Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Μ Ύ  Ι
_|ΜΠγΜ ΜΟΗ· 
:πιο ΜπΜΠΜΜ
· γι·ὶ'ΜΗε·ωΜΠΜ·ω@·ὡΜ
ΜΟΜΛΥΨΗ¦ ΝΕΑ ΜΜοΣ·οΝοΜ·κΗ ΒΟΜΒΑ
Εκθ8ση -σοκ Στου ρνὰρα
για το Προσφυγικὁ
Ή)ΥἈΑΧΙΣΙΟΝ 600 ΕΚΑΤ. Το ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» · ΤΙ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΔΝΤ, ΚΟΜΙΣΙοΝ,
ΜοΥΠοΠοΠΘΑΝαΑΝοΤοΥ1ΔιΣΗΜΑΡΜ-ΕΡΧοΝΤΑικΑ1ΝΕΑΜΑ
_ _ “. ·Σ·ΜαΜΜΜΜ ωωωωΜωωΜωΜ '
_ Μ·0ΜΜΜΜ. ωΜωΜΜπΜΜΜἡαα
ΡΜ"^Ζ ΜΜ··Μ ΜΜΜΜΜΜαα · ΔΗΜ"
Μ ΜΜΜωΜω ΜΜΜωΜ.0Μ
ωΜΜ ΜαωαΜιωΜ.ωΜ
Μ «Μ τοωαωο ω1εωω6ωωω. ωΜγηακΜα1ωωωωα κανείς δεν
ωΜπωωΜΜΜαΜ Μ1ωω0Μν.
' ΠΜ! ὡ“Θεω σε ·Π“ν
 ΜὡμΠΙ αφ"...
α).4ηὡν. Αλλα. “Νιν
πραγμα ΜύΗιω. κανείς
δα κκ θέλει θηκε Η Μ»
αργησα πω· ωμ·νεΙ.
ωστόσο. ων “ηη·1).ι'ι“ νη
ιιΜν(π ο· να κι (πραμα
ω ω ει›ωιτμιω φωσ
ειπαμε; δυΜμ σε. ουν: ιι
(ΜιωΜεικΜ. πωιωύω βρΜκΠω σε ὸι“6ικοσκι Μακη·ῳἩικπκ ως.
Ουτε. φυσικο. ιο σ·δκιμ£τη μαμα κομμωω. ΜΜΜ
ανω ά“η·ΠΜΞ αμφίβολη
Η ·.ΙιωτΩ.ωνι ισα. Οι".
οι εΙικδυιἐε ωυἑχο“ν
Μύλο Σεκ(ι(ὶῳο μὴνημσ
για Π0ΜιΠὶ ·Πι·θ€ρ(πΗω
πμ ιΜ›τωωυΜων μαυρ
ΑΣΦΜ'Π|κ0· 'κο Η' .Δ .
. Ι . Ο κρἀτΩεἑὅη
 '€ τα εισὅδἡμ9ῳ
>ΜΜΜΜΜΜΜ
Η! |ΜΠ|ΪΜ|Μ'Μ""ΠΒ( 'Π' ""ΝῦΒ"|Μ'Π
μιθμΗΜτων Κω αν σαι»
'ΜΜΜ Η· ανω · Μ:
Ψἱθυ 01-“ “Μ τΡΑπΕΖΑ Πε·ΡΑ·ΩΣ
Τ“Μ&ωἄω
:ε·θοοΚ ›ὶ ε ο Πω  `
Το π·Β“ν0Ι£Μς Ι ω οΠωΜ“
Η!" «ι·£οκ£Μωωυ»
ΜΙ Ο· σοΣΏωΙ. Μετα. μηνα η] Μ Γεῳ(ΜΜ ΜΜΠὶπ·ο
ώμο ηοοορυ,ποω κι οΙ 0304 στο μπω ως. · πα 11
“ΜωΜΜ