Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
·οεοεπεν@οτεΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
“ΑΠΕ|ΛΕΣ 'Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;»
ΔΥΣ0|ΩΝΕΣ Ο' ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ ΤΟΥ 20
Μποτάκια για
απλήρωτι τέλη,
ιιισφ6λωπ |Χ και ΚΤΕΟ
τοΜ›ωΠ:ω Ξ ΜΜΜ; Μ Η:  :ε
ΕΝΝΕΑ ΠιΣΤοΠοιΗΤ|κΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ο μπάλο
"Πρεπει νο γεφυρωθοάν οι
όποιος διοφορές. Η μπάλο είνοι στο πλευρό των θεσμών. Θέλουμε νο φτάσουμε γρήγορο
στον πρώτο οξιολόγιιοιι", είπε ιι
χυΒερνιιτιιιή εκπρόσωπος στο
χθεσινή ενομέρωσιι, προσθέτοντος ότι δεν έχουμε χονενον λόγο νο φοΒόμοστε, δεν έχουμε
ενομέρωσιι ότι φεύγουμε άπό
το χρονοδιάγρομμο. Επιμένουμε σε ουτό το πλάνο. Ούτε ιι Ελλάδο ούτε ιι Ευρώππ έχουν χρόνο γιο χάσιμο, δήλωσε ιι Ολγο
ΓεροΒοσίλπ, τονί:οντος ότι τι
χυθέρνιισιι θέλει νο ολοκλήρωθεί ιι διοπρογμάτευοιι σε σάντο·
μο χρόνο. Κοι άλλο φορά φάχνομε τον μπάλο. Στον περίπου·
στι ως διοπρογμάτευσιις οπό
τον χυθέρνιισιι ΣΥΡΜΑ. που
κάνομε τις προτάσεις μος χοι
οφιίνομε το μπολάχι στους ετοίρους νο οποφοσίσουν γιο νο
μος το επιστρέψουν χοι νο χοτολήξουμε στο διιμσφήφιομο
ως 5ος Ιουλίου. Κοι τώρο πάλι
το ίδιο λέμε. Μόνο που ιι ογορά
Απόλυτη νομιμτησ
στο κρίσιμο ματς
ΔΕΚ - ολυμπιακού
διοφωνεί. Το χριιμοτιστήριο
γκρεμι:ετοι. Εχει φτάσει σε χομπλό ιστορικό στο τελευτοίο 26
χρόνιο. Μάλλον. ιι μπάλο έχει
χοθεί
Ο λογιιτός