγουμένως δέν έπιλοθούν τά έσωτερικά προβλήματα τής χώρας, κυρίως δέ τό οίκονομικό πού
γεννά όλα τά ύπόλοιπα. Διότι γιά νά διενεργηθούν
έπενδύσεις στήν εΕλλάδα, πρέπει νά αποκατασταθεί
ή έμπιοτοσύνη καί νά ύπαρξει όμαλότης.
Ἀπό τήν ήμέρα πού ανέλαβε Πρωθυπουργός, ό
κ. Τσίπρας έχει καταγράψει ρεκόρ απουσιών στό
έξωτερικό. 'Επισήμως αύτό αποδίδεται στήν άτέρμονα διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές καί τά
άλλεπάλληλα συμβούλια κορυφής. "Ομως έκ τού
άποτελέσματος προκύπτει ότι ό κ. Τσίπρας μάλλον
δέν κυβερνά. Προτιμά νά ταξιδεύει, ίσως γιά νά
αποδρά από τήν πραγματικότητα...
Τό προσφυγικό φερνει
Συμβούλιο Αρχηγών
Μηνύματα από ΗΠΑ για σταθερότητα στήν Σένγκεν
ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ πιέσεις μέ τα
έθνικά σύνορα πού «κλείνουν» στό
έσώτερικό τής Εὐρώπης καί τίς τοποθετήσεις τής ¦Ομάδας Βίξεγκραντ νά δίνουν τόν τόνο, συνδυασμένες μέ τίς έκρηκτικές αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών γιά τα
«Ποτ έρως» καί τα κέντρα παραμονής μεταναστών, δημιουργουν
ασφυκτική ατμόσφαιρα στήν κυβέρνηση τών Ἀθηνῶν.
Ό κίνδυνος τυπικής έξόδου τής
'Ελλάδος από τήν ζώνη Σένγκεν περιορίξεται. Τρείς είναι οἱ παράμετροι πού όδηγουν στήν ἐξέλιξη
αὐτή. Πρώτον, τό γεγονός ότι οἱ
'Ένοπλες Δυνάμεις τής χώρας ανέλαβαν μέ πολύ ταχείες καί συγκροτημένες διαδικασίες έντός έλαχίστου χρόνου νά κατασκευάσουν καί
νά όργανώσουν τίς δομές καταγραφής καί «φιλοξενίας» προσφύγών καί μεταναστών. Δεύτερον, ή
Γερμανία, παρακάμπτοντας τήν
εὐρώπαίκή δομή αλλά καί τήν
Ἑλλάδα, προχώρησε σέ άξονα μέ
τήν Τουρκία, γιά προσφυγή καί στίς
διαδικασίες καί δυνατότητες του
ΝΑΤΟ γιά άποτροπή τής παράνομης διακινήσεως προσφύγων καί
μεταναστών στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο,
από τήν πλευρά τών τουρκικών χώρικών υδάτων. Αὐτό, πέραν τών διπλωματικών καί γεώπολιτικών κινδύνών πού έχει, μπορεί, έφ5 όσον ή
δομή του ΝΑΤΟ αποδεχθεί τέτοιον
ρόλο συνοριοφύλακής, νά καθησυχάσει τήν κατάσταση πανικου πού
έπικρατεί στήν κοινή γνώμη τών
ῦΕθνών τής Κεντρικής καί Ἀνατολικής Εὐρώπης. Τρίτον, οἱ ΗΠΑ
έχουν, σύμφωνα μέ απολύτως αξιόπιστες πηγές, ήδη στείλει σαφές
μήνυμα στό τρίγωνο Βρυξέλλες-Βερολίνο-Παρίσι, αλλά καί στήν Βιέννη, ότι τυχόν άποπομπή τής 'Ελλάδος από τήν Σένγκεν ή άλλη διαδικασία διαλύσεώς τής ζώνης θά εἶχε
άνεπίτρεπτες γιά τήν 0ὐάσιγκτών
γεωπολιτικές έπιπτώσεις. Τό πιθανώτερον λοιπόν από τίς διαμορφού
μενες αὐτές συνθήκες εἶναι ή
Ἑλλάς νά παραμείνει τυπικώς μέλος
τής Σένγκεν, τουλάχιστον στήν παρουσα φάση. Αὐτό όμως δέν ση μαίνει ότι δέν θά είναι μιά άπομονώμένη περιοχή, μέ τά σύνορα «σφραγισμένα» στά όρια τών Σκοπίων καί
τής Βουλγαρίας.
Στό πολιτικό παρασκήνιο τής
πρωτευούσης τίς ή μέρες αὐτές αλλά
καί σέ πολλά νησιά καί περιφέρειες
τής έπικρατείας πού πιέζονται, έπικρατεί ρευστότης καί νευρικότης.
'Υφίστανται, μάλιστα, σκέψεις καί
διεργασίες σέ πολιτειακό καί πολιτικό έπίπεδο σέ σύντομο χρονικό
διάστημα νά συγκληθεί Συμβούλιο
Πολιτικών Ἀρχηγών υπό τόν Πρόεδρο, κ. Παυλόπουλο, προκειμένου
νά έξετασθεί ή όλη κατάστασις καί
νά διακηρυχθεί έθνική θέσις σέ
σχέση μέ τό προσφυγικό-μεταναστευτικό καί τήν αντιμετώπισή του
από τήν 'Ελλάδα, πού πλήττεται
πλέον μέ σφοδρότητα από αὐτό.
Τυνησία άντί Ἑλλάδος
στήν έξαγωγή έλαιολάδου
Γιατίή χώρα μας έχασε μία ευνοϊκή συγκυρία
Ι·Ι ΣΥΓΚ0Μ1ΔΙ·Ι έλαιολάδου
στήν °Ιταλία καί τήν ἱΙσπανία κατά
τό 2014 (πωλήσεις κατά τό 2015) καί
τίς άρχές του 2015 (πωλήσεις 2016)
υπέστη δραματική πτώση από δύο ή
τρείς άσθένειες πού έπληξαν τούς
έλαιώνες τών κρατών αὐτών. Ἀποτέλεσμα του φαινομένου, συνεπεία
κλιματικών συνθηκών, ήταν ότι ή
τιμή του έλαιολάδου άνήλθε θεαματικά καί ή βασική αὐτή τροφή τής
Μεσογείου έγινε καί πάλιν εἶδος
πολυτελείας γιά τά κράτη τής Βορείου Εὐρώπης πού εἰσάγουν λάδι
από τόν Νότο.
Μόνον έντός του 2015 οἱ καταναλωτές στήν Βρεταννία έξόδευσαν περίπου 23Ι έκ. εὐρώ περισσό
αύξησις τής τιμής ἰσοδυναμεί περίπου μέ ποσοστό 19,80" ο, όπως σημειώνουν οἱ Φαίνάσιαλ Τάιμς. Στό
σχετικό άρθρο προστίθεται ότι τό
έλαιόλαδο κατόρθωσε στίς διεθνείς
άγορές νά ξεπεράσει τήν τιμή του
πετρελαίου Μπρέντ καί μάλιστα
στό πενταπλάσιο! Τόν περασμένο
Αύγουστο ό τόννος του έλαιολάδου
έπωλείτο άντί 5.886 δολλαρίών,
ένώ τό βαρέλι του Μπρέντ μόλις
πού έγγίξει τά ...34 δολλάρια!
Σέ αὐτήν τήν συγκυρία, τό μεγάλο κέρδος σέ έξαγωγές καί έκμετάλλευση τής κρίσεως στήνῦΙταλία
καί τήν °Ισπανία δέν περιήλθε στήν
Ἑλλάδα, τήν τρίτη παραγωγό τής
Εὐρώπης, αλλά στήν Τυνησία, πού
πωλήσεις της καί νά φθάσει σέ έξαγώγή 303.000 τόννών έντός του
2014-15. Τραγική αἰτία τής αδυναμίας τής Ἑλλάδος νά ένισχύσει τίς
έξαγωγές έλαιολάδου άποτελεί τόσο ή κακή ή μάλλον σχεδόν άνύπαρκτη μεταποιητική διαδικασία
όσο καί ή πολιτική πού άσκήθηκε
έντός τής χώρας μέ στόχο νά μήν
υπάρξει άνοδος τής τιμής στήν
έγχώριο άγορά, πράγμα βέβαιο άν
ἡ σχετκῶς μικρή παραγωγή μας
διετίθετο στό έξώτερικό. Καί δέν
φθάνει μόνον αὐτό, αλλά έφέτος,
τουλάχιστον στήν Μεσσηνία, όπου
μιλήσαμε μέ παραγωγούς, φαίνεται
ότι τό λάδι πωλείται πρός 4 εὐρώ τό
κιλό μέ έπιταγές ἑξαμήνου καί όλοι
Ζ. τερα γιά τήν άγορά έλαιολάδου. 'Η κατόρθωσε νά πενταπλασιάσει τίς εἶναι εὐχαιστημένοι!
Σ ί Τ” ί ί
ην Ρ η ην Ρ
'Ενστάσεις λ ν ~ ο ν
εγειρουνοιθεσιιοι , Ό Βα εντινος του εμποριου...
Πεντε ενστάσεις θετει το
έἔἔΞΒΞἑεῆΞ:8ὲἔἑΞ «Τί δώρο θά τής κάνεις τού αγίου Είσέβαλε, λοιιτόν, ό άγιος Βαλεν- ρίου›, καθώς έκανες τίς μερες, στίς Διαισθάνθηκα τόν κίνδυνο καί κάσεως Τοῦ Εωο9Γωρ (πω Βαλεττίνου;› τε ρώτησε ό Μηνάς. Είναι τίνος στους ραδιοθαλάμους τών «μή αγγλοσαξονικες κυρίως χώρες, ξε- λεσα τόν έκκλησιαστικό μας συντάΒρυεέΜες ΣΒ 2 μιά από τίς ερωτήσεις στίς όποιες δεν κρατικών› ραδιοσταθμών καί, μέσω πουλάνε οί λουλουδάδες, οί κοσμημα- κτη νά δεῖ τί θά κάνουμε γιά νά ανα
' ” απαντώ. Δεν αναγνωρίζω τόν εν λό- τών δισκογραφικών εταιρειών, ακού- τοπώλες καί, γενικώς, τά καταστή- κόψουμε τήν προὲλαση τού ΒαλεντίΌ γρίφος μέ Τό γω «Ἀγιο›... στηκαν τα πρώτα «ωτπρἰ18ίἰοπ» με ματα δώρων. νου. Ό Γρηγόρης ἐπιστράτευσε τόν
ΝΑΤΟ στό Αίγσῖο 'Ηταν ή εποχή τής ΜΒ Ρα- ΜΜΜ' ωω ΤΜωΒια' «Ξερεις πόση δύναμη έχει ό άγιος μακαρίη ΜΜΜ" χωζηφωη' ὁ
'Ερωτήματα για τήν σκοπιμότητα καί τήν μεθοδολογία τῆς εμπλοκής
του ΝΑΤΟ στα σύνορα
τής ΕΕ. Σελ ο
'Ο προϋπολογισμός
του 'Ομπάμα
°Ο Πρόεδρος Μπαράκ
'Ομπάμα κατέθεσε τόν
προϋπολογισμό του 2017.
Αρνητική ήταν ή αντίδρασις τών Ρεπουμπλικανών.
ΣΕΑ.5
διοφωνίω›, τότε, που οί μισοί'Βληνες
έγιναν «δημοσιογράφου καί οί φιλενάδες τους «παραγωγοί›. 'Μ, λοιιτόν,
πάνω στόν πυρετό τής «Μερης
πληΜόι>πσπ9. τότε. που μας τηλεφωνούσαν «Στό τάδε καλάθι αχρήστων υπάρχει κασέτα· καί Επαιζε ή
κασέτα, με «διαλόγως-φωτιώ χωρίς
νά εξετασθεί αν ήταν γνήσια, ξετρυπωσεκαί ό άγιος Βαλεντίνος...
Μέχρι τότε, ή 'Βλάδα ήταν μιά
χώρα που δεν είχε «Ημερα τών ἐρωτευμὲνων›. Οί ανθοπώλες δεν γνώριζαν
τήν «νε|ειιθιιε'ε στη», πλήν ἐκείνων
που βρίσκονταν κοντά σε «δυτικες›
πρεσβεία ή στα Βόρεια, όπου κατοικούσαν ξένοι διπλωμάτες.
Είχα, θυμαμαι, μιά συνάδελφο,
ασιατική Με ,τον τα είχα
ὲμττιστευθεῖ μιά νυχτερινή εκπομπή
στό ρώιόφωνο.Ἐκείνη, ή'Βιίνα, υίοθέτησε πρώτη τόν άγιο Βαλεντίνο καί
Με βράδυ στην εκπομπή της. τῆς
όποίας τά κείμενα ήταν «αγαπησιάρικα› καί σ' αυτό βοηθούσε ή βαθιά, χαδιάρικη φωνή της, γινόταν «Λαικό
προσκυνη' μαι
-Πάει, μαςκατέκτησεόάγιος Βαλεντίνος! 'Ετοιμάσου νά ξηλωθεῖς! μού
είπε ό Αλέκος Σακελλάριος, συνεργάτης
κι εκείνος, τότε, τού ραδιοφώνου μας.
Κατά τόν Σακελλάριο, ό άγιος
Βαλεντίνος είναι 80 άγιος τού εμπο
στήν Αγγλία; Αγοράζουν όλοι δώρα!
Ό σύζνγοε αγοράζει στη σωρο.
στή φιλενάδα του, ίσως καίστόν εραστή τον! 'Η αιώνος ἀγορἀζτ δώρο
στόν σύζυγο καί στόν φίλο της, ό
ὁποῖος ὲττίσης τής κάνει δώρο! Τά
αγόρια αγοράζουν δώρο στα κορίτσια ή στα αγόρια τους καί κονομανε
όλοι!› μού είπε ό Αλέκος, που είχε
γνωρίσει, ώς φαίνεται, καλά τόν ξενόφερτο άγιο...
'Ομολογώ ότι δεν είχα προβλέψει
τήν δυναμη τού Βαλεντίνου. Τήν δεύτερη χρόνια, Με τῆς τρελῆς! Ειδικά
ἀφιερὡνωα. βροχή ή διαφήμιση καί
οί χορηγίες στό ραδιόφωνο γιά τήν
«Εβδομάδα τών ἐρωτευμὲνων›!
ὁποῖος μας απεκάλυψε ότι ή δική μας
'Εκκλησία, ή 'Ορθόδοξη, έχει τόν δικό
της «Άγιο τών ἐρωτευμενων› καί
αυτός είναι ό Άγιος 'Υάκινθος, από
τήν Κρήτη!'Εναε νεαρός Χριστιανός.
που μαρτύρησε για τήν πίστη του
καί πεθανε σε ήλικία 20 Ετών. Μάταιος κόπος.Ό «πόπ› άγιος Βαλεντίνος
είχε μπεί γιά τά καλά στήν ελληνική
αγορά!
Τήν ἐρχοιιὲνη Κνριω<ή. ὁ αγιος
Βαλεντίνος θά δοκιμάσει τήν τύχη του
εν μέσω σκληρού μνημονίου. Μπορεί
νά μήν τόν αναγνωρίζω, αλλά ένα
λουλούδι θα τό προσφερω. Ποιός έχει
όρεξη νὰ αουτ μονρμονρα;
'ΜΟΔΑΜΟΣ
Ἀφρικανική
*Ελλάς
Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* 
ι. ο ΣΥΡιΖΑ υποσχέθηκε τόν ουρανό καί τα
αστρα. 'Ως κυβέρνηση συντήρησε καί έπέτεινε
μέτρα φορολογικής βαρβαρότητας.
"Εχει φέρει τήν χώρα σέ συνθή κες πρωτοφανσυς ανέχειας. 'Η φτωχσπσίηση διευ ρύνεται. Καί
συναγωνίζεται τόν παραλογισμό των μέτρων.
ιι. Μικρόνσες μόνον ή σαδιστές ήταν δυνατό
να έπινσήσσυν τόν φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) που έχει επιβληθεί στίς δικηγορικές υπηρεσίες. Πρόκειται, κατα τήν αφηρημένη του σύλλη ψη, για φόρο έπί έκαστης συναλλαγής. Ανέρχεται δέ σέ 28% έπί του αντικειμένου της. 'Ο δικηγόρσς ύποχρεσυται να τόν πρσεισπραξει,
ώστε να τόν αποδώσει στό δημόσιο. Αυτή είναι
ή θεωρητική διαστρώση. 'Η πραξη είναι αλλη.
'Υπό τό παραμιλητό τής διαχυτης φτώχειας,
ουδείς δέχεται αυξηση του κόστους της συναλλαγής του κατα 28%. Αρνσυνται όλοι να επωμισθσυν τόν ΦΠΑ.
Αλλα ή αρνηση καταβολής από τόν πελατη
δέν απαλλασσει τόν δικηγόρο από τήν <<απόδσση» (!!!).Ἐτσι ή απότιση του ανείσπρακτσυ
συ μπιέζει τίς μεικτές απολαβές του δικηγόρου.
'Ο φόρος έπί τής συναλλαγής μεταλλασσεται
σέ πρόσθετο φόρο είσσδήματσς. Σέ φόρο,
όμως, που επιβαλλεται, τελικα, όχι έπί του
είσσδήματσς, αλλα έπί των ακαθαρίστων
είσπραεεων. Δηλαδή: φσρσλσγσυνται οί δαπανες ως είσόδημα Οι!).
Συνέχεια στήν σελ. 8
κάποιο ίχθυοτροφείο είτε
τής Ρόδου είτε από τήν
Τουρκία
Μ · Ἡ αστυνομία τού
Ουισκόνσιν στίς ΗΠΑ έλαβε κλήσεις πολιτών γιά
ο ~|Ξκπληκτοι έμειναν δε
κάδες έπιβάτες μίας αμαξοστοιχίας στήν Βρεταννία πού έσελούσε τό δρομολόγιο Νόρφολκ-Λονδίνο, όταν είδαν νά
έπιβιβάζεται ή ίδια ή ΒασίλισσαἘλισάβετ! Τελειώνοντας τίς χριστουγεννιάτικες διακοπές της, ή
Βασίλισσα ἐπέλεξε αυτόν
τόν τρόπο γιά νά έπιστρέφει στά καθήκοντά
της, μόνη, αφού ό σύζυγός της πρίγκηψ Φίλιππος παρέμεινε στό Νόρφολκ. Μπήκε στό βαγόνι
καί πλήρωσε 70 ευρω,
πού είναι ή τιμή γιά αυτό
τό ταξίδι διαρκείας μίας
ώρας καί 45 λεπτών. Καί
δέν είναι ή πρώτη φορά
πού ή Βασίλισσα ταξιδεύει μέ αυτόν τόν τρόπο.
Νά τά βλεπουν αυτά μερικοί-μερικοί. Ονόματα
δέν λέμε.. .
ο "Ενα τεράστιο κοπάδι
τσιπούρες έφθασε στίς
ακτές τής Ρόδου Μόλις τό
νέο έγινε γνωστό, εκατόντάδες ΜΙΤανσ ψαράδες
κατέκλ υσαν τό κεντρικό
λιμάνι τού νησιού. Οί πετονιές καί Τά καλάμια ρίχθηκαν στήν θάλασσα καί
δέν προλάβαιναν νά βγάζουν ψάρια. Κουβάδες
τσιπούρες... Εἶναι σίγουρο ότι όλο τό νησί έφαγε
χθές φρέσκια-φρέσκια τσιπούρα Τό γιατί έγινε όλο
αυτό άγνωστο. Προφανώς βέβαια οί τσιπούρες τό «ἔστωσαν» από
«έπικίνδυνη όδήγηση».
"Ενας αστυνομικός έντόπισε τό αυτοκίνητα τό σταμάτησε καί τότε έμεινε μέ
τό στόμα ανοικτό! Στήν
θέση τού όδηγού ήταν
ένα κοριτσάκι 9 έτών καί
στά πίσω καθίσματα οί
γονείς ατελώς μεθυσμένοι
καί μέ τό μωρό τους Η
μηνών. Είτε έβαλαν τό
παιδί νά ὁδηγήσει είτε όχι
είναι έγκληματίες...
ο Θά μας τρελάνουν!
"Εως έδώ ξέραμε ότι Τά δάση αποτελούν «όπλο» κατά τής κλιματικής
αλλαγής! Όμως σύμφωνα
μέ νέα γερμανική έρευνα
αυτό δέν ίσχύει γιά όλα
Τά δένδρα Τά πλατύφυλλα καί τά φυλλοβόλα
βοηθούν, αλλά τά κωνοφόρα διευκολύνουν τήν
άνοδο τής θερμοκρασίας!
Τωρα τί πρέπει νά κάνουμε; Νά ξερριζωσουμε όλα
τά έλατα καί τά πεύκα
· Βρεταννοί έτπστήμονες
μας λένε ότι ή νοημοσύνη
τών σκύλων μπορεί νά μετρηθεί όπως καί στούς
ανθρωπους μέ τέστ ΙΟ.
Τό τέστ περιλαμβάνει δοκιμασίες προσανατολισμού, διακρίσεως ποσοτήτων τροφής, ίκανότητος νά ακολουθούν τήν
χειροινομία έινός ανθρώπου
κά Ἡ Μαη μας θά ήταν
τα μήν τό κάνουν διότι θά
δούμε πόσο πιό έξυπνοι
από έμας είναι οί σκύλοι...
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Πώς καί πότε έγινε ή αρίθμησις
τών δρόμων τών Ἀθηνῶν»
του Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)