Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πρόστιμα "φωτιά" με 1.400.000 ραβασάκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ν ·· έ τ: . Πονὁδρομω πιω το κόμμα των Μαι 
“ “ ϊ
Η θΕΣΗ ΜΑΣ
ΜαημεΜπΜαπ·ΜῳασηΜ.9
Ν“8Μ ! ιΡΪει η ΜΔΜ·Λεω ι ΜΜΜιωιοευωΜιωιιιΜιΜ5ιι ·
οπολιτισμοε! -. 
Η αυριακἀπκη ΜΜΜ· λ
ήωωΜΜωωΜ- 0 γ - '
ΚΒ|"ΕΣ "ΕΡ|||Μ|ΕΣ Ι!! Π"
ΜΜΜ Η" "Η" ιν ΜΡ"
Τ||Σ "ΕΜΗ ΣΤ"" Τ"ΥΡ'||
ΗΓερμσνΜ ΜοςχσΜιΜΜΜγΜ ο Ι
τουςωπιδήρΜωςωΜΜπΜΑΜ ¦ `
ωιΜΜΜωςΜΜΤΜ; -ιι
ιι||ρὡδΜ»
ο Ερντογάν
Μ ωω
 ἄΒπ0ΜἑΣ ή 0ΧΙ Ποιεροι σε
Μ. · ·
αΜ-Μ .ιι ` ΠσΠΚσΚΜρσ!
Το ιπιοιιμγειο Οικονομικών Προστιι1θεἰ να γεμίσει με οΠοιονδὴΠοιε τρὁΠο τα εδειι1 τομεἱο 
||Ρ'Π||Μ
· . __ __ .
~ τι εωιιωωωΜ“ `·° 
(( Ϊ '1862 Εἰ· ηι5εεἘΝ “μ Με!
 ΜΠΪ 
Καμπάνσ 250 ευρώ και οκτώ μέρα Περι%ριο να συμμορφωθούν οι οδΙιγοἰ ανασφάλιστων
[ Δ· ι " Ν
ΗΠεΡισῖἑρα και Τοσκηλώτ08:Κηήκ0μ£ - “  “ε , Σω ΧνὰΡΙσ
' ὡΜΜωι· ώΜ-.οω Μο _ _· Ν;¦'·'.2ἔ“ β' 
οι οποΧρῳσειε ως . “;:ὡ£ΜωΜ;;ω“ ._ ¦ . - , Ψ: Ϊ0"····Γ]ωΡΥ0“
Με... μαντιλσε! _ Δ «ΦοιΙντω›
_ τ · “-,“:ὶἩ 20 ουλειπἑε
ε Ηπ“ΝΜ“· . Σοκ ΠΠΜΡ'Ν|θ!ΠΦ|:Ε ' ·· -  ι βΣγΡΙΖΑ
_ κή εμφανισὴ | Δ Ι . του . ›
της κατά την Τ"  Ι. | | _ ι 
ε'|°"Ψ"Μ Σιοιω ιόΠ¦ ωεποαὑἑνι ·| ων κῦ Ύ 
· έ. ω· Χθες γο ' η | . Μ