Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,έ ε “ ε σ-.-`-Δ τ.ρ- ΐ- τ ..Τε- ι-<
ιἀ=4#ε-ὑ '_-- _7κ·ηι. '·.,·ι ' ,.!·'.
   Ξ  ωνννν.εχιερίυ5οτ
οσεεΞΜΜκΜ
 'Μουτ “τι Η “ΜΜ·· 
γιοτοκονύΜ - ΜΜΜ Με
 Ο Τούρκοε ωκεριιμοοοε που
ΜμοΜεοποκόΜΜ
Μ μΧΜνικοήοου-ΚαιρήεΜ
νο Μ κοι σου Μαιο!
ως . , ΠΔ ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΜΡΛΓΜΛΤΕΥΣ|·|Σ
 “ | 'ή Το... ροπόρω των «θεσμών» κοι ω ""ρπ'δΠ"08"κ"
το Ποτε το Δπμόοιο πῆπρωνει υπέρογκο Ε“ωΜρ Μ Ί ΜΒ Φ ορίου Ἡ- Γ
Η$Ἑ ΜΜΜ: ἙΜΠ5 Ξωο στήν ΑΒήνο σοε ιο Μοίου Η ΠθΗΐ8ΜΒ |Β8Μ(; ` 7
γρ μμ οι «θεσμοί» οι Οι διοΦωνίεε γιο “ΜΝΗΜΗ 54 "Η" ὲοῆ Μ 8 ι
Το Μ Μ οοφοῆιοοκό χοι φοροήογικό ί· Ἀφποον ' ' · Ι
ΞΕρχεωι το τμήφώο ογροτώνν - Πώε θο › κήιμόκιο γιο νο κήείοουν οε εκκρεμόοιώε Σχεδόν 20 φυρἑ5 το γερμονικύ ΑΕΠ ;_ Μ 2
κ0μΦθαἩ Ο' Μ Μ Μοτο Η ο ιι έκθεση Με τρύπεΖυε σε πορύγωγυ!
  “Ϊ · ι Ρ ΣΤ|Σ |ΔΕ0Λ|·|Ψ|ΕΣ¦ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗ.
Στοπ ΣΥΝΔ||(Μ|ΠΕΣ ΚΔ' ΣΤ'Σ ΠΕΜΤΕ|Λ|(ΕΣ ΣΧΕΣΕ|Σ
ΚΠ|(|(|ΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
 | | ^ ο
Μ"“ΜΜΜἴὅ| Σε ο¦τι μπήοκορει τον ονοπτυ£π¦ διώχνει
τι τιε επενδύοειε¦ τροφοδοτεί τον ονεργίο
Μυστήριο κοι ο ποῆ8μ03 γιο με
"ΜΜΜ ΠΜ =:Ζήτπμο δεν είνοι το δπμόοιο χρέοε. ούτε οι περικοπεε προνομίων ή κεκτπμένων
Το “ριν,8Ππ©Χ“νσ“8 ουντεχνιοκών ομύδων¦ οήήύ π οντιμετώπιοπ του εοιύήτπ τπε οποοχόήποπε
στο μεγοῆο εργο κοι
ο' 8'""""'88 · 7 _ _ Δ έ __“_ _ Μέ Δ_# εοποριΑι_
Η οῆῆογή του νομου γιο ζ, Φ ' · ` 'ή “ ' ' “  ; “ ή έ ' ή 
τιετρύπε:εε (Με μου» ' .ζ δ _ ε γ 3
κι" ο' ΜΜΜ 3  ξ· _ γ γ Διοχωριστικπ
Μονο Μύρισε για ή ατι ωώωω ΡΩΜΗ
το Μετοῆῆειο Χρυσού; Μ Μωρή ΜΜΜ η με ω ΜΒ
 “~ ο ι , οικονομίο ιι ιιοροχύριιοιι ;
ω" ""8|ύΨ'|Φ|Μῦ “ Σε μια χρονική στιγμή που π οικονομία
"Μέι" "ΜΜΜ ω" παραπαίει και παρόῆῆπῆα παρατηρείται μια
ΜΒΜ ν" “ωι! 7 η · 8080" κοινωνική έκρπξή με αφορμή φοροῆογικό
' ' οι ΜΜΜ Μ και ασφαῆιστικό. εξακοῆουθούν να
Μ “τι ' ΗΛ. ι2-37 διατυπώνονται εμμονέε περί κόκκινων
Η :γ _ γραμμών
 ο “ 4 _Λ γ . ι ι ο ή ή.  Ι _ ί __ ί · Ωστόσο.τοΖήτπμαστπχώρατπνώρατούτπ
Ντ ο  < . , ι_ Δ 7 _- ή - ε Δ τ -- .› - δεν είναι ούτε το δημόσιο χρέοε, αήήα
,ή 2 ή ` “Ἡ ή ° ·' “ ^ . · ή και ούτε αν θα περικοιτσύν|προνόμια ή
ΠΙ" Ι" Τι Με τύρο οι υπουργοί, οι μουύευτέε χοι·το·μεγούουτεΜχο του ΣΥΡ|ΖΛ ι :μ;μΞ€ἔΜα
που των οφοδροι ιιούτμιοι πιο οΕιοιιοιιιοιιε του μεγούυτερου ύιμονιοιι το χωριο; προκειμένου να δπμιουργπθούν νέε8
θέσειε εργασία5 και να αντιμετωπιστεί ο
εφιαῆτπ5 τπε απασχόήπσπ5¦ εκεί όπου το
°ΜΜ- 00800: ΜΠΔΤΠΛ|ΜΔΝ| «ΓΛΥΚΟΚΟΠΔΖΕι» ΚΑΙΤΛΤΡΕΝΛ ῇΞἔῇἩέτ:;;:$:ἔἔ:;ΒΜΒ
" Μ Μ κ" · , ι ΕΜ 8 όχι εκείνεε που προκύπτουν μέσα από
ω... ω "Μ ο Μ “Μ ω" ΜΒΜ", κ" ° ωω °"ω'ω“°ΠΒ ιδεοῆπψίε5.αῆῆόαυτέε που μπῆοκόρουν
Μ των ' τπν ανόπτυξπ¦ εκείνε5 που διώχνουν τι5
ξένε5 επενδύσειε και τα νέα κεφόῆαια.
'Οῆεε αυτέε οι ξεπεραομενε5 ήογικέ5 που
Μιντοκρότοεναπαρομένει Μ.
οι κομματόρχε5 ναΖσυν και να βασιήεύουν¦
χρήσιμοποιώνταε του5 μπχσνισμού5¦ τουε
συνδικαῆιστέε και εδυπιτρετώντοε τιε
πεῆατειακέ5 σχέσει5.
Επειδή το όραμα μοε δεν είναι να
μετατροπσύμε σε χώρα συνταξιούχων,
Η( ΡΙΚ
“ _ι“ε-φ“ε.·~
ρθω εε τι . τ”, 74 γτ ι~':·^- '
Πέντε Μήν8σοιλἱοτο
Το σχέδω δεν υπαρχει ύῆήοε δρόμοε από τπ φυγή
Ι Ιωνία, συΜῶνωυ προε τα έμπρόε. από τον τόῆμπ και τπν
νικ"5 αποφασιστικότητανα προχωρήσουμε στον
, <` ῦ *Η ” αξιοήόγπσπ,νοκανουμεο5 μεταρρυθμίσει8
ΠΙ" Σ'ῇβΠ . . . και να διεκδικήσουμε ένα καῆύτερο αύριο
οκόμπ κι ανο· Με ουτέε εμπεριέχουν
 _ ο; Ι Το «ρΜεΜΜἔΜ»' ΙουΛοϋσΜν γυρω", γ ποήιτικο|κοστοε και παροήήπῆα θιγουν
η" ο· εκ Μ 7 · ·Δ δημοπρατείταιοποιου5$υΙίιουν3ι μεεχτίμιιοιι ~ κοΜκε8 Ψ εΠ0ννεῆμσΠκεεομοδεε που
πῆπ·Εει5 που 3 , Οι Πλ0ῦσΜ συλλ0γἐ5 Ιων Φ. ΜΜΜ” 7_ ΙΟ εχω· Μαΐ παραδοσιοκα σχετιΖονται,και ακοῆουδουν
ετοιμοΖει στον Νιάρχου' ΔΔαοχαΜπουλου, Γουόρχολ Αυοιυο£ΙιΛίχιενσιοίν Νιιμπιφέ "ο 'ΙΜ ων κυβερν"“κο σχ"μ°”ομο'
' 5; Ε Οικονομου.Δ Ιωάννου χοιΔ. Μποσκιά και Ρίχτερ στο κορυφαίο Ιου. με ΜΜΜ "ΜΜΜ
1 Μ ουρομμουι του :Με αφήσω που... ΜΜΜ
ϊούντορ! `.