Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[ΠΠΣ
Δ/ντής: ο. Νικοῇαΐδιτς
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ . _ Ι
ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 2048 Ο Α.Φ. 45880 η η "Κως μ"χ“"κόἘ"¦ω ι η
- έπαιξαν Χωρις ααοιήέιαὲ
οπ·εχορτοιανιτα και;
οτργ.μεγααυτερο γ Ι γ
οιοοτπμα αιωνα· ή
μέτραρπςήταν _
'καπυτεροι
› Στα Νιού πριν απο τα η
η :πήΞπ οπΑοκμεροπέςτου _ ¦
Μανιακ.προοπέραοε 73-74 ο Εκει ~ χ
_ ; ή· :εμω¦υνεωεο :Σπανουπας και· ικα· 
ν· ι Μωρέ» για οπουςρο¦οπυμπιακ6ε 
,έκα ε οερι 400 και απήώτοέκοήκε 
4 Ι “ένα καπαοι πριν απο-το οιναπε_. ; Λ
~ “ ήταν οποτιΧανκριοει η Μ 
,οπτονεπιΑκ “Μι π.ιι οΧΜ:ΕΡ Για “
ή.) καις· ›ΜπΡΚοΒ|π“ ..
ς Με πμ ήταν έτοιμοι να '
 ·~ γινουν ήρωες στα
.οεοοαπο·
 ¦ νίκη
κ" Με ειπε τήν 
η τεπευταία πέεή '_
ο ΣουπερΣπα- 
 ϊ νουπής με τα ο _
ι' αοντ'ους και 
ο Μετιςέμαυρες εμφανίσεις έπαιξε ο ο“““μ£ήἐ6ῶέ
να τιμήσει τα μνήμη των σωστών τας ωρας 7·
.ι <·- 'Η σ τ·
Ι Γραφει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΜΜΠΝΤ°Π°Ἡ|°£ (οεΜϋα '8)
..¦.ΜωΜ#Μ
ἔΠΜ°"
- Δι
τι” τι· ή ι τ · ι τι ·Μ·ω-ῳ >"|Δ*4Μι^Μ··ιΜ·Δ`η·Α·ῳ ..ωεωῳΜκ“.ω
'°"°ἰ"Ή"ωΨΨἔ αναρτήσω, η _
“η ΠΑΟΚ ὸιΧῳρἱςτους επειΛειΜιι ι χ ~~
Λ0|'"(ο ΝΑ
εκανα ΜειΑτει
οι ΜΠΑΤΑΡ|ΕΣ
: απο τα μεγαήή_ ϊ'
η προοπαοεια που·
' έκανεήομαοα
ῖτουΠειραιατήν“ Ξ ι η ~ ι ν- .. ΗΔ η η μ ι · 
ι παρασκευήτο 3  -:` ή γ ·ι η : , η ϊ η τι η η , ~ ι ι
ιρραου.αππατε- 3 : ο ~ η. η ι η ` τι γ ι · ι
3 τοιαεμΦανιαπ. Ξ % · η ,· η -ι 1 ι' Ι “ ~ η ¦“ ' η η η η ` 
;ειοικαατπναμυ- ' 1 -κ »  η' ι ~ ¦ τι κι η · κ :Η 7
ἔνα.οενοικαιο- Ι η -~ ι .- - ' η η ο '¦ η 'η ~ ; η ; _ 7° 
πωπω
, 9 Αργεντινός οα οοκιμαοει
η αήμεραὲαυριο :να προπονή' Χ· οεἱ με' τήν ομαοα για να
- _ _, ξ'#"”ῖ`ή“°ὴΓ ο _ - η ν η , ή .~¦ » ω γ _ι>·τεοεἱοτποιαοεοπ του προ ¦Ψ "°"°'^°== ',°Μ©Μ"ΐ°Ή°" κΜΦμμ°Ψ° Ρ! ι ζ  " ' · 8 πονπτή του για το παικνιοι 
' "κ" Ο: ΕΜ" #“ΜΉ'ΚΠὲ 'Μό Π ΜΜΜ" δεν 'ΝΟ 'κ°Ψ°ΜΜ» 3 ' ` ι ~ αμεα" ΑΗΚ ο Έχουν'περαοει
οΜτ“εν·ιυοαυ για· Ικυρια.αππαἑσήυεραΜιαιτΜυ χ Ξ - ` μ ι ¦ ο ι ' ` · τρεις~'εροομαοες απο τον:
ΜΗΝΩΝ" Ψ"“ῖ°Μ"Μ°ϋ"Ἡ"  ν· γ η η ' ` ἰ ` γή ή τραυματιομό του'οτον μαμα.
“ η αυτο ματς με τον Ματανια
' στα Χανια ιτε/4)
~ τα
ι Μιάου προσπάθειά μας', με 1 '
 αν Κίμκι ιο'Μιερῶνουμε η “
αττική ατα μνήμπ| των ~
ν χ παιοιώνι που έχασαν τα ' ~'
:Ζωή τους στα Θήρα Η
Δραπανα πιτα του ΠΑΟΚ ο οι υποχρεώσεις τρέχουν.
ο :που απέφυγε να πει οτιδήποτε στους παικτες του
για τα στραβα του 4-0 επι του Μικεοααου του Βορρα»
και αήμερα Ξεκινα την προετοιμασία για ταν Αεκ ο Ἑοπευοε
παντως να ουγκαρεί τους ποσοαοαιριοτές του για το γεγονός
ότι ακομα και οταν κακή τους
ήμερα καταφερω να νικήοουν
«Δεν πρέπει να γ
οίνουμε ποτέ εήπιοα στους Ι η - ι η ,
""'!"6"°"ς ως" ο Μαυκοπονποι: ' ζ ή ' , Μ Ε ῖΑ
- ,μπα σεις πως απειπόμενααπὁ μ = η .
κοεοινὁ-απῖατευτα~ουγκῆονιατ·κααγώνα ”ἶ_ κ ` _ ' γ ·  | Δ
υῆυμπιακου τ παοκ οταοεΜ5α τα " ι · ' ο η _ · '
ΡΤ0ΥΝΗ“
καταοκοπος τας Ἀντερπεκτ
_ γ ¦ ι _ αν υγ” με γεματο το μπουκακι
ΔΕ" ΑΚΟΥΩ-1" Η Α¦ῖΥΝ°Μ|Λ > | ` μ Η · του αποτο ΜΜΜ και οι
ή ' ή 'ΚΔ' 'Κ°ΝΤ0ΝΗ¦...¦ ' ο Ι · .` έπγοι6πμοοιογραΦοιπαπρο› ν “ ο φορήοπκα "ότι” ονομα του
Φορτουνπ ήταν σε πε ιοπτπ
' ο· π'οτιςοπμειώαειςτου '
Αγαπυτικο ρεπορταζ του Δήμήτριι Μακαρίου
για τα επειαύοια στον προχθεσινό αγώνα ο. Ι
μεταξυ
Δ ιι κριτική των ΜΜΕ τήςγΛιέγπς για
το ντεμπούτο του ΜΑΝιΜΗ με τα
7Φανέήα τής Στανταρ. ο παραγκωνιομος του ΜΜΜ· και ο ΜΝΉΜ
ΜκιιΣ που ψάχνει τα πατήματα του
ν · κραταω ετπΜπτιιεεή γ
' ' - τι· ΔΑΡ'£Α Νέα» 
- γ το Με για τον ομαοα τής
Φθιώτιδας πέτυκέο·Μιπιεμιτς 
στο 82'.ο.:τοοΨ οι γήπεοου-> η .=°θΚῷερ.
κοιεικανοοκα_ι_ ετον ' ν' ': κ , ; γ· ι ~ ' η η , γ . ,η η .,
μ·.Μπαήου .“Αω“ἔσ¦“ι οτα , Ϊ” ᾶ€Ψἔρ°?~ “τ  ? € 'Στο ιΞ·οΜαρκωοκιέκαοε τα η υκαιριαι..το απατα πρωταοπήματοςιππο
: '7 “ο2ουπιῶτπς.τπς Μαιας Ξ '  = κ κ Ι ~ η σέντρα τουέΜ0υκ6“ευ. πως ΜΜάριατος.υρο τπτνυυυνής
κ°|·ο"ῇτο τ"ςὶΛῇρ|σμς ·_ ' Ι, ι γ <- ' τέρμα ο με παταω έατειπε τπνμπαπα πανω από το οριζόντιο
` < π “καιοαοΛοΜωε μενω.. 
 . ο γ ή ' _οτικέςι:ΜΜΦ Ξ?·8;Αιιοήήων:ζ
129 07
Ι τωρινής εε.κερκυρατε.τρικαπο
ι τα. καππι9έα 30..; '
Δ9771108 8
5 2 Ο ΣΕΛΙΔΑ 7 ι 7 _ Γραψε· Ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ°ΠΜΚΗΣ (αεΜοα Ξ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα