Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Άγριο μαχαίρι στις διπλές συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΑΑ· ·_-·
' ,Ο _ 
ΤΙΜΜ :Η 
..ι-'-Ίν·'..·.- ....κ- . κ ι. .
Οι; ·.ἐΡ;Ξ ἶΔ·` Ο ΕΒΡΟ
ΜΜΜ ΕΠ'ΣΚΕΨΗ ΔΩΡΕΑΝ
το κουπόνι _
και 4( · υδραυλικου σ ηλεκτρολόγου
τον μπω
ως ΕΠ!ΣΚΕΥΗ ΔΩΡΕΑΝ
· αλυντηρἰσυ · ψυγειου - κοσιἰνα5
Λακκι σας; δικ: ὲω5 & Ί3/2/ΖΟΊ6
τον κ ρότα
Μερα Συμβόλαιο ΣΠιτιου με τον Κωτσόβολο.
Με ενα δωρεαν κοι1Πόνι και 48 ευρω τον Χρόνο
α με μόνο 4 ευρω τον μανα · Σελ. 43
εαἱσκεψα υδραυλικού, αλεκτρολόγου
εαισκευα Πλυνταρἰου, ψυγειου, κουΖἰνα8
Δειτε με το ΘΕΜΑ Χωρὶ8 Χρεωοα
¦ ¦ ¦ ο κ ΣΟΦΙΑΘΩΜΟΠ0ΥΛ0Υ
δυο μεγολο ντερμΠι στο πονο
Κ' Ο ΑΡΑΝΠἩΣ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΡΑΠΕΡ
Ο «κολλατό5 ·›ε πα , α
Κ. Αρβανἰτπ5.
διευθυντιό5
στο ραδιόφωνο
του ΣΥΡ|ΖΑ
και στενό5
φἰλο5 του γ
πρωθυπουργοό ο
· ΣΕΛ. 24-29
_ `ο όκκινσ». ιι σό=υγοε στον υφυπουργό Πετρόπουλο και π κόρη στον υπουργό Σπἰρτ2π
όντε το τα ΔΕΝ _Δ ϊ
ΕΒΓΑΛΕ Ο ΦΙΛΟΣ
ΤΗΣ ΣΒΙΓΚ0Υ
Με διορἱστπκε
ειδικό5
σόμβουλο5
Τ| Ζ|·|ΤΑΕ| ΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ: ΔΕΚΟ, γιατροι, δικαστικοί,
τρααεΖικοἱ, μαΧανικοἱ, δικαγόροι και εααγγελματἱε8
ΑΓ ΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
στα διαλε8
σιινταΕει8
Πλαφόν τα 2.000 € από
3.000 € Που ισΧόει σαμερα
κ|(Α| Λ|ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ». Ε||'|ΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΡΟΥΤ|(ΑΛΟ Ο| ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
Οριο 2.000 € από 2.700 € οαμερα
οτιε κό ριε8 συνταἔει8 των «ευγενών» ταμεὶων
«Ψαλἰδι» στο ΕΦΑΠΑΞ και ρατρα μαδενικου
ελλεἱμματοε σε ε1τικουρικε8 και Προνοιακε8
ΕΕ οικεἰων τα βελα
ΠΟΙΟΙ
«ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»
ΤΝ ΓΑΒΡΙΗΛ
Από ταν αΠοΧωρασα του,
ταν οΠοἰα βόφτισαν
«αιτοΠομΠα», μεΧρι ταν
ιντερνετικα ΜΜΜ για ατο"
«κρυφό» γαμο στα Νέα Υόρκα
· ΣΕΛ. °| Σ-°| 5
· ΣΕΛ. 36-39
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
"ΜΜΜΜ
ΜΜΜ· όλα.
σπασω
ΤΑ ΚΟΙζ[ί[ΝΑ
ΕΣΩΨΥΧΑ
ΤΗΣ ΕΡΤ",
.. β 
ΣυριΖοκρατὶα και κομματικό ΠροΠαγόνδα αΠό τα δαμόοια Τν
ΠΑΝΟΣ '(ΑΛΛ|ΤΣ|·|Σ |ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ|·|
«ΔεΧθακα τρει8 σφαὶρε8, “Ο
τα μια οταν καρδια,
αλλα εΠεΖασα» - Σελ. 44-47  .