Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πιο: ΔεΥΤεΡΑε γ _ γ η Ι Ό γ' ο
Δ/τιτής: ο. Νικοῆαΐδας ' - - _ .
· . - 1 . . . ” Η ὅ ¦ σ . ` Ι 'ή ` γ
Διευθυντας Συνταξεως._ΣΤΡαΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο.” Θ) 7 ἰ η Ζ ἰ η η Ξ Ι η ή . Δ. η Ι ¦ Σκόρ” Μ" Μο
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 οΕεΡοναΡιον 2048 Ο ασ. 2309 η' 1 _ η κ . , μ . χ ι έ έ επικίνδυνος επιθε
! η 4 Ι κ τικα παικτπς του μεὴ 'έ .ο Η κ μια τριοτατου χθεσινού
οαυμπιακου ήταν
ο δεειός μπακ του.
ομαρ Επαμπντεααουι
ΜΕ γαεμοκο
ΓΚΟΛ Σ'|'° 8'
ο ό, ςτοΧμόνἔαουκρΜῇὲἶ , Ξ 'ή
ι είναι α ΜΚ". Ο! Κ°"©ξ"" η Ι
, ¦ ¦ ω ` σουμα·αΚό= ῇ
τεαείωσαν τον αγώνα οι δυο ομαδες. καθώς ααοραήθακσν. με δεύτερα
κίτρινα. ο τζαβεααας στο σε' για τρόμαγμα τας Μπαμ.: του Πάρντο και
ο 2ντιεααρ στο 7ο' για ανατροπή με αρόθεσα στον Γκοασσα ο Παντως
ο μέσος του'θαυμπιακου εκει καθε δίκιο να διαμαρτύρεται για ταν
πρώτα καρτα στο οι: όταν ο αθανασιαδας κόντεψε να του Ματ· τα
σωστο σε εκτεαεσα κόρνερ. αυτός δεν αντέδρασε καθόαου. απο και
οι δυο είδαν ταν κίτρινα του ααματρόαουαου
3' ωτα·ταωΜ ο' ακεῆνΜο6ς.- "
_-κωρἰς Φαντασιακαιτακυτ τ *στο ααι- '
κνιδιτοσκσιεικεταν5α κ |τσ3μρεοοον. ζ
,ι τα εισαι-Μαι: μιατεῆικ. τ '
οστοκο σουτ τομ ατακα· τε αποκοιμιο» ό;αοιαο' ασιτΜδιο απιαστο ήταν;μετατα
η: ο χτῳνθεατῶντας αναμετρασαςι “ ,1 '>
οι πααγιοι μπακ
του θαυμπιακου (ταομπντεααου' και Μασουακουι
ήταν αυτοί που Φανακαν πιο
ζωντανοί. ενώ αρκετα σταθεροι και
κααοί στα αμυντικα τους καθήκοντα
και οι αααοιδυο τας ΜΜΜ (Πόσος.
Μποτἰαι ο :ταν ααευρα του παοκ
ο τσίμιροτ ήταν ο καΜτερος για ταν
ομαδα τας θεσοσαονικας ο κοντα
του σε απόδοσα ο τζιόαας. βοήθασε α ααααγή του Μοτο"
φταιω _
¦ ἰ““ΨΨἑΜ ο' 
~ η' . α·διαιτασία του.κα-. · 3·
ιμαήκε στο θα· αντί του Ύ τ”°“ΨΜΜΜ°ΠΨΜ“ ^ Ματ ΜΜΜ"Α.“.“.¦“¦., ` | ` ένα .ΜητΧνἱᾶτ | Λαογι: ·Ήμουγ ταν κο! μ ,με πάρα με Ι τοπικα" στιγμή στο κα- ι
 3 Εεϋεὐ·“£ , ζμ ταααααο σαμείο·Γενικώ<
> - 5 γ. " έα ο· δεν βρεθήκαμε σε
 ` ή ' κααή μερα"
ταεεατ οεοαα·ιαμε: σο κ.
Δαματροαουαος .τροπο σε όαους
τα γυααια. ήταν αψογα: και
κανείς δεν μπορεί να αει αστα ο
Χθες (σε. αροκθες) μια
καραμαινατα απομοαή ενός
ααικτα. ταν αμφισβατουσε ο πρόεδρος ενός
Μϋὁ  ι . .Μ συγκεκριμένου ομα. 38" |. Ϊ θα!! ΒεΡ'Κξ απεριμέμ°με να έχ°μμε ἔἑ°ὅζἔ:|
' ό ή | γ ή ° κανενός ` περισσοτερα εμπνευοα ταν ομαδα του όαως
“ ι ¦ 6 , ο . ο ' στο παικνἰδι μας ο καποιοι 088' . π “πε “ω
ΤΡ!" ΑΛΛΑΓΕΣ “ ^"ΥΠΒΡΚΤ°¦ εκαναν Με" και όσπνσν Η' "Π °'°π“°ί°"
ΜΜΜ ανετα ι ΕΜθ¦ϊ|ΚΑ ευκοπσ ταν μπαασ ο ειμαι
Μπουκααόκας. " ` " περαοσνος όμως σαρκοοουστερ και τεμαα μα και σε τετοιο μερα
δεν ααααεαν το ι ο Ρομπέρτο εε κρεισστιι¦ '- τ κε να Κ°'£' "ω Κ" "'°
":ἔ:ἔὲ==:==ν αποκρουοα ο ταν επόμενα υ
εαιθετικα εικόνα °β°°"“° Μ 'Π' "κ °°
"ο” “ε-°"°ρ°_ Β μ Με.) Ξαναδειεουμε ταν ποιοτατα
Πευκων-_ συν το ότι γ _ · ¦ ..ΜΜΜ - Μ" έχω" ως' φαω”
οι κινήσεις από τον ~ έφοδο τουσ.. Μ ν _κ ___._ί“__-_- - ¦ ο. ν. η “ ·
ααγκο ήρθαν για απο :δεν πήρε κατ _ - , ς _ , ο γ χ
· ακόμα μια Φορο με να ίσκο και καποιων «ο ΜΒΜ! ΕΒΕΝ!- ιενω αοθα›νααοαω | ζ
καρακταριστική Ψ 'βολεύεται |με#ταν ιδεα % ή "°ῦό°Φ"'Ρ°" °·°"ἱ""°"°" "ἐ°6'°ἔ°=""" τ" , -¦
ο έ ΤΜ η. ΜΜΜ ΙΜ” , Χ ό δεύτερα κίτρινα·θα“αενε όαοι ασια στι-.ειμαιμτο κοκό παιδι `
κα υστ ρασα |  ς_κ γ ο ς _.  Ζ ο _ ο ι 9Εγώ"€":μῳ°"Ἡῶω "Με" Η ι ί ” 7 7 ψ έ ές 7 μ 
Ο Α"Ρ°ΜΗ'°¦ 'ΞΡΑ¦ΤΜ Η
ΝΙΚΗ ΕΠ' 'Η¦ ΑΕΚ ΜΕ
Ύ “ 'τιαμσακ
` ΓΚ°“ 'Ο' Μ"Ρ"° ('·°)
τι μακαρι ατο
Ισημεριστέριεκανε μια μ
και ΜΠΑΛΑΡΑ `
ο πικαπ:
τα: αεκ
.ο |δδκρονος εντουαρντο
..Μαριτο ΜΜΜ οαμείωσε το
·γκοα. μου κομματιασε το ακιτρινόμαυρο“ αήττατσ ω στα οι ~
μέσα στο τοσοι ο ααμιουργός η :
Η |υχ-γκοα το ΜΜΜ αε τσαεκ. ' '
α υ._εκμεταααευτακε και... ατα ρ
.ή μόατσ πωπω” του ανε` στα. μαζί.|βεθαια. και τ'αγ¦οαι- ή
ή κή απουσία τας αμυνας. μετά
αν δωρα. μαααια του εξακου
Μπόκα ο ο Δε ποστ. νασαι
 ωστοσοτωα“π6Μ και αα- .ί
σας του Κραοαετσιου. είκε
σουτ στο"δοκαρι (840. ` "'
:ε όαο το παικνἱδι α “Ἑνωοα» ειχε μόνο μια
τεαική ενεργεια οταν αντιπααα περιοχή. σε
ασθενέστατο σουτ του αεκκαρτ (θΞ'Ν ο απο το ~
4-0 το τεαικό σκορ θα μπορουσε να ήταν και 3-0.
με τεαικες ενέργειες τι το) εναντι ο "Η
Τ μ γ . - : . ο οι-παἰκτες του παοκ ή
` “ ` ~ η 1 `ΐ με επικεΦααής τον ή
.Μ ' _αθανασιαδα ετοιμοι ο ~
καταθέσουν στεΦανι η
και αουσούδισ μπροστο στα ευρο 7 <
~3;:=·=ΑΜῦΕ“μ= .ο ,, _,
η Μαχαιρώοακε οι·ια66ςΙ Μ
 Νικαια ,ιι-ο 
_τ,α;τι.ααμιμα, ή . .
“ἶ1_-α κοιτα κ α κ
ή.  : τατααιττικμτ τ
οι 7 οααόστο- 7 - _
~ _ 7 Ξ ο ῆἔΩ=ῇΨ . ν κατετω6τατ χ_“ριισωω τα;
7 ¦- _ .Η μ :Μπαμ ο σας¦τους'Ντααογκαιτουιδιομ συνδει ς εκ", Ν" ή σμοαικαιΜΠσΥΞΜΠα0ΥΜ-(ανατσαικής αττικαςι ο ¦
ν _ _ ν πεναατι· ' _'Ταματς αρκί:ειστις2.δα μ.μ. και θα'μεταδοθεἱ“
. Ι η. μ ς γ _ "0 33 ή ` τ _.σιιευσεζ¦ςσαοτο μοναεοοκτΜ α |
9771108|851108“ 07 ._ ·:επιμα 2 Π ή γ Π :εαιΔασ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα