Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
με εδώ ιιειιι Μινι" Ι'  . ,
"Η" ΜΝ "ΜΜΜ"  Μιιιινιιιι Η" ιι· ΜΜΜΜ
 "Β Τ" ΤΤ" "ΜΒΜ" Των
Με «κύΜιιοε» Μ"0Τ|Λ ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι...
ο "Νεα 
“ Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. ο
. Τ 71" 'ο "`““”' τ '““" τ 4, Π Τριτιτ ο Φεβρουοριου 2016 / Φωλλο τ ιοί τ23οι› / € ι 30 Ε 
-Δ Ψ
Σανθημα σιιοηείρωση5 και Ν|ί(ΗΣ αηο Πογετ σε ηαίκτεε:  ι
Η ΑΛΑΟ|ΟΣΗ ΞΕΚ|ΝΗΣΕ ΤΤΡ|Ν ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟ|Ο ΔΕΝ ΟΑ ΣΥΜΜΕΤΕΤΧΑΝ
Ο' ΔΥΟ ΠΑ"(ΤΕΣ ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΑΝ ΕΒΑΕίΤΑΝ ΟΠΟΣ
ΕΠΡΕΠΕ ΤΗΝ κοκκιΝιι ΚΑΡΤΑ
ΒΒΔ ΗΤ' ΚΗ
¦ ο
έπη Σ α ;
ι1ει ιιιιιιΒειιιος-ο κοσμο; ΜΜΜ για ι οι·
·- - ο: τ:- ” “ Ο   .ι ι._ - η 
Ανοιξε αλλα, τρει8 θορε8 και στο Πανω διαζωμα η ΠΑΕ, Προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζητηση σου υηαρχει
ί απο του ιιιίαειιε να κρατησει «κ°|||"°"""°Ν"» "υπο"
 κ το ΜΜΜ θ ΠΤΗΝΩΝ' ΑιΣχι>Α ιι·ιΞινιΑτΛ κΑι ιτι>οΣιιΑοΕιΑ ιιιΕΣιιΣ
 ;- ο Αργεντινόε χαφ ανταποκρίθηκε στο καθήκοντα Α ΝΑ  |·| «ΕΝΩΣΗ»
του «κόσμο», 6ίνονταε ένα μικρό δείγμα
των οσων μπορεί να περιμενει απο εκείνον η ΑΕΚ [ Τ Ι [
Ι ι ΒΑ   3
'Ι «Βιιοιπιοοιι» ι 
Ο ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΕίΝΑ| Ο ΕΚΛΕκΤΟΣ ΤΟΥ ΖΝΤΟΒΤΣ
ΠΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ θΕΣΗ κοιΝοτικογ · Ανοικιη θεση και για _
μεταγραφη Αμερικανοι) · Τα λενε σημερα, Μακη5 Αγγελοηουλοε η.
και Νιρσγκαν Σακοια για το Τσαμηιον5 Λιγκ ιη5 ΕΤΒΑ Χ
κι έ “7
“ἐΜ:“ η- ν