Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
09-02-2016'
ΑΔΩΝιΣ κΥΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ςι974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ: Λίγες νεφώσεις παροδικά ως". Τρίτη 9 Φεβρουαρίου Ζύ1ό Ἀριθμ. φύλ. 40878 ί Τιμή 1.50 ε
Με; με σποραδικἔς βροχεςστα ήρρειοδσἙ - δ Ἀπόδοσ[ς Τῆς ἑορΤῆς Τῆς .γΠοπονΤῆς_ ΝικηΦόρω 'Πρμ Ἀμερικῆς ο, κκ. ιοε72, Ἀθήναι, εετίατισννε@οτοπεωτ
3? το ἔπἔγεόμἔ @όλα ΚἶΠοί ἶἶω9δ57 Μ ε '7 1' Μαρκέλλου Σικελίας, Παγκρατίου Ταυρομενίου ΤηλεΦωνικο κενΤΡΟΞ 210 3220831¦ Φαξ: 210 3243071
ονιο α μιαια μπ ορ. ικρη ανο οςτ . . . κ ' : 210 3220482, Σ δ ' : 218 0170870 - 210 3227870
θερμοκρασίας. ΣτήνἈθήνα έως 14β. Ν Σεληγη 1 ημερας οΤοχωρισεις ων ρομες
Δ · έ η Ἀνατολη ήλιου 7.23'-Δυσις 5.58' “Ετος 122017
Ἡ δημοκρατία
τών τοαΜτέο!
Πρίν από έπτα χρόνια, στίς αρχές τού 2009, οἱ
αγρότες είχαν καί Με αποκλείσει τήν Μειωσα
μέ τα τρακτέρ. Τότε στήν ἐξουσία ήταν ή Κυβέρνησις Καραμανλή, ή όποία αντιδρούσε μαλλον αμήχανα. 'Ιδού τί έγραφε χαρακτηριστικα τό κύριο αρθρο
τής «*Εστίας» τής 27ης 'Ιανουαρίου 2009:
<α4πό κοινοβουλευτική δημοκρατία, τό πολίτευμα τῆς χώρας μας τείνει να μεταβληθείσέ δημοκρατία τών τρακτέρ. Οί ίδιοι οί αγρότες δέν Φαίνεται να
συνειδητοποιούν ότι μέ τήν σταση τους καταλόουν
τό πολίτευμα. “Ομως περί αὐτοῦ πρόκειται. Ό αποκλεισμός πολλών περιοχών τής χώρας καί ή αόθαίρετη απαγόρευστς τήςμετακινήσεως ανθρώπων καί
τής διακινήσεώς αγαθώις συνιστα βάναυση παραβίαση δημοκρατικών δικαιωματων».
Καί τό αρθρο συνέχιζε:
ΜΗ Κυβέρνησις ως παρακολουθεί τα τεκταινόμενα. Δέν αντιδρα στήν παρανομία. Ἀντίθετα,
έσπευσε να δηλώσει ότι οί αγρότες έχουν δίκαιο καί
ένέδώσε σέ καποια από τα αίτήματα τους. Προφανώς φοβήθηκε τα χειρότερα. :μια τα χειρότερα
δυστυχώς ήλθαΜ “Οταν αποδέχεται κανει9ςώς μορφή
πιέσεως τήν καταληψη έθνικών όδών καί τήνπαρακώλυση τών συγκοινωνιώις όλο καί περισσότεροι
θα καταφεύγουν σέ τέτοιες παράνομες μεθόδους για
τήν ίκανοποίηση τών αίτηματών τους».
Μία εβδομαδα αργότερα, αποβιβασθηκαν στόν
Πειραια αγρότες από τήν Κρήτη καί απαίτησαν να
παρελασουν μέ τα τρακτέρ τους πρός τό Σύνταγμα.
εΗ Κυβέρνησις τό απαγόρευσε καί αστυνομικές δυναμ.εις απέκλεισαν τό λιμανι. Ση μειώθηκαν έπεισόδια, όπότε έσπευσε έκεί ό δημαγωγών πρόεδρος
τού ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. Καί αφού ένεπλακη
στα έπεισόδια, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ότι
ύπεδέχθη καί αὐτόν μέ δακρυγόνα!
Τήν έπομένη (5.2.2009), ή <ίΕστία» έγραφε:
<© αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ απεφάσισε να έπισκεφθεί τό λιμανι, τήν ώρα πού γινόταν σύγκρουσις τών αγροτών τής Κρήτης μέ τίς αστυνομικές
δυνάμεις. Τό αν καλώς ή κακώς χρησιμοποιήθηκαν χημικα καί δακρυγόνα, είναι αλλη ἱστορία.
“Ομως έρώταται: Τήν ώρα τής συγκρούσεως ήταν
δυνατόν να σταματήσουν όλα ακαριαιο›ς, έπειδή
είσήλθε στό πεδίο τήςμαχης ό αρχηγός τῆς εξω»
ματικῆς Ά ντιπολιτεόσεώς:».
Καί συμπλήρωνε:
«Πιστεύει κανεις ότι τό ΠΑΣΟΚ θα εᾶε αντιδράσει διαφορετικα αν έκείνο εᾶε να αντιμετωπίσει
αντίστοιχο πρόβλημα καταλήψεώς τού λιμένος τού
Πειραιώς καί απειλής τών αγροτών να παρελασουν
στήνἈθήνα μέ τα τρακτέρ; Προδήλώς όχι. σε ήταν
αδιανόητο για όποιαδήποτε κυβέρνηση να έπιτρέψει
τήν καταληψη τών δρόμων τήςἈθήνας μέ τρακτέρ».
ΑΜ συνέβησαν πρό Με έτών καί έπαναλαμβανσνται σχεδόν κατα γραμμα σήμερα 'Ενδιαμέσως, τόν
ρόλο τού ύπσκινητού τών αγροτών είχε αναλαβει ώς
αρχηγός τῆς αξιωματικῆςἈνυπ0λπΜΜκ ὁ Νέα
Τσίπρας. Τώρα καλείται ώς Πρωθυιωυργόςνα αντιμετωπίσει τίς αύθαιρεσίες πού ό ίδιος όπέθαλΨε."Ετσι
λειτουργεί ή δημοκρατία τών τρακτέρ!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ νομοθεσία είναι
δαιδαλώδης, πολύπλοκη καί διασπαρτη, ένώ μεταβάλλεται ανα τακτα χρονικα διαστήματα κατα τρόπο ατακτο καί αποσπασματικό. Τό
γεγονός αὐτό, απότοκος τής κακής
νομοθετήσεως πολλών δεκαετιών,
έχει δημιουργήσει ένα νομοθετικό
πλαίσιο πού αντί να διευκολύνει,
δημιουργεί ένα βρόχο γύρω από
τήν οἱκονομική καί πολιτική ζωή
τού τόπου. Συνεπώς, καθε προσπαθεια απλοποιήσεως τού ρυθμιστικού περιβάλλοντος καί προαγωγής
τής καλής νομοθετήσεως είναι
εὐπρόσδ εκτη καί πρέπει να αντιμετωπίζεται θετικα.
(Η Κυβέρνησις, ωστόσο, ὁρμώμενή από τό ύπαρκτό καί διαχρονικό αὐτό πρόβλημα, έπιχειρεί να τό
λύσει δημιουργώντας μια αὐθαίρετη
ύπερδομή, μέ χαρακτηριστικα συγκεντρωτικού κρατους σοβιετικού
τύπου. Στό νομοσχέδιο τού ύπουργείου Ἐσωτερικών πού συζητείται
αὐτές τίς ήμέρες στήν αρμόδια έπιτροπή τής Βουλής, ὁ ύπουργός
Ἐσωτερικών χρίζει ἑαυτόν αρμόδιο
«για τήν έκπόνηση έθνικής στρατηγικής για τήν κωδικοποίηση καί
αναμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς νομο
θεσίας» (αρθρο 42, παρ. 1). Στό
ύπουργείο συστήνεται ὑπό τήν ἡγεσία του 15μελές «έθνικό συμβούλιο», αποτελούμενο από καθηγητές
πανεπιστημίου καί γενικούς γραμματείς ύπουργείων, τό όποίο θα αναλαβει τήν αποστολή αὐτή.
Εἶναι κατα αρχας βέβαιο ότι ένα
όργανο στήν σύνθεση τού ὁποίου
συμμετέχουν μετακλητοί δέν μπορεί να αναλαβει ένα έργο τόσο μακρόπνοο καί τόσο μεγαλο σέ εύρος
- έφ= όσον παντα δεχθεί κανείς τήν
σκοπιμότητα αὐτής τής πρωτοβουλίας. Εἶναι έξ ίσου βέβαιο ότι καμμία ὁμας «σοφῶν» δέν θα μπορούσε
να αναλαβει τήν αναμόρφωση ὁλόκληρης τής έλληνικής νομοθεσίας.
Αὐτή ή συγκεντρωτική αντίληψις
Σταλινοποίηοις
τής νομοθεσίας
εΥπεοεἔουσίες σέ έναν ύπουογό για αλλαγή όλων τών νόμων
δέν συνανταται έξ αλλου σέ φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατίες. (Η
κωδικοποίησις καί ὁ έκσυγχρονισμός τού Ἀστικού ή τού Ποινικού ή
τού Διοικητικού Δικαίου ή έπί μέρους τομέων αὐτών -έφ= όσον κριθούν απαραίτητες μέ ξεχωριστή
αζιολόγηση- συνιστούν διαφορετικα έργα, πού έκπονούνται από αντίστοιχες ὁμαδες είδικών.
(Η αναληιμις από τήν έκτελεστική έζουσία, καί μαλιστα από ένα
στενό πυρήνα αὐτής, τής «έθνικής
νομοθετικής στρατηγικής» μόνο ὡς
σταλινικής έμπνεύσεως μπορεί να
χαρακτηρισθεί. Προκαλεί δέ αν μή
τι αλλο έντύπωση τό γεγονός ότι
καθιερώνεται από μια κυβέρνηση
πού έχει δώσει πλείστα δείγματα
γραφής κακής νομοθετήσεως, μέ
πλήθος ασχετων τροπολογιών καί
πραζεων νομοθετικού περιεχομένου. Τό φαραωνικό αὐτό σχέδιο τού
ύπουργού Ἐσωτερικών είναι καταδικασμένο να αποτύχει.
Πλατωνα διαβαζει ή ἐλίτ
τών φοιτητών στίς ΗΠΑ
Προνομιαπώς μεταξύ αλλων αρχαίων συγγραφέων
ΣΤΙΣ ΗΠΑ δημιουργήθηκε μία
διαδικτυακή «πλατφόρμα» πού
συγκεντρώνει τα βιβλία ή γνώσις
τών ὁποίων προσδιορίζει τήν ακαδημαῖκή καί έπαγγελματική καταλληλότητα. Στήν οὐσία πρόκειται για καταλογο πού καταγραφει
αξιολογικα τα βιβλία πού ὁρίζονται ώς ύποχρεωτικα αναγνώσματα
στα καλύτερα πανεπιστήμια τής
χώρας. Τα κορυφαία 7 πανεπιστήμια τών ΗΠΑ συγκροτούν ώς γνωστόν τήν περίφημη Ινγ αρεσε. (Η
δημοσιοποίησις τών καταλόγων
τών βιβλίων πού διδασκονται
ἐκεῖ, συμφώνως πρός τήν
«Οὐασιγκτων Πόστ», θα έπιτρέιμει καί σέ πτωχότερους φοιτητές
να αποκτήσουν σημαντικα προ
σόντα πού δέν μπορούν να έξασφαλίσουν μέ αλλο τρόπο.
Τό πολύ ένδιαφέρον τής δημοσιεύσεως εἶναι ότι στα πρώτα 10
βιβλία τού καταλόγου τό πρώτο
κατα σειραν είναι ή Πολιτεία τού
Πλατωνος, ένώ στήν 3η θέση
εἶναι τό αμερικανικό έγχειρίδιο
ΤΜ εΙειιιετιίε ο! αγία (1918) τού
Οὐίλλιαμ Στρανκ (1869-1947) πού
διδασκει τήν όρθή γραφή τής
Ἀγγλικής. Στα πρώτα 50 βιβλία
τού γενικού πίνακος όλων τών
αμερικανικών πανεπιστημίων ή
Πολιτεία βρίσκεται στήν 2η θέση
καί τό έγχειρίδιο όρθής γραφής
στήν πρώτη. Στήν 6η θέση είναι
τα Ἡθικα (όλα μαζί) τού Ἀριστοτέλους, στήν 9η θέση ὁ Οίδίπους
τύραννος, στήν 11η ή Όδὑσσεια,
στήν 14η ή )Ιλιαδα, στήν 17η ή
Ἀντιγόνη καί ακολουθούν ή Ἀπολογία τού Σωκράτους (25), τα Πολιτικα τού Ἀριστοτέλους, όλοι οἱ
διαλόγοι τού Πλατωνος (38), τα
Ἡθικα Νικομαχεια (39), ή Ποιητική τού Ἀριστοτέλους (42).
Άλλα βιβλία από τήν πρώτη δεκαδα είναι τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο τού Μαρξ (3), ὁ Λεβιαθαν
τού Τόμας Χόμπς (7), ὁ (Ηγεμών
τού Μακκιαβέλλι (8) καί ὁ Ά ετ
τού Σαίξπηρ (10). Μόνον ένα βιβλίο θετικών έπιστημών (Βιολογία, 4ο) καταγραφεται στήν πρώτη δεκαδα! Καί από λογοτεχνία τό
κυριώτερο βιβλίο (5ο) είναι ὁ
Φρανκ8νσταιντής Μαίρυ Σέλλεύ.
Σήμερα
Νέα πρόταση
για τό ασφαλιστικό
Μια νέα πρόταση για τό
Τῇς ημέρας
Τό τραμ τό τελευταίο...
ασφαλιστικό των έλευθέρων έπαγγελ ματιών μέ
μικρότερες εἰσφορές παρουσίασε χθές ὁ κ. Γ. Κατρούγκαλος. ΣΕΛ. 2
'Η συνεργασία
με τό "ραν
Τό πλέγμα τών σχέσεων
'Ελλαδος-'|ραν μετα τήν
έπίσκεψη τού Πρωθυ
πουργού στήν Τεχερανη.
ΣΕΛ.3
'Εκβιασμοί
Τουρκίας σε ΕΕ
Τούς ωμούς έκβιασμούς
τής Τουρκίας για τό προσφυγικό δείχνουν οἱ διαλογοι Γιούνκερ-Τούσκ,Ερντογαν.
ΣΕΛ. 5
Χθές, βρέθηκα στήν περιοχή τού
σταθμού τών ΗΣΑΠ, στόν Πειραια.
Προορισμός, τό νέο αλλανταπωλείο
ένός παλαιού γνωστού, Ἀρμένιου, από
τήν Νίκαια, τού «Μιραν», πού λειτουργἐι' πλέον καί στό μεγαλο λιμανι.
'Εχω μεγαλώσει δίπλα σέ Ἀρμενίους καί πρόσφυγες από τήν Πόλη καί
τήν°|ωνία. Ἀγαπώ τήν όσμή τού παστουρμα κα τών αλλαντικών, μού θυμίζουν τα παιδικα μας Χρόνια, τότε
πού ό Σαρκίς καί ό Ρομπέν Χατσατουριαν, αρτίστες κρεοπώλες, έφτιαχναν
παστουρμα καί τόν αφηναν να «αεριστεί» σέ έναν είδικό χώρο, στήν ταρατσα τού σπιτιού τους, πού είχαν περιφραἀι μέ λειτό πλεκτό σύρμα.
Δέν είναι τυχαίο ότι οἱ έν λόγω
αρτίστες τών κρεατων ανήκαν στήν
οίκογένεια τού μεγαλου μαέστρου
Ἀραι Χατσατουριαν, τού συνθέτη τού
«Χορού τών σπαθιών». 'Επρεπε να
βλατατε πῶς Χειρίζονταν τα. μεγαλα
σαν ξίφη, μαχαίρια στό κρεοπωλείοΜΜΜ τους, για να ύποθέσετε καί
εσείςότιόμέγαςἈρωμαλλοναπόΜ
έμπνεύσθηκε τό έργο του!
Ἀφού, λοιπόν, χόζειμα έπί μακρόν
στό νέο καταστημα, σταθηκα στήν
σταση για να παρω τό λεωφορείο
πρός τόν Προφήτη 'Ηλία, ένα από
έκανα τα μικρα λεωφορεία, πού σκαρφαλώνουν στόν γραφικό (όχι καί τόσο
πλέον) λόφο τής Καστέλλα.
'Εωιβἀσθηκα στό λεωφορείο στή
μία καί δέκα τό μεσημέρι, έξω από τόν
σταθμό τών ΗΣΑΠ. Καί ἐκεῖ αρχισε τό
μαρτύριο, αλλα καί ξεδιπλώθηκε
έμπρός μας τό μεγαλο έγκλημα πού
διαπραιτεται σήμερα στόν Πειραια,
ύπό τήν περίεργη -τουλαχιστονσιωπή τού ύπουργείου Μεταφορών
αλλα καί τών λοιπών, τοπικών καί
ύπερτοπικών, Ἀρχών.
Ἀναφέρομαι στό «Τραμ», πού
έχει διαλύσει τήν πόλη, πρίν καν
αρχίσει να λειτουργώ καί να τήν κόβει
στα δυό! Τό «Τραμ», τού όποίου τα
ἄΕργα» έχουν διαλύσει τήν πόλη,
έχουν καταστήσει τήν περιοχή τού
λιμανιού απροσπέλαστη καί ήδη
διώχνουν τα κρουαζιερόπλοια πρός
τό Λαύριο!
Ἀπό τόν σταθμό τών ΗΣΑΠ μέχρι να φθασουμε στήν συμβολή τών
όδών Ἐθνικῆς Ἀν·ιιστασεως καί Τσαμαδού χρειαστηκαν τριαντα λεπτα!
Τριαντα Μετα για 150 μέτρα! Ἀνασκαμιιὲνοε ὁ δρόμος. ανωκωνὲνη ή
πλατεία τής Ἀγ. Τριαδος (προσφατως είχε αναπλασθεί), δύο λωρίδες
για έκατονταδες αύτοκίνητα, σέ ένα
σημείο-κόμβο για τήν πόλη!
'Εχει ποτέ μπεί στό λεωφορείο ό
δήμαρχος τής πόλης για να ακούσει
τί τού «σέρνουν» οἱ έπιβατες; Να μή
σας πώ τί ακουσα για τόν ύπουργό
Μεταφορών!
- Μα, γιατί επιμένουν να φέρουν
τό τραμ στόν Πειραια; Τί χρειαζεται;
'Εχει λεωφορεία, τρόλλεύ, έρχεται καί
τό μετρό! λέει μια κυρία.
- Μα, έχουν ύπογραφεί τα χαρτια από τό 2003-2004 καί έπρεπε να
έρθει! λέει, τονίζοντας τό «έπρεπε»
ένας ήλικιωμένος.
- Τί θα πεί «έπρεπε»; απορεί ή
κυρία.
-θαπείότιείχανεπέσει οἰύπογραφές καί ποιός ξέρει καί τί αλλο!
όπως ό κύριος καί όλοι χαμογελούν
καί κουνούν τό κεφαλι.
- Μειώνονται καί οἱ λωρίδες για
τα αύτοκίνητα στούς δρόμους, έκατονταδες θέσεις σταθμειισης καταργήθηκαν μέ τό τραμ. Ποιός ξέρει τί κρύβεται πίσω απ' όλα 
'Ἀς παρει τό λεωφορείο ό δήμαρχος.'Εχει να μαθει πολλα...
ΜΟΔΑΜΟΣ
ΒραΒο Παπ!
ΒραΒο Αστικού!
Γραφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης* _
ο ΤΗΛΟΣ γραφει <<Μπραβο, Γιανη. Μπραβο, Ἀλέξη ›> στα βουλγαρικα. Τόν περασμένο Μαιο, ή
αναπτυξη τής Βουλγαρίας προβλεπόταν στό
0,8%. Στό τέλος τού έτους, ή πρόβλεψη για φέτος ήταν 2,1%,ένῶ πρίν 2 εβδομαδες ό Βούλγαρος πρωθυπουργός αναθεώρησε τήν πρόβλεψη
στό 4,5%! Πρόσφατα, κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδο μεγαλης έφημερίδας στή Σόφια μέ τίτλο
<<Εύχαριστούμε, Ελλαδα», αναφερόμενο στίς
περίπου 80.000 έλληνικές έπιχειρήσεις, οί όποῖες
μεταναστευσαν ἐκεῖ, οἰπερισσότερες τών όποίων μετα τήν έπιβολή έλέγχου κεφαλαίων.
Ἀξίζει τόν κόπο, λοιπόν, μία ανακεφαλαίωση
τών πεπραγμένων τής έλληνικής κυβέρνησης.
'Η τακτική διαπραγματευσης τού κ. Βαρουφακη
ήταν απλή καί μαλιστα γνωστή καί δεδηλωμένη
από τόν ίδιο από τό 201 1, όταν σέ τηλεοπτική του
συνέντευξη στήν έρὡτηση <<τί κανουμε;›> απαντησε έπί λέξη τα έξής:
<<Τό μόνο πού λέω καί ξαναλέω είναι ότι ό
“Ελληνας πρωθυπουργός καί ό ύπουργός Οίκονομικών πρέπει να πανε στό έξωτερικό."Οχι για
να διαπραγματευτούν, αλλα για να ανακοινώσουν. “Οπως έλεγε ό πρόεδρος Ντέ Γκὡλλ
“ένας ήγέτης ξέρει να μή ζηταει, αλλα ξέρει να
λέει όχι". Σέ τί να πούν όχι; Δέν θαπαρουμε τό
έπόμενο δανειο, τού έπόμενου μνημονίου. Καί
να δείτε για πότε σέ δύο ώρες ή ΕΕ θα αναγκαστεῖ να ξανασυζητήσει όλη της τήν προσέγγιση
στό πρόβλημα τής εύρωπαϊκής καί βέβαια τής
ελληνικής κρίσης».
Συνέχεια στήν σελ. 8
Πεσμα-Με
Με.
«σκάνδαλιάρη», όπως
αποκαλείται από τούς
μάγους τής Κίνας δηλαδή τούς δασκάλους τού
φένγκ σούι, πίθηκο τού
νέου κινεζικοι7 ἡμερολογίου! Ό ὁποίος ὁ πίθηκος
ο Ό διεθνούς φήμης σέφ
Τζάιημι Όλιβερ ἐτέθη
στήν πρωτοπορία τής
έκστράτείάς γιά τήν ἐπιβολή φόρου στήν ζάχαρη, προκειμένου νά μειωθεί ή κάτσνάλωσίς της
στήν Βρεταννία. Σέ αλλεπάλληλες τηλεοπτικές
παρουσίες του, έπιμένει
στίς βλάπτικές της συνέπειες καί προτείνει διάτροφή μειωμένων ύδατάνθράκων, ίδιάιτέρως
γιά τά παιδιά. Τονίζει ότι
ή οὐσία είναι νά περιορισθείή ζάχαρη, ό ίδιος δέ
θά ύποστηρίξει όποιάδήποτε πρόταση πού θά
συμβάλει σέ αὐτό. Ό
Πρωθυπουργός Ντάίηβιντ Κάμερον ἐρωτηθείς
σχετικώς δέν απέκλεισε
τό ένδεχόμενο ἑνὸς τέτοιου φόρου.
ο “Ολα τά εᾶάμε τωρα
αποκτήσαμε καί τόν πίθηκο καί τίς προβλέψεις
του... Ό λόγος γιά τόν
συνδέεται γιά πρωτη φα
ρά ἐδῶ καί 60 χρόνια μέ
τήν φωτιά καί έτσι προβλέπεται νά περάσουμε όλος ό πλάνήτης- ένα
έτος μέ πολλές πολιτικές
καί οίκονομικές ἀνάτάράχές ἐνίοτε ἀνάπάντεχες.
Άν είναι νά γλυτώσουμε
από φόρους ΕΝΦ|Α καί
αλλά τινά καλώς νά έλθει
ό πίθηκος μαζί μέ τήν πιθηκίνά του καί τά πιθηκάκιά τοα αν έχει!
Ο "Εναν απρόσμενο ἐπισκέπτη είχαν σέ ένα σχα
λείο στήν 7νδίά. Μιά λεα
πάρδάλις είσέβάλε στήν
αύλή από γειτονικό δάσος
καί άρχισε νά τριγυρνάει.
Εύτυχως στό σχολείο δέν
ύπήρχάν παιδιά ἐκείνη
τήν ώρα. ”Ομως όταν τήν
πλησίασαν δάσοφύλάκες
καί είδικοί γιά τήν προστάσίά τῶν αγρίων
ζώων ή λεοπάρδάλις επετέθη, μέ αποτέλεσμά νά
τράυμστίσει πέντε.
'Η 'ΕΜμαθε πρωί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 017 0670, 210 322 7670
Μι καθε ετήσια σιινδμοιιη. δωρεαν όλες
οί αυστηροί; πού κύκλοι. τιμούν μὲ την ΕΣΤΙΑ