Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπο·©οΜ“-ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
λΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8555 - ΕΤΟΣ 32ο - ῖ|ΜΗ Ί.5 Ευρώ - ΚΥΡ|ΑΚΝ 7 ΦΕΒΡ°Υ|Ρ'0Υ 20"5
ο, ΦΟΡΟΣ-45% ΣΕ· στοπ Ε|ΣΠΡΛΤΤΟγΝ ΕΝΟ||(|Α“
κ · . ι ι
···Δ·
γ“ ο,
π _€ `·' ," Δ Β
- _ · ω ,ε - _  Η
. Ι Η: _ ο Δ
<  - ' Ί Ξ -μὲ η 
. ,| η ι:
ΜΝ _ ” ' Ξ . 7”Λ _ ι κ  έ; “#` έ '·· “· Η*
Ζω·Β· _
κ ι |  ··
4 σ .'  σ
Ξ. “ ' -.!->
η μ!'¦ __ ι
· · Δ _- ἔ_`
ζ κνι 'ΑΜ .<¦
.η Η _
Ἡ κ ν .
. - · _ ,
< κ Μ
7 Ι μ _Β>"£λ
ι 4 η
._, .
Μ _ Μ η - .
"ὴ···, . · '“" π · Ρ
| β . 1 . έ: .βη - , · θ · · “
ΗΕΗΤΕΗ8
Μείζον οέιιο της _ Ε! ' -  
Εοοωιιοῖκιἰο Ένωσης στο ιιιιοᾶΠιο της κινεζικής οοεοο
το προσωπικό ως |.Η"|ι2Με Μ .για την ιΡΑιΝο:ε
Σελ.3 8 5