Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: 50.000 πλαστά διαβατήρια "μοιράστηκαν" στην ΕλλάδαRecognized text:
ι ο 'Σ°““ΜΡἐΦΜμετο ευρῳ απο · ιι
'“ιοΜ“ι=υυυ 
    η ,τι5ιτιει]ο ΦΕΒΡογΑι>ιοΩοιἐ 
 ΜΕτο ΗΜΕΕΗ:ιοκογηοΝι 7 ·7 η 7 “
η Π. ιι ι7 κ ι 
7 ι Γυρω η: ΑτοΡΕτ-ΣΑΣ ΑΝΩ τΩΝ 26ΕΥΡΩ
ΛεπτουΕι>ΕιΕ: τι" τ ΔΑ 7 τ 
Όταν _ 
Ενβέρ _σ“,'υπόρΧΜΜα .ο
Μό·υωοῳω
 ρ Αμ. Φύλλου: 55
Τρίτη 9μ_Φεβρουαρίου 2016
Ξ ”Τιμη: τε
3ωΜω ΜΜ([email protected])
ι·ιΔΕινιΔ“ο
τι-ιΣ ΔικΔιοΣγΝιιΣ
 Ϊ ΕυρωΑεισῇ6γησ-ιεηε Σένγκεν αναφέρει..._'
 τωνΜωπ|°'ε""πρΜΜ"με0995ο` Ι ο _ Μυστικα 6ιιΗὡσει5του ΥΠΕΘΑ
' 7 .συνοριυκουε και ιεῆωνειυκυυε _ ' οοηοίοετου5 οι“ιοκοῆεσε<<ουσοίτ85>>
 'ΕΜΠ κι· που; τι <<κέντιιικιιασκειο Ι
 ' ψευτικατηξι6ιωτικών;Μ6ων ·· >
 -€ξ8ῖἀΖουνιο "δεχόμ"8 κατ6ι›ι“6“ὲ 
 τιιε βίαιο-ΕΝΑ γιυυιουεέΕιιυεε να “ _ὡ¦ὲ
κυιὴιιΕιιοχη πιο' δροχιἑηΞ ,
τ ρι-ιι“ΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ .'7
 / οι) ο γ¦)ι `
η·;μ6ν:“76·έεοῦόεμεΡ; 
ιιιιιιιιιυιιςυιυ ιιιιιιυ, ψ έ
Ύ ιιιιιι ιιι ιιιιιιιιι ιιιιι ΜΙΒ
> «ο Ματ-'με ι
νομοηουῇο
 κυριυκοε:
' τεμυχιτειτ
Νέα Δημοκρατία
ι ΜΕΛΕτιιτΗΣΕκτ 
έ Ο· Φόροι· :
' 'το χρέοε 
κΑΑοΕΣιι..;ορι·ιιξ
“ ι.:ι¦ 'ι   .ι “ 1 τι; .Ύ ¦  “
«θαοτείῆω Πεω _ εία εχιῆιαδεε
μειοναατεε στην ΜΜΜ» τι: ~ ΣΦ 5,8
η ιι πιγιονσέ
ιιιιιυυυιη  “ω 8 “ΠΜ
Ι ' Ι ` . ' Ι / τ ι. . . η
 '  1  7· ρ ; Τα αμαξια» η Μταντόνσε στ φ ὁ ευρο:“ΒοννΕξΕαηκῳνονταοτο Κοινό ηου βρέθηΚε ααα εξέδρα του «ΜΜΕ $τααἱυτη», στη
Ραγδαία πολιτικέο και οικονομικἑ5 εξελίξει5 Ερωτι- , η ΣανταΚλ6ρα τηε-_ΙςυηΦ6ρΜ ' Εσυ σταρ τραγούδησε μαζί μετον Μπρούνο Μαρε και τουε ΟοΙαμΙ8ν, γοητεῦοντα9
ο καζουν οι κινησειο των ξένων ευενδυτῶν; οι οποίοι,· ¦ ' 7 του9-ααντΕΒ ατο ημίΧρονοτ αραδοσιαΚοῦ τελικού του:ηρωταθληματοε αμερικανικού Ποδοσφαίρου.γ Πριν απο την έναρξη του
Πανικόβλητοι, εγκαταλείηουν τα ,επενδυτικό αΧέδι6 7· αγώνα 'η αν θυεΕΕνἑβΜεωη `ιαἑιι·ι;ρμίτνειιοε μεηόθοο:τοντιμερικανικ6οθντκὁ ύμνοϊ Η 29Χρονη ἐ<βασῖλισσα τη9 Ποπ» '
τουρ στην Ελλαδα, με αηοτἑλεσμα Χθεε το·Χρηματι- ' η να ουνὶρατη τα δακαυἀτη8ὶμ£ταν φωτογραφιηὸφακό να τη «συλλαμβάνει» ενώ τα σκοῦτιιζε.' Για την ιστορία,
στηριο Αθηνών να υποστεί κραχ (-7,87%)ι Ενώ στρω - λ “ αν “Νϊᾶβ£Ρ ΜΠΡόνΚὁ9,ὸΙΨΙ0Μ επ( `όϊΠσΟν των ΚΠΡΟλΜ1 Πόνθ£Ρ9-Άἐ · ' _ : .·
ηεζικόΕ κλαδοο βρέθηκε στα Τόρταρα, με πτώσητη9 Ϊ ι ς τ  ο· · ' Ι 7 ο' Τ· ζ . _ · · ι ο 7 ρ 7 - _ · 7 7 ·“
ταξη9 του -25%: 7 Ι ῦ ιζ . Για ' ' ' “ ο” ι Ι
ο ΜγΣτιιΡιοΔιιΣ ΓΕΝ του
 ι η τ ν Μ» τι Μ Ἡ Γ 
<ἔΗ;κ
, κ ·-«οιΕη“νεε
· ανθρωΠ05 · `- ηρωικο£δΜΜ
ΗΟΜΜΕ» 
Που ιτοίΖει με 
ΜΜΕ Μου τ ῦ
·ΣΡλ.: (3
ϊ “Μ στ"|| 
-› “ 7 Μουτ/Μο ' λ Εθ"κ"  λ
και _ ΜΜΜ  ν _· γ
«Μαρια. που
το ίδιο στη φυῆυκῇ _
_ ϊ ο βιυσιή5 του γιου μου» 
ϊ· - ΕΜ€γαλοτοδραμα Ντούντα,τη9“
' ι αΞ_'μεταναοτρια8 στηνΑυοτρίαι
Χρ νο`η|αιδἱ.τηε οποίας κακο· ~
αα6|Ιραιαν6; ξ ν _- _, Σελ.= 9
εΔυοῦυμουΒὐυΜμ
.ο ισ·ΠαυΌυοΜ5ΜμΜυ 1- ·
' _ἶΣυιμον_ΡιβΚοι.ο;|τυῆόευροηονΜ5
Δ υ