Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο'-02-20'6·
Με ΚΜ
ΑΜ (ια-Μι»
Μ Λ. Μ
(ι9·ΜΜ›
"Με Λ. Μ
σοκ-Μο
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΕΜΗΣ ΑΠΟ Ή) 1894
ωοΜ¦·"Μ μα” ' Α: | ΜΜΜπω καπ
Μ*ῳ"Ψ Μ · ' |Μ“ΜΜ ΜΩΤκΜΜΜ
λωΆΜ ΜΝ β3Μρ· ά >· · ΤΜΜ:ΜΜ.”ΜΜ'
ΡΜ “ρε η; Μ ων .Μι ,Δω ΜΜΜΣΜΜΜΜωΜ@ω
""“ φ ΜΜΜω 7ΜΜΜ· ἙΜιω
. · . Ι 3 ~ ·
ΜΜΜ ΙΙα@αγ@αφη ευθυνων |_ «ΤεκνοθεΜ
0ἈΜἔης Τσιποας | Ι 3 | ΓΜὁΜΜΜω Μλ ΜΜΜ
ΜΜα α“ω με "9 ε%λ0 ΥεΞ ΜΟΗ Μ“Μω
- ν β Μ ο · · · · · · ω"°'ω Μ'“ω '
Μ |ώΜ ΜωωΜ ΜωΜ ἀποηνΜΜΜΜ ΜΜΜ...! ΜΜΜ.
ΜόΒ".Μ| Μ ς Η ΜΜΜ ·π:Μὴω
ῇΜω Μω“ Μ Μ ΜΜΜ
ΜΜΜ Μ δω* 8ωΜωωω ω ΜηωΜ η(ήΜΜΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ
Μ "σκι-ΜΒ ωκΜωωΜ Μ ὁΜΜΜ ω Μή ΜΜΜΜΜΜ
πω Β* ἐκεῖ-Μ* ωωψΜωἔ ΜΝ Μ: Με· ὴ% ΜΜΜΜ. Μ
ΜΜύΜΜ ωωΜωώω ω' |ὰΜ| 'ἑω% ω6ΜηςΜΜ 
ΜΜΜωωωωπ ωὡΜ.ῳωω ΜωΜψωο τα ΜΜ(Μ ω Μ
Μ ω ΜΜΜ-ωΜ ωωωΜω ΜΜΜΦ ω ΜήΜΜΜ
ΜψΜΜ Μω ἔΕ ω ώ ΜΝ Μ ΜΜΜ).- . ωΜΜΜΜΜ
ΜΜἴ|Μ Μ κιΜ8Μ “.ΜῇΜ ΜΜ|ΜΜ.
ΨΝᾶ _ η ΜΜε Μ ωφ “ἔ'ἡ'=ἶΜ Με ·ωΜΜΜ “ΜωΜΜ
ών ἔΜῆ * *ή ω”'"Μωὡ%Μ"ΜἩ ΜωκΒ“ΜΜ““ΜΜ'ς Μωω“ωωι= 
ΜΝἩΩῳΜἩῶ Μ&6ΎΜΜ ΜῇΜΜ ΜΜΜἩ= ΜΜΜΜΜψὡ
Μ ιΜἐ ΒΜη Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Μωωωὡ“ωω ΜΜΜ ὴΜΜωωῳ @ω · αμκ .Μ
ω ω Η: ἡ" ω“ωή 
ή ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ Μ Μ Μ
Φ ωψΜ. Τ Μ ΐῳωωω· ῖὁΜψΜΜ η =ψΜΜ ΜΜΜ
Μ.η.ωω ”Μὴ βὴΜΜψΜ ω @Μμ- -ωΜ Μ ΜΜὐΜΜΜς.
ὡἔ“ὡΜ* Φ" Μ ψΚ εδώ *ΜῇΎΜ ωΜωΜψ Μ Μ λκ Μ ΜΒΜ. ·
¦ΜΜΔω ήὡ#Μ ΜΜω'*ωΉ Η " Μάρω Μ.ω«ωΜ¦ωΐ
ΜΠἶΜή”” =Ἀ“ΜωωΜ αΜ6ῳψ ΜΒΜ· Μ. ω'°'“
ωΜωΜ ΨωΜ ΜΜωΜΜ ω&μψη3ωωΜ Μό ' ωξΜῆ -ΜψωΜΜ
ΜΜψΜωΜΜΜω ωΜπωεωω ηΜΜωΜὡ ΜΜωω ·ΜΜΜΜωΜ“
==Μῆωὡ$Μωμἔ ΜΜΜΜὺω ΜὡΜ'Μ ΜΜΜ*Μ ΜΜΜΜΟ
Μ' ' ὅ ΜΜΜ
Μ“ΐὅΜωῶψμ 8 Μ ω Μ Μ.
ΠΕΜΠ- ωὡΜωΜῳ ΜΜΜ“
Με. μψωΜω Μ ·ΜάΜη ή·
Μω“ΜΜΜΜω
ΐΜ =“η Π Μ _ΜὅΨΞ“ΜΜ_
ΩΜὐΜὡ ΜΝΗΜΗ :Α ' · ΓἑμωωωΜ Μ:
ΜωΜωωωω - 3· ωωΜω ω4ωω
πωωΜ Μ" '2 ΜάΜ
ΜΜΜ ##Μ ωωΜΜ ωωή.Μ
ωωΜωω ΜΌΜ ' "ΜΜΜ παπά ή
βὡΜΜ ΜΜΕ _· 4 ωωὡτψ ωωωωὁ
ωωΛ.ΜΜ“ΜΜΛ _ ` η ώΜΜ“ ΜΜ¦ω
ΜΉΜΜΜΜΜ _ , , ωωΜτω ΜΜΜ
ΜΝ” _ 'Γ ὁ. Δ. “τ6ωωΜ ωωΜ...ϋ
Ή Μ 2· Ετ ΜΜήΜ ωωΜ Μωβ
Μώω Μ ν Η β Μ Β· ω ω Ωωήγὐωή
ωωωω Μὐὴ ' 7· '· _ ΜΜηΜ ψΜῖώΜ
ψ ωω“.ΜΜ _- . __ · ωήΜάω· ω
ἡ· ήὑΜὡΜΜ -·<' 'κ · ·- . έΜ ΜΝ ἄΜωσ ψΜω“ἈΜ “Η _ .. · - _ἐ τ . _ ' ωω“ ·:ψω Μὴ
·πΜ ω Ρ' '“ - “ Β·ωΜΜὑΜ·ή
Μ Μ“ω 'η' Μ ς|-| ΜΜΜ ΜΜὡΓΜΜΗΜ ΜΜΜ ΜὅΜΜ
Μ ΜΜὁλ , , ι ωωΜ ω ω ωψΜΜὴ ψωωΜ κωωήΜ
ΜΜΜἀΜΜ“Μὐ“ οχυοωΜω Μωρέ ΜπωΜΜ·ΜΜ ὡΜΜ ΜΜΜ
ω Φ |¦ὴΜ π "Τὰ Σκόπια Μ ω“Μ ὡω*ωΜω“ω ωω ω ἔ“ωΜω
4 6 .
Ζ =ω¦ψ η ἔψΜω ψω»·»
ωΜΜήπΜ ω°Μὡῶ
ΜὴΜ Μι? Μ ύ Ιβ
Σ | ΤΝ Ω Ι Ωω!” ωΜύΙ%6:
ημερα  .ΜΜψω ωωωΜ'ω
#;ἐἘΜ 2: “ἑῦ°“ΐ
ΜΪΜ ~ οι Ι π _ μ η· '
ων. °Ηταν ενας γαώαρος... :':Β:Ξ Μ"Ψ“μ“Μἴ
Μ Μ ω ·ήωυάΜο Μ·ωωὐ
Μ°Μ -ωοΜΜ -ΜψΜ -Τ·ΜωΜΜ Μω-ψωὴ ω" ω ΜΜΜ·
'Μ Μ..π”ω_ _Σ“ ιτῳωψΜωη Μ·ωωωω_ “¦Μωύ.ὡ
ΝΜΜωΠ Μ Ω "Μ" ""' Μ·ΜΜ ΜΜΦ.Μ·ύΜ- Μ·Μ . ω., ΜωΜη “ΗΜ -Γ ΗΕ Μ Μ ·Μ““ω·ωΔ _ΜΜΜΜ ΗΜωωΜ ω@ηωω
ἡ 82 πω.ώΉ τα" ἱκΜ“° ° " “'““*““Μ“ Η; ω." Μ
· Β “τω Μ .
π|Ψ* ω·ΜΜΜ·ΜΜ :μὴ-Μ Ψω““ρΜ“Ἐ β η *_"Μ ω ή·ΜΨή η? Μ" ##Θ ο
ω ὡΜὑ-Μ _Μὴ ω ὐΜῖΧῳωΜΜ* ή· 'ΜΝ-'Ρ ύ ΜΜΜ ο ψ·Μ
ΜΜΜΜ _ Ψ η· |'°_ψ" Μα· ω_ °Μ" _""Ψ Μ. ω ω Μέσι-Μωβ
ωΜω6ΜΜ 'ΜΒΜ ”·ω φ”κω "Μ Π η” 'Ο ¦ὑΜΜλὁ _¦Μω
··ωωΜΜ Μ· . _ ψ -ΜΔ-ΜΜΜ Μ"'=ἴωψ_“,'Ρω :π ἔκ με ἀΡΜ ω ·αἐωωωΜ
ΜΜ£Γφω Ἡ ψ Λ  ΜκὡΜΜ°
Μιά -ωω“ηΜω Μἡωὺ“ η" Μ'ΜΜ%“°ΜΜΜ ωωΜψ μ..ΜΓ“
=ω·ώ'ρω λῳ-_Μὴ“_ -ΩΜΜΜ ή' ¦ ω Μ, | ὁ Μ ω·!Μωή
·Μ°ωωἩΜΜ _“ω#Γ¦. ω ω*“_Μ““Μ ω..Μ··Β _π'ωΜ"“  
ΜωωωΜ ΜωὺὡΜ” δω* · Ἑ:“_" -Μ“ω·χῳ
ψωκΜω “ΜΝ -ΜΜΜ-Μ Ἡ "ΡΜ" Μ--Μ·Μ ΤαφΜἀΜκοῳΜ
Ιω Η· _ΜωΜΜ “ΜΜΜ ' ΜώΜΜῳ
ο, Μ“ ἴΡ“'Ψ“ἘἘ “;:Ψ.ωὴπ :πω-Μ “ΜΜΜ _ ·
Ι °ῖώΜΨ” ηΜηπ“ψω Μωψω Μ@ΜΎΒ” ΜΜφ
Η .Μ- Μ ϋ·ωωΜ·η ΜΜΜ 'Ο ΜΒΜ
ο η" :αν