Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7,'2/20ΐ8
1! [ΜΜΕ
ΤΥΦΛ|·| ΣντκΡονΣιι
κυδέρνπσπε-δανειστών
Τι σαματοδοτεἱπαναχώρπσπ τπετρδικαε Απορριφθπκε το σχέδιο Κατρουγκαῆου Πανικοε στο Μαξῖμου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Ο Κυριακοε
δεν στπρἱΖει τουε
ψευτεε του ΣΥΡΜΑ
Αποφασιστική π
τ '  ο ν στασπτου νέου
χ  προέδρου
-  - Με
οικοΝοΜιΑ
Φοροι, φορα· παντου,
μονο φοροι
Μια κοινωνια έρμαιο τπε κρατικπε
ρωταω
Σεῆ.Ι3
ΡΟΥΣΦΕΤ|Α
Οργανώνουν την
τρωω του κρατουε
Προκῆπτικοι διορισμοι συγγενών,
φπωγ και αγαππτικών των κυβερνη
τικών στεῆεχών
Σεπ. ι4
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στο εδώῆιο
οι φονιαδεε
του Κουμανταρέα
Τι κρατιέται πισω απο τα φριχτπ
ανθρωποκτονία
Σεπ. το
'“   3.3: . ; Με 'ἶ
Μι ”"ν 'Η ¦7Η υ Μ! Ι(
έ '› η Ν '
' ` ἶΞ“ΐΒ Ι
Κορυφώνεται ο ανα Βρασμοε
Σε αδιέξοδο οδπγπθπκαν οι διαπραγματευσειε μεταξυ τπε εῆῆπνικπε κυβέρνπσπε
και των θεσμών. οι οποιοι έφυγαν απο την Αθπνα χωριε να αποδέχονται επι τπε ουσἱαε καμια απο τιε κυΒερνπτικέε θέσειε στο ασφαῆιστικο. στο φοροῆογικο, στιε
ιδιωτικοποιήσειε κ.ο.κ.”0ῆα πῆέον Βρίσκονται στον αέρα, καθώε π επιστροφή των
επικεφαῆπε των θεσμών τοποθετεἱται για μετα τιε Ι 5 Φεβρουαρίου και. την ιδια
ώρα, εντεἱνονται ανα την Μπαρτ: οι κινητοποιήσειε των αγροτών, αῆῆα και των
επαγγεῆματιών και των εργαΖομενων. που διαφωνούν με την κυΒερνπτικπ ποδιακπ. Η κυΒέρνπσπ του Α. Τσίπρα και του ΣΥΡ|ΖΑ. εξαιτἰαε τπε ανικανότηταε και τπε
αΒεῆτπρἱσε τπε. έχει πῆέον απέναντι τπε και την κοινωνια και τουε δανειστέε. Προκαῆώνταε ευῆογα ερωτπματα για την πορεια τπε χώραε.
Σεπ.4,Π,ΙΖ
ΝΑΑ ΣΤ" “Βτ|(»
“Μετα Ν.Δ. π Ερατώ
θα Βγει απο την κριση»
ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓ|ΑΔΗΣ,
 αντιπρδεδροε
Μ|ΝΤ|Α
Ο Τουρκοε μεγισταναε
που θέῆει
να παρει καναῆι
Ποιοε ειναι και τι επιδιώκει
Σερ. ι 7
ΣΥΡ|ΖΑ
Η Ζωα ξεσπαθωσε
Οι αποκαῆυψειε τπε τ. προέδρου
τπε ρώτα και π συγκρουσπ τπε
με το δώσω τπε Ν. Βουτσπ
Σελ το
ογΡΑΒ
Η “ΒτΚ» σκοραρει
και σαε στεῆνει ταμειο
Σεπ. 22