Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Καταρρέουν και αναζητούν έξοδο κινδύνουRecognized text:
ωωΜωωώΜ °
·π ·¦κ
Αχά. χ ,Ι ς ' πΡοΜΗοτντ·κΗ
 ο. /_ μ ·_“?β ·.· · Η ν! 97·
Ρ'  | Ξ·= Δ |/!#Ιζ·· _ |0“9ν Μ. τν καστ ἴζ.“νΊ...μι(7ς|.Ι..
7-·· - “Δ _ ΜΑ'ΜΜΜ·Μ·· ἔΕῖ°ΜΜΦΝ  ἶ
ωοΜ#-Μ
ιῷΜψΜΜ
ω“ωωω
ΜΝ ΜΜΜ
Μ· ΚομβνοοΜιοω μωΜΜ.κΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ·
ΜΗΝΩΝ
κι" ΜΜΜ"
τΞοοο κτνοννον
ΜΜΜ ω τον ΜΜΜ· με Μια το· 8ῳΜν 6ο ο Μοτωὐω ένα.. μοι' ΜΒ!
ο τΙ1σί€1 4:
Φ ΜΜΓωΤΜ4
80% Ντε· .ἩυνΞοω
···. .
'ν'°:,..·
.. π..
..ϊ ....
ω·ωωΜ
_ῖ°η¦ ΜΜ·Μ·Μ·Μω
. · ^›Β-. ·Μ-ψωΤω-ωωρΠΜ
Μ-Μ.ω.Μ ·ω.αμο
ὡ&Μπ” -ΜΜΜ·
ΜΜΜ··ΜΜ.ΕὡΜύωὑω
ΜΜΜΜωΜ““Ϊ ΜὡΒΜὐ"·Μω·ω
ο" ω·Μ.Μ·-ρωα ΤΜ· Η ω
' κὐΜωωκΜΜ"ΜΝ
_ ω··ῶΒ·ωω··"ΜὡΜω“ρ
· ' πῷΜ.Τ··Β·ΜΑωΜῳΜιΜ-·
. Δ φρφΜἩΜ·.8ωω·ωΔΜΜ ι
` -`·Μ·ΜωΜΜωΜ· Δ.
ΆονννττττιΜ να,
τννμΠνοτΜοΜ.ΜΜ
Ο οοΧΠ·νο5 σε οξιωμοοω ΜοοΉΕυοηε οοκείτοι
στο νο οοοοκοῆουΘεἰ τον κοτοστοοφὴ Μ χὡοο5
·)2λ. 1
66666”
ῆοβωμένο θερ·οἔῶ
- Ε. <(οφρογί2ε·»
το σύνορο με Σκόπιο
Στο νέο οστυνΙκον κοι ΜΜΜ
σε στο ιοχωοο μ το ΜΙΒ
'ΠΔ 3
ΔΕΝ ωΜΠ'Νε' οντεωπ
ΜΜΜ Μουν Με
ΜΜΜ το μηδενικό ωῶομο
9 4% ΦΜΑ
-Μ--Μ"ὴ
ΜωτΜ ΠΜ _'
Η Μ αν·
Μνο°ἡ-ΜΜ"πμω·Μ
ΥΜι&ηω"Μ·ω <ω¦·
!ΜΝ0'ΠΗΔ'ΜΜ
Ποοχο
κοι...
βῆέΠομμε
γιο τον
οξ·οῆογηοη
ΟΣΙ). Ι:
Η ποτογὡ8οοοποτΜο
του ευρώ στον ΕῆΜέΞο|
Η μονά!"  τον
ο ΜΜΜ Μονο..
το ΗοΜεπΜεϋο ·Μ'ἩΑ|·. ΜΤΒ" ΜΤ0Υ ΦΟΝΚΟΥ|0Υ
Πονοε Μο; Έχουμε Κορ νοβόῆν!
ζ Β 7 _ ς ' ν · 
Μ Μύω-ΗπΜ_ω-ωΜρὡῳμωὡ“ΜὡΜ
αΜΜ·ΜΜμ·ἡ”ωΜ--ΜΜμΜιΜὡΜΜ
Μ” ΜΜμκΐΜΜΜ ωηῳΜ-ΜΜ
ωαΜμ·-Μ ΜΜΜ"ωΜΜΜΜΜΜ°Μα
Μ·ωωΜΜυΔΜ
ΣΥΝΟΜΚΗΜΞ|ΟΣΜ 4.700 θΕΣΕΠΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣΤΟΥ Α' ΞΑΜΗΝΟΥΤΟΥ 20Ι8
Σ'ω.» Ρ
κιμποΜκονΝ  · ή Μο τοπιο
Επᾶω πὐρομΡο :Ξ ΜΜΜ πιο...
ΜΒΜ· ΜΜώ8. _ Μ ατομο κο·
ΜιοΜἑεω5
ούτω ΜΒ
Μηῆὁκο έξω
Μό τη Βουῆἡ
κο· τροκτέρ
στο Σύντογμο
·Ϊιλ_ἶ
Ησχεοο κο
η 6νοηῆοκο του
κροτομε με με ΜΚΟ
Μω|ΜΜ οπΜον
Π Ο ΠΜΣ!"
Ο θρὐῆο8 κέρ6·σε
τον ΠΑΟΚ κο
έμεινε ΜΜΜ
·[·λ.Ι5