Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 575 | ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΞΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 20Ι8 | ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΞΟΗΝΞΡ|ΔΑ | ΤΜ" Ι (
Π 0 Μόντολο5 έγραψε το «δεν 0ο
σουρίεει5 ποτέ εονό όταν αλλαξει
π ΜΜΜ» και ο πρόεόροε
του ΠΑΟ θα κλπ0εί σε απολογία
· Το αρθρο 26 προβλέπει πρόστιμο
από 20.000 έωε 50.000 ευρώ
ή ακόμπ και απαγόρευοπ εισόδου
τουλόκιστον για πιο μήνεε
' Αμπεῖντ ο ααντι-Ζέκο»!
'κικκττκΡοΔο¦ 77-64 Φο
τοκ κοιοεεο κει κ_τεκιιογτο
τοκ Ακετοικογχεικτ
«ΚκΛΑψογΡιΣΜΑ
κΑι ρογΦιΑΝιΑ»
' Επίθεσπ στον Αλοοσυζο
με βαρείε καροκτπρισμουε
από τουσ Αρκόόε5
' 0υζουνίόπε στο στόχαστρο
κΑΘΑριΣε... ή
Π Η Βέροια 2-0 τπν Καλλονή
' 0 Βέλλιο8 σκόραρε.
ο Νρακλήε κέρδισε Ι·0 τον ΠΑΣ
ο ή Μ
ΤΟ Τ Ρ Ε Ν Ο
Το Τρίκαλα ήρθαν Ι ·|
με τον Κισσομικό και περιμένουν
σήμερα το αποτέλεσμα
τπ5 Κέρκυρα
Μοίρα" ιεοαυε
μέχρι τοπικα
ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑΟΟΑΕ.6Ρ
τοΥεἐκτορ-κΜοΛί Με Νικ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΘΕΛῖΛ. Μίκρο
έΒΗΞ||ῖ
ΕΛ|ΔΞΣ 7 7 ἐξ
οΔγκπιΑκοεεοπκΔεῖπΑοκκΔε!ρωκκοσμοε_κι>Δτε _ 
ὁῖΡ9ΜΗΪΟΣ ^θΗΝΩΝέΠΑΝ^θΗΝΑ"Κ0ΞΔΟ“Μελλ9 909605”  _
ΠΑΡ' ΠΝ ΖΕΡΜΕΒἐΛΏΜΜΜ€ ΕΙΘΠΦη ή"ΠΑοκ-ΠΑκιοκιοεωενοευρα ο Η
ΑΡἑΜΔ:ΔἔἔἐΡ@ΦΥ5ΡΓ90!ἔἙ999μἑ    ο  __
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΕΣ|Ἡ·Ι9ΤΕΝΜτοΒοτ£|ογ5ΡΓ9ΜΜΘουε 
Δβ-ἔΟ“
,0ΪΕ5ΕΟΡΤ5!9“
γοτε_5εσκτ3κο
η ἐὲΟ5 ΟΤΕ5¦0ΠηΒ!
ι_9:ΞόΪ©ῖἐἔεὸἶΐ3Ηο
Νε 915 οτε Μέτσο
 Μαϊ `οτῖἔΕοετ@ζ
οι 815 οτεεεοετικο
; τ2ι.30 ωστοσο!
ῦ ΛυΗῖ0Σ κκ κ κΔγκεγογκ κεκεικε
ειιειικτι"ιιογκιιογκιῇοῖῖΠΛΛΛΠθἩλΛΛκολιε
' ΕΜΣ ΝΛΧΛ|ΡΠΜΕΝ0Ε.·ΤΕΣΕΕΡ|Ε ΣΥΛΛΗΨΗ ' ΑΜ!" ΜΠΕ" Η" ΛθΛΗΤ|Λ0Υ Ε|ΕΛΠΕΛΕΛ
 ζ(ΕΛΤΕΤΛΝΕΝΛἩ ΜΜΜΝΕπΕΠΕ|Σ0Λ|Λ)ἶΛΕΞΛΡ1ΗθΕ| ΗΛ' ῖ0ΉΕΓΕ80Σ ΤΩΝ Π0|ΝΠΝ]Π0Υ ΠΡΟΒΛΕΠ0ΥΝ
ΚΟΛΟΣΣ|Δ|ΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
' Με μαέστρο τον Δέλλα και σκόρερ τον Μαρίτα οι γήπεόουχοι στοματήσαν το σερί τπ5 Δεκ
' Τέταρτο συνεχόμενο μοτ5 στο Περιστέρι. Δα νίκη ο Ατρομήτο5 με το ίδιο σκορ
ο οιγκιιιικοτ κεεΔιεε κε κιτ οιεκ τοκ ιιιοκ, ο οποιοε Δεκ ειχε Με κιοίειιἶιί@ 
κε τκκ εκιιΛκκτικκ σκοπια" ιιι>ικ οπο το ιιΛιικιΔι κι κεκει κυλικείο ετο'κγιιο έ Π ΕΞ· ὰ:
ΣΧ0Λ|Λ:
Π. ΠΕΛΛΛΕ¦
Γ. ΜΠΛΕ
ΤΕΛΡΛΥ
β. γ!.
(_¦~.:
ΜοΝο νι
' 0ΔΗΝΗῖΡ0Π0ΥΛ0Ε ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΠ08ΛΛΕ| Η' ΤΟΥΣ Ν|Λ|ΒΟΓΕΒ|Π
ΜΜΜ ΛΛθΗ ΛΑ' ΛΠ0 τογτ ΒΟΗΒΟΥΣ Η"
' ΜΜΕ το Μ0ΝΛΛ|Λ0 ΓΛ0Λ.
ΣΕ ΕΛΛ ΝΤΕΡΝΠ| ΜΥ ΗΔΗ ΞΕΧΛΣΤΗΛΕ
Τ σε ΜΒΑ
==·= ο
,; '-_8-%
5 `  Τί Ο 
| β 7 
ΣΗΜΕΡΑ κ “
πΔιΖονκ
κΑι ΜπΔεκετ  
ΣΤΟ ΤΛΝΕ|Ο