Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ια απο ιιω
Μαιο· να ·κιιιπιιι·
Αγωγή για Βαμγιιας.
παπι έξω ο καμΜμα
ΜΜΜ με σώμα· μαζεμένα Μαμωῳὐν ή ΕΚ. ενα·
Λαμια· και στο" · 'φωσ ιι Μαμωιι ΜΜΜ για ΜΜΜ
τ _ἙοΡΠΑγΡοΣ κοΝιοΝιιΣ εδωσε.χοεε@ν ιεΛΕΥΤἈιΔΠ;ΕοΕιᾶὅήοιιιΣΗ στἶκαοεστὡ8 των κατήγοροὐμ8νων τιι8 ειιο
“ ` Ἡ και ΒαΞζήτήσε·να“αήὁκωρήσσαν αμεσα αιιο το ποδόσφαιρο:
ῦ":;·;;. 9 Ἑ ι
    “-” Ι ¦
 ιΟΔἔΦ“. ¦.ι"" 
· |/. Π.
Ι Ανακανωαι ΕΠΟ: Μαιεωο ωονοοῳαα
Ι ότι σώμΧωνήφαγσντικα κυκλο που
ὅδι:ν6ωωιμ·.ικο5 Μποστ: το ωωωαμο.“
τι. σΜφ€Μα3 ωρα
Καλει αμεσα για οικ_ειοβελή αποκωοιισή 00005 κατήγορσυνται, με πρωτο
τον διαιτητή ΔΗΜΗΪῶΠΟΥΛ0Ύήὅἶἶόρισαν σε ντέρμπι για να τιμοκαλὲοοσν
και να δειξουν ιιὅἶἔψ·ήΒ%νΐρατοε, δικαιοσύνη και κοινή γνώμη
· Το Παρακρατο5 ειρωνεσεται και χλεσαζει. αλλα σύντομα θα φανεί
ήσιοε θα έχει λογο να γελαει. ..
αΚιτμνιαριΒ»
'ΝΒ. Ο ΜΗ'
τΟΓ,ρτΜὸ “ο . _ τ Ν ' '
τῶν?Ακαὁήμιὡν,αιἔ]ἑΚσε-αήεσιι_κήὲνξιιτστονΝικο Κιτγι    4 °  χω"|ς“·
. _γ ._  _ 49η _. . , “ Μ, _  γ Ι Ι
ΜΝΗΜΗ ΚΒ||β8ἩΠ
'τ _ “κ
5 ί Ε Π Π ι ι ' ι τ γ
^ Ι γ  . Δ , . -  ' το ΜΜΟ ΖιιιογΜεΝο ΗΜΕΡΑ μεσω ΠΑ πια
, γ . 1. °· · Ἡ! Υ γ " 1 «ΜΜΜ» κοΝτι>Α Πω κοι>οι80 Στο οΑκΑ
:ῇ<`.__ . . η ι >¦”
..4 .
_ - Ϊ"Χ ,
<<Τεραστια ή' ετιἑνὁοσή τιι5 ΑΕΚ στι5.Δκα6ήμίε5»
ο «Όταν ήμουν εγώ τιαίκτή5. αυτή ήταν αιιιαστο ονειρο»