Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ°Ν ΣΠΟΡ
ι ο ο · ·
Διευθυντής ΣυντοΞεως: τυπο: ΜΜΜ:
ΜΜΜ 8 παρομοια το" ο το. 15878
κΑκετ¦ ει·ΑΜΜε Μι
·ειμαστε σε εναν Με·
8ονστήωρο και υήσρκει
ιιοήυς οραμος ακομή
μαροστσ μας· ο
·ευκσριστῶ τους
γιατρους τής ομσσος
ήσυ με ροήοήσαν να
στα8ῶ γρήγορα στα
Μαιο μου και να ήοιΕω
σε αυτό το ματς·
ή” Μ “Ἡ
'ε ¦ ν Ο' ~ γ ¦¦|¦"|Κ||
Ο ¦ .' ¦Π|Ο¦¦Π ||ΠΡΚ¦|Π¦
ΣΤΟ Π' Η¦ΡΟ¦ ΕΜΠ!!
Υ"" Κ|"Κ| ΠΟΥ ΗΠΑ'
ΠΡΩΤΗ ¦ΤΟΠ
ΤΕ¦:ΕΡι: Φορτ: ταξιοε0αν στήν κοήοσή οι
ήρωταοήήτες 8ήήασος. με τήν κιμκι να εκτοξεύει
τή 8ιο0ορα. αήήα μήσρεσαν να εήιστρ80ουν και
στο τεήος να στήσουν το στο τους ήαρτι
το ρεκορ σε
εναν οιιιήο ήσυ
εκει γινει
μσήήια
κουραρισ
ρήιετεντοτ κακο: δεν ήυγισε
αστε και στήριξε με τρομερό
ήσήμ6 τήν ήροσήοοειο των
ήαιιττῶν του :σοιρ6ήουήου
κ κιμκι. σου εκει ήσιιιον με
στο ήικκρονο σωστα 'οντομ. κσκετ.
νερου 3843. ετρομήερι. ήσήαήετρου και
μπόρεσε να κοντερ. οι ·ερυαροήευκοιτεουγει 44-88 τα εοερσν οσα
στο 28' τουμήσ
ΑΜΥΝΑ αρκετοι. 8ιοστήμικες ταυτήτες.
τσομήουκας κοι ορμή ο Στο κο' το σκορ ήταν
82-80 και το :το ειτε γινει... μήουρήοτο
ΣΟΥΠΕΜ
Ο ήτιήτετιιτ ο
'Ε8αήε 80 ήοντ ους
και 8εν σοήσε τήν
ομαοσ του να κασει
τεταρτή σερί
οι Ρώσοι.
ήσυ στο
ήρὡτο μερος
“στον ·γκοή·
οήως ήαεήαν.
Με" οικον
ήυγισει
νήοκΑιτκ Στοκ Με' ιτε ή.ι ο ο ιταήοαμερικανας σοήνιοσε. εκανε οργισ και οργσνανε
ακομή και τήν στο.» ουρήισζοντας
εοιιοιιττε του Βιντεο ο ήοιτει μονος του
και 8εν γινεται να εήιμενουν στον Νικουτινορ ήσυ αποκτήοήκε μόνο για τον
παναοήνοῖκοι ο οσεκο @Με το ήοντους
και ήήρε το ριμήαουντ
° "ΜΜΕ" ο τήΜονΛιιτ
ιο ή.ι ε8ειΞε .
"ὡς 'ΜΜΜ Η· ή.ι εικε Εεσήα" ο σματο και κοοσρο
μυνα και ο . .
"ΝΝ” ω Μ μυαήο στο τεήευταιο
"τα "ΜΡ τετρσΑεήτο
στικος εξασανι·
τοντας τον και: ιτε ή.
τοις. που τα: μεχρι να τον
·κήεισει σήιτια· ονσήαμει ο 'οπομι.
μεχρι να τον οτκοντήή ιτε ή.ι οι
ΜΜΜ!!! α κσήιιτεροι τής κιμκι σου
Ναουσσας τα” αγχος μήήκε στο
τα· τεο και τα εβαζε
.τ /'
ΠΠΠΔΠΕΤ90Υ Μ
Ρ μ ή;  _.
Νικήτα τον τήονααιον κατ:
ήΑήΑήΕτΡοΥ: ·εικαμε Μισή. κομενα
ΕΜΠ' ΜΔΜΑΝῖ| Ο -|'|ΩΡ|'Ο
·κ τι" αυτή μετρα απτο στήν ·υκοήογια
μας ο ο κοσμος ήταν συγκήονιστικος.
εσι·ιρωεε τήν ομασα ήρος τή νική και
συνεκισε να μας ιιαροτρυνει μεκρι το τεήος ο
κεροισομε τήν ήρωτοιιορο και μια απο τις ήιο
ουνατες ομοοες του ομιήου μας. σου ειναι
Μπραβο
Γιωργαραι
καμαρι του
οήιιμιιιακου
και σκι μόνο
ή·ιιντετιιτ:
ΔΕΝ κΑτΑοττΑυε
ήοτε τΑ οήΑΑ
·Αντιμετωήιζσμε μια
ομσοο με ήήουσιο
τσήεντο. πιο
καταφέραμε να κανουμε
ενο ήσρσ ιιοήυ κακο
οευτερο ήμικρονο ο
κο8ενσς σήο εμας
έσωσε το τσοκ·
¦0|'ΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΕΛῖ|ΟΟΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΟ
ετσιρετικα ομοιρροήος·
ο οήυμήισκος ήήρε μα μεγαήή νική. σως τετοι
κοήκε ο αγώνας και ο Με”. ανατρεήοντσς τρεις κρτΜΛμ.
σορτς σισοορσ τ2 Μπα σου ειτε ήσρει ή κιμκι πιω:
ο ο Γιαννής :οσιρὁήσυήος στα 28' ρρήκε το ο χρκετ
σκήμο για να αΠΜξ8ι μια και κακή τον αγώνα. Γεμ6τρς παθος και
κΑι ΡετπΑΑ ήειτπε:ιι στήν κορυοαισ
αρο8ια του στήν Ξυρωήιγκο ιμε ρεκορ
ήοντυν και ασ8μοήογιας στο συστήμα
αειοήογήσήςι μωρι τήν εήομενή. γιατι
ο Γιῶργος αν σρκισει σεν σταματαει
ήσυ κυήουσε ως τοτε στα μετρα των Ρώσων ο αυισήσρνήσή. καεῶς
Μεσυρε τον τήανουήή. ερσήε τον 'αυτου στή πως· τραυματίας.
σεσή του. τον κακα στο τιμονι. τον 2τρ6μήερι “ως με το στα αερα
στο το· και ζήτήσε αυτο ήσυ σεν ειτε γινει σε ουσ συνεκσμενα
οήσ το ματς ο απο". αμυνα. με οισρσσμσ και οσουή του τρεντ
ήσστσριοματο ήσυ σήοσυντονισον τή ρωσική και οήήαεε τή ροή
ομσοσ ο ο οήυμήιακος ετερραγή και σε οιαστήμσ του ογώνή_
σεκοεΞι ήεήτὡν εραήε σε ήοντους. Μπήκε 2τ σηκώνοντος
και στο τέως ήήρε και κακή οιαΟορσ για το το εεε στο
ενοεκομενσ καήοιας ισορααμισς οσοι
τενΑττιοτ Ντερ με
στοπ” νταμήή-νταμήή στο ή.-το οι.
κρατήσε μονος του μέσα στή ρακετσ ο
Τρομερή Μεικτή στο αστερα ήμικρονο οήο
ΜΜΜ" κΑι σήτα· ήσυ έσωσαν ο.τι
εήειήε στήν αμυντική σντιμετώήισή
τής κι..."
ο οήυμήισκσς έσωσε το σσιστ
σουτ. οήήο ή ενεργεια ήσυ ργοήομε
μας ε8ωσε τή νική ο το Μπορω"
ήταν ΠΟΛΥ τιιυΑυτικσ και ήοήευομε
μεκρι το τεήος για να το ήαρουμε ο
'στα σήήοζουν στον ομιήο και εμεις
ΟΠΟΙΟ "Ο ΠΟΥΝ" ΓΕΜΑΤΟ ¦ΞΦ ΠΠΟΟΕΜΞ
"ΟΠ Μοριακή: ΠΡΟΣ Μια ΜΗΝ!" ΜΚ"
ΠΡΟΤΑΟΜΠἘ¦ ΕΜΣ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΠΟ
Ο ΟΛΥ"Π'ΠκΟ¦ ΞΞΡΞ' "Α Π||ΡΠΞ' Με ΤΠ" ΜΒ'
ΤΟΥ. Με "Η ΜΜΜ ΤΟΥ Η "Ο" ΜΠΟΥΚΑ "ΟΥ
στήν εήανσήήυή και συνοήικα
αετυτε ετ Μπους. αστοντσς
στήν ακρή τα οήοισ σσιεεο8σ του
ειτε σήμιουργήσει ή αήοσοσή του
στο ήρῶτσ 28-28 ήεήτα
τωντοιι-οΜοή: ατο
8ευτερο ήμικρονο Ξέραμε
τι ήρεήει να κανουμε ο
Δεν κρεισστήκε να μας
ήει κατι ο κοουτς·
κοιτσμε το εήομενο ήσανιοι·
ο εντονα ήιεσμενος
Ζήτήσε να
Μἔ===ΐ:$ἔς ήσΝιτή8οαν αήο
κοντονής σήο τις "ς “ΜΝ πως Μ'
σοκ” "σε εχουν εκκρεμὑτΜ88 ΝΒ Η
°""ω°=κ των Δικαιοσυνή απαιτούμενα
σήσ8ῶν του Πανσ8ή- "σνακ “Μας “ως .
ΜΜΜ "πο τ" εστω ο νονιιω"68
Α8ήήτισμου ·ήήσμονει· οτι ο
σήοοσσή του για το γω” ΜΜῶνει σε
κΑεισιμο τής ωρας Β τκήτΜή μονο οσους
τής Π
κατήγορουνται για κακομαε“πἐ·““_“Μ ΕΜ νήματος τούτος τα· ότι
και εήικειαήα8 μια ω "ρω ήήήμμεήήακομα ΜΜΜ" “° τ
του ΜΜΜ!" Μ κ
ο κοντανής η·
στοπ κι· να τον
ορισμο του σωστή ΑΜ '
Δήμήτροήουήου στο περισυ .·
μεταξυ οήυμιικαου και ήΑοκ.
Μρεήοντας ουσιαστικα τήν
και να στοα στο ΜΜΜ· τον `
Μαι του ΜΜΜ ωιῶΜοςι  .
Ι Υ ι·
Ι ΜΜΜ· ή Μονή ακοή για τή Μαιο Με· “απο του αΜΜκσὐ. ϊ
καθώς ·ΜΜ του να ΜΜΜς με νεο και ΜΜΜ" στους ή·
¦ τής Ξυρυήιγκας. αποσπώντας για μια ακομα ωρα τον Μγσ που συμήε·
Μασνετσι στις ΜΜΜ Μας του κοσμου!
Δ_ η μ:
' ραει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΝΣ ισεῆιοα '5)
|'|| Τ|¦ ιιΕΡΥθΡΜ¦ΥΚ¦¦ιι!
ήΑκΑοιιήή'κοτ - εΑιιοή
τωαίζει ο ΠΑΜΙ ΜΜτΜοτ αήο
τήν κατσε· με ασήαους τους συντοήιτες του ωΑαΑ:ιΑκ και ΜΗ ο
το ματς σπαει στις 7.80 μ.μ. και ασ
μετα8οαει απευθειας σήο το
ΝΟ'Α8ΡΟΜ 2
ΜΝΗΜΗ)! - ΠΛΑΤΑΝΙΑ! ήΑΝοΡΑκικστ ο ΜΕΡΑΣ
Διαιτήτής ειναι τΡιιιοΔκ¦ ο
ο ΑΜΗΝ! αττική: πατα.
τιΔιιΡοιιονΛοτ "Πω
ιω8εκονήσουι ιΜοιασςι και
και ρωταω του κον·Ακιιτ
οι ΠΕΜΠΟΥΑΟΣ ιιιοακήειονι
ιΑκσιοςι - συντετουν το
Δοτιιτ ιροήνὡνι σαιτήτικο τριο
ο ,αρα στα αεριΜήιο ο
5.48 μ.μ. Ώρα: 3.80 μ.μ.
ιιιονΑε·οκτε τι ιιιονΑε·οκτε 8)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα