Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Α επ· Με· Μο ΤΜεε;Μ“ἙΜ 
την £ηομενη μέρο στον ΠΑΟ ;_ ”` 
δΙΠῆο > ϊ 7_ » 7 -7 ζ: _. › ··
στη Λεωφόρο (04) η 7 :_.
. κ > :ο ΜΑΜ: 
“ΜΗ έ 2.5 “ΜΡ ¦_¦ -. .. ” Η Ν: · Τον τιμητική του 
9 η ΝΗΜΑ;" ε:κΜεΡιΜ - ` | _ . ' Ἐ__+ Χακ θα έχει ο Φορτ°ύν"3
 στα  
ο ΑΡΑ ΦΥΜ`Ογ 2642 _ - _,> · Ἀῇῇ0$ ΠΠἰκτΠΞ
- ΤΙΜΗ τ. _:
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ωεΒΡογΑΡιογ 2016 130€  το" "Ασκ 0νΠ00Χεί
τον Μόρκο Σἰῆβο
| | · Ι γ ` ` . ή χ
· Ο Μεῆτσσοντ6η5  _ _ . ΜιχΕΛ Σε 'ΒΑΝ
μετά τον ΤζονετόΠουῆο. το < °°°Ρἰζω 
ῇ ¦ · Ουῇδό
Β .Ύ .Ἡ- _¦“:τ >_ ,_ _ ζ  
χ Μακ! 
_ ΑΣΤΕΡΑΣ
  ζ|ὰ Το μήνυμα: την
τον ·οχονσον Με
ΚΜ Κ_ ΕΥ μ Κ · τ τ
ουνεργότε3 του
η Χ Ι κτ" τ3 ξἑκοῳε γ_ 
στο ο Μο ο" στον 
Κέ `κἀ &τ , . `Χ το” Κ»τ ΜΝ το “κτ , χ , ' Ϊ_,·< _ › Δ 
ηοὁοοφωρ1στή :
ΞΕΧΩΡ|ΖογΝ ΤΔεΝερΜΠ[  Ί 'Ρ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ κΑ· ΜΜΜ ῖ _ ὲγ ψ
Ο] | έ, ΣύστΠμο με ·
ΜΝΗΜΗ 
|λ Χ Ί;
Υ'Π... ο η 
 ι _ ΒΕΤτΠοη
οΠό τον
κτ πΔοΣ
` Ι _ '  “ ' “ το το"ἶ·ι'4ὲ·τ·:ΜΜΜΜ»Ε
· Φορτωνετοι το ·Μ ·  - _ 
Τοέῆσ|-Μόντοεοτερ Γιουνόιτεντ ; χ τ τ ` Μ