Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εκρηκτικό το μίγμα φόρων και εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτει·ηΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Μ Ρονντκ
Βετιιτί|γ 8ει·νίςεε Ροκ" Ηε|'οε ΑΕ.
κι.: +30 2ιΟ 6728890
Νοε": |ηίο@ροΠει-ηείίοεετ
Μ.ροΠσ-ηειιεεετ
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.990
Ντανιέλ Πανί
υηερεηάητης της ΕΚΤ
ηηρ: το τα
το Νεο Με·
ηη τη ηκιιιιιιΑ
Αρης Ξενόφος
συνέντευξη του διευθυνσντος συμβουλιου τον ΠΣ στη “Με
σημερα στη Ν
Ναυλαγορά: «Καταιγίδα»
στην αγορά ξηρου φορτίου
Το νέο κινεζικό έτος του ηιθιίκου δεν ηρομηνυει
τίηοτα καλό για τη ναυλαγορά ξηρου φορτίου,
σχολιάζει σκωητικά ο ναυλομεσιτικός οίκος |_ίοη
5ηίροτοκέι·5, ενώ αΠό την Πλευρά του ο ναυλομεσιτικός οίκος 6. Νουηάι·εεε ηεριγράφει την εικόνα της
ναυλαγοράς ξηρου φορτίου, με τον γενικό δείκτη
50' νο βρίσκεται για Πρωτη φορά στην ιστορία του
κάτω αΠό τις 300 μονάδες, σον την «τέλεια καταιγίδα». >ι4
ΕΡΕΥΝΑ '|'|·|Σ «"»
Ποιος είναι
ο χάρτης
των 625
παγκόσμιων
εμπορικών
συμφωνιών >24-25
ΕΧΕ: Πότε αντέχουν στον χρόνο
οι «κληρονομιές» του επιχειρείν
Προσηλωση στην αρχικη οικογωιειακη εηιχείρηση,
διαμόρφωση μιας ισχυρης δομής διακυβέρνησης,
ξεκάθαρη οικογενειακή ταυτότητα - κουλτούρα και
αναγνωριση του ρόλου των γυναικών είναι ορισμένα
αΠό τα διδάγματα για τις βιωσιμες και δυναμικές
ελληνικές εηιχειρησεις ηου θέλουν να δημιουργησουν κληρονομιές ηου αντέχουν στον χρόνο, όηως
Προκυητει αΠό την έκθεση «Με ςηεηείηε Τοτε οί
οί||ίοηείι·ε5» των υΒ5 και Ρνν£, ηου δείχνει οτι μόλις
το 44% των δισεκατομμυριουχων του ί 995 κατάφεραν να διατηριίσουν τη θέση τους 20 χρόνια μετά,
καθώς -όηως λένε οι Βιοι- αντιμετωηΠουν δυσκολίες
αΠό το ρυθμιστικο Πλαίσιο και τη φορολογία. >ί 6
ΕΥΡΩΖΩΝ|·|: ΕΝΕΡΓΗΤ||(0
500 Α|Σ. ΕΥΡΩ Α|'|0
Τ|Σ '9 ΚΕΝ'|'Ρ||(ΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ >23
ΣΕ Κ0|Ν0 ΧΡΟΝΟ
Ο' Α|ΑΓΩΝ|ΣΡ|0|
|'|Α ΤΡΑ|Ν0ΣΕ- ΕΕΣΣ'|'Υ >11
|'|Ρ0|(ΡΑ'|'|·|ΣΕ|Σ: 40% ΚΑΤΩ
ΣΕ ΚΩ - ΑΕΣΒΟ
ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ >12
Πράξεις - Παραδείγματα για τις Προωθού μενες εΠιβαρύνσεις εΠαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών
Εκ ρηκτικό το μίγμα
φόρων και εισφορών
Στη μέγγενΠ ασφαλιστικών εισφορών
και φόρων θα βρεθούν ελεύθεροι εΠαγγελματίες και αγρότες αΠό το 201 6,
εφόσον υ λοΠσιηθούν τα κυ βεργητικά
σχέδια για το ασφαλιστικό και την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας.
Ενας εΠαγγελματίας με φορολογητέσ
εισόδημα 50.000 ευρώ, σήμερα καταβάλλει το 35% του εισοδήματός του σε
εφορία και ασφαλιστικό ταμείο. ΑΠό
το 2 01 6 ο συντελεστής των συνολικών
κρατήσεων θα εκτοξευτεί στο 52%. Οσο
για τον αγρότη με εισόδημα 1 5.000 ευρω. θα βλέΠει τις αΠσδοχές του να μειώνονται σταδιακά μέχρι και το 2020.
Υστερα αΠό αλλεΠάλληλες αυξήσεις
φόρων και εισφορών, οι συνολικές κρατήσεις θα εκτιναΧθούν αΠό το 19% στο
45%. Η Προωθούμενη αΠό την κυβέρνηση Πολιτική για τον υΠολογισμό των
φόρων και των εισφορών καταλήγει σε
ένα συμΠέρασμα: όΠοισς είναι διατεθειμένος να δουλέψει για να ειοΠ ράξει
υψηλότερο εισόδημα, θα ΠρέΠει να είναι έτοιμος να μοιραστεί το Προϊόν του
κόΠου του με το κράτος. Η «Ν» Παρουσιάζει Πίνακες Που αΠοτυΠώνουν
τις εΠιΠτώσεις αΠό τη συνδυ αστική
αύ ξΠση φόρων και εισφορών. >5-7
Ερχονται
σ Δ ν Αθηνα
ι αγρότες
με τα τρακτέρ
Με κάθοδο στην Αθηνα την ερχόμενη Παρασκευη κλιμακώνουν τις κινητοηοιησεις
τους οι αγρότες, όηως αΠοφάσισαν χθες αντιηροσωηείες αΠό 68 μηλόκα, ηου συμμε- σεωγ_ Οι εΠιχειρΠματικές εναρτείχαν στη συνάντηση στη Νίκαια της θεσσαλίας. Στο μεταξυ, βαριές είναι οι
συνέηειες στην οικονομία από τους αηοκλεισμους των δρόμων. >3
[Επιμελητιίρια]
Αρνητικό
ισοζύγιο
εγγραφώνδιαγραφων
Ετος συρρίκνωσης της εΠιχειρηματικής δεξαμενής της Χώρας αΠοδείΧτηκε και το 2015,
καθώς τα συνολικά στοιχεία αΠό
τα εννέα εΠιμελητήρια της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης καταδεικνύουν ότι τη
δραστηριότητά τους ξεκίνησαν
18.914 εΠιΧειρήσεις, ενώ διέκοψαν τη λειτουργία τους 21.026
εΠιχειρήσεις. Πρόκειται συνεΠώς για ένα αρνητικό ισοζύγιο
της τάξεως των 2.832 εΠιχειρή
ξεις του έτους 201 5 υΠολείΠσνται των ενάρξεων του 2014 κατά
3.287 εΠιχειρήσεις. >10
[Υ|'|Ω||(] Τι ΠρέΠει να Προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά την ο-υΠοβολή των εντύΠων στις εφο ρίες
1 7 μυ στικά για τις φορολογικές δηλώσεις
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
ΠρέΠει να υΠσβάλουν φέτος υΠοΧρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι
και τις 31-12-201 5 το 180 έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν
οΠσισυδήΠστε ύψους Πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα. Εντός των ΠροσεΧών ημερών αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΜΜ.ἔειε.ἔτ, η εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙ$ηετ, μέσω της οΠσίας
θα είναι δυνατή η υΠοβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η Προθεσμία για την υΠοβολή τους
λήγει στις 30 ΑΠριλίου, ενώ σε τρεις
δόσεις, Μάιο, Ιούλιο και Σειττέμβρισ, θα
Πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος. >9
Η Ελλαδα
εμηορικιί και
ενεργειακό
γέφυρα του |ράν
Η Ελλαδα μπορεί να γίνει
εμηορικιί και ενεργειακά
γέφυρα του |ράν με την ΕΕ.,
τόνισε ο ηρωθυηουργός
Αλέξης Τσίηρας ο οποίος
βρίσκεται αΠό χθες στην
Τσεράνη και συναντάται
γ σημερα με την Πολιτικά
Β ηγεσία ως χώρας. >26

Τελευταία νέα από την εφημερίδα