Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 10 παγίδες στο ασφαλιστικό για Δημόσιο και ενστόλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
η Μ _έ
“ γ ΠΕΛΛΥΝΕ| ΛΗΤΤΗΤ0
ιιΡοΣΤοΝΤιΤΛο
ΕΜ ΜΔΕ/ΤΕΕ
ΣΤΟ ΠΕΡιΣΤΕΡι
|'|0|0| ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓ0ΥΝ Τ|Σ ΕΝΤ0ΛΕΣ
ΣΡ¦%8Αἑ'ξΕ¦ ς Τι-ιΣ ΤΡοῖκΑΣ ηΑ ΑΥΞΗΣΕιΣ ΣΤΑ οΡιΑ ι-ιΛικιΑΣ
Μ|ΣθΟΦΟΡΟΥΣ
Σ ΒΑΛκΑΝιΑ  ι · Ε Ε
  η -  Ι
 στο ασφαῇιστικό
 `_|ὸ
Ι ΚΛΕ|Δ| |·| 35ΕΤ|Α για ηλήρη σύνταξη αηό
τα 58. Οι εηιλσγές για τους εκηαιδευτικσυς
τ  και τι ισχυει για γονείς ανήλικων τέκνων
ΣΕ ΜΑΜΑ, ΣκοιιιΛ, κοΣΣγΦοιιΕΔιο 
ἱἶιΤ“ΌΩΕζ με μυστικές υηη- ΕΞΩΤζζζΞΠΞΞἙῖΣ σε Πρόχει
κοΒοΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ και εφαηαξ
ρεσίες κρατών της Ευρωηα'ι- ρα ορεινή στρατόηεδα για να σε στ στιωτικού απο” Πωσ
κής Ενωσης αλλά και τις ελ- «χτυηήσσυν» στην Ευρώηη_ Μ Θέμο και Με· οσβέστἔ ς·
ληνικές αρχές, σι τζιχαντιστές Ληὁ την ίδια «μήτρα» ηρσήλθε Ομ .. ςθ, ρ ς'
ηρσσλαμβανσυν «μαχητές» σ 29χρσνσς ησυ συνελήφθη ι Πρ9υΠο εσε!ς για
αντί Τ5.000 δολαρίων στην Αλεξανδρσυησλη θεμελ|ωσΠ «εξοδου»
ηριν αηό τις ηερικσηές
η Τι |'|Ρ0ΒΛΕ|'|Ε| Το ΝσΜοΣχΕΔισ ΠΑ ΤΑ ι-ισΤ5ΡοΤ5 4
μι κι3ΑΤι-ιΣι-ι ΕΩΣ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Ρ ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ
 Ε 8ιιιιιιιΕ
ι ¦ ιΔ¦ ΔΕΙ 
Ε|'0ΔΗΜΛΤΛ ΜΕ Τ|Σ ΝΕ
Πο ΣΤ0ΧΛΤΡ0 ΤΑ Μ- ΡΕΑ
ΕΜΜ=ΨΜν“ 'ΤΗΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΕ.
ΑΠΟ Το ΑΜΙ τα τρακτέρ
ΚΔ' ΠΧ' στην Αθήνα
π Μι ΤΡΑΦΕιοκΡΜΗΣ Υ 
Στο |ραν χαῆια, στοΜαείμου... χαῆια 4 “ΕΔΩ
-.-ο:=Μ -ἱ-Ε=ΞΩΖρ ι
ΑΡΧΑ|ΟΛΟΓΟ| ΑΝΑΚΑΛΥψΑΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡ|Ο ΣΤΟΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 5.000 ΕΤΩΝ! ΣΕ98^^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα