Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
   ~  · · · 
 Ξ ο ΣΑΡΩΝΕιΟ 
ιΛΣεΞΞΣΗΜΕΡΑ  
7ΔΩΡΕαΝὲΣ0ΥΠΕΡ | > ΜΜΜ
: ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΜΜ
9ΦΕΒΡ0ΥΑΡι0Υ ΑΝΤ' "Μ ΜΜΕ!
20'6. Καθημερινή ~
ΕωΜὁσ.
 ΙΜ"
 (κι Η ιιιιιιιιΣ.ΜΜ
 Ύ ¦  ο ιοιιπιιιιΜΜ
Η επικοινωνιακή
“εγκληματική οργανωση" 
του Ποδοσφαίρου
αρχισε παλι να “εκκελεΡ'
7_ _ ιιληρωμὲνα συμβόλαια
ὲΜεἑΗιΌωω: “9 ἴ _ > 7 7'  _, ι““^ἐ°“ης” ' κΟνΟμν ΙΟ ΟΟΠΟΟ 
·¦ΠΟν ΠΔΟκῇΜἶ · ' _  σωρο για να ὁιοβολλουν ων·
στην ονει¦βε Ρ Ι Δ 9
Οἶι%ῆω Η τ
]_ Π.,8όο.]Πβ.“ ή: Λ '
Πο“νηγιιοι ιἶ)ιἑιωοε β Ξ Η ἐ ε 
·¦ ¦ 7 · |
 ι ΜΜΜ “
ο Μινι ότι ἑι£ϊιι μιισιιιι
. - Ι 2 : μ ωχ Ρ
. . - . · . ο 4. . 7 7 Π `7
γιιιιιςιιι£ς!;Τι(ηιὑειειιιμονσ  ' ' _
 ιιιῖιιιἱιιιξΜίκτες·'Αιιιιἶἴἑιι£ινἔι 0 ·  ,
£ιιιορισιημέιος · Μι ιο ΜεἩιρύΒι Εγινε μολις ΐ
ΜΙΒ Μερλιιι! · "ΤΠ ΕλΕΠΠΥΜΕ. Μ · η δ£ῦ·£Ρη ο 66" | Το Ρωὁ Υ!" το
ιιιιιιιΠιιοπ ιι Μι Μο ημιιωιι ΠΡ;ἔ¦ἑἘἄἔ° . . . . θεαμΜὁ ΜΒΜσ
κιιι ιι ”ΜΒΜ Πιο Μις
 νέο κ°Ρ°ἴ°κᾶκη! · - . Μ τον ΝορΒηΥοίι