Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: "Αποτεφρώνουν" τον Αλέξη και προετοιμάζουν τον ΚυριάκοRecognized text:
κοινα ελα; ρ ` καντε ελα...
 |  ; . η 3 ΠΡΟΜΗΘΕΥἩκΗ 
Με επιστρέφο
τι ι τι εμ=.τ.ω κ. ..τ.ω,,ι τ -, .λ ,τι
, . : . . _- ΣΑΒΒΑΤοεοΕΒρογΑαον :σε
τ Με το ΗΜΕΡΗΣιο κογΠοΝιΜ ·· μ
τη “τ Ι 
: τα ολα τα πορεί: τα ΑΝΩ τΩΝ σε ΕΥΡΩ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΠΝ ΣΕ^'ΔΑ 8 
,ί [ἶΪῖέ Η Μὴ( ,ι .τ Η Η Η .. τί .ι Σ! τἱ1'
' αυτοματα: Στη τα
Όταν ο λαόε ταν
κυβέρνασα, υπάρχει τυραννία.
Όταν α κυβέρνασα φοβάται
τον λαό, υπάρκει ελευθερία!
ΣΑΒΒΔτοκνΠλκ τη
· · 'Αρ. Φύλλου: 53
· ' Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016
γ χ τ ο Τιμα: 1 €
Τόμε ΜΜΜ,
308 Πρόεδροε των ΗΠΑ (18014809)
μι Ξ Ξ"τ-: ο Ι ' ε": ζ? 3. , Η τ; τι τη ›
Φαινεται »
80 νέοε εχθρόετηε ΜΜΜ
είναι ο Τσίηρσε», γράφει
σύσσωμοε ονερμσνικόε
,και 'ο ευρωησ'ι'κόε Τύηοε
ΜΠδενίζουν τον Πολιτικό Χρόνο του Αλέξη Τσίπρα οι Γερμανοί,
οι οποίοι στρώνουν. .. κόκκινο Χαλί στον γερμανόφιλο Κυριάκο
ΜατσοτάκΠ, ώστε να αναλάβει τα ανία Με Χώραε.”ΗδΠ, σύμφωνα με αποκλειστικέε ΠλΠροφορίεεταε «Α», συζΠτείται έντονα
στα ανώτατα κυβερνπτικά κλιμάκια ότι στάνονται εκλογέε για
τον ΑΠρίλιο. Άλλωστε, ο ίδιοε ο αρκΠγόε τΠε αξιωματικόε αντιΠολίτευσΠε εμφανίζεται σε δΠλώσειε του έτοιμοε να υΠΠρετίισει
κατά γράμμα το μνΠμόνιο, λέγονταε ευθέωε «Ναι» στα περικο|' Ι
όΠωε και στα ΠολυΠλΠθείε Πορείεε ενάντια στο Ασφαλιστικό. ο " Β " "
Σύσσωμοε ο γερμανικόε -και όκι μόνο- ΤύΠοε κάνει λόγο για
μαζικά εξέγερσΠ οταν Ελλάδα, σκολιάζονταε: «Ο Πρωθυπουρ
Πἑε των επικουρικών συντάξεων και συστίινονταε στουε βου, γόεσυναντάτπνορ ' του.λαού». ,_ ρ ζ~Σελ,:5 κ / γ =~ τ ·
λευτέε τΠε Ν.Δ. να μα συμμετέχουν στα μΠλόκα των αγροτών,
ετ Η .,,ῇ¦¦^, ... γ
ιω-Ἡ·-< 7
λ ΒΑΡΕΘΗκΕ4ΝΑναναιτΑτσΧτνἶΩνΔΑΝΕιΣτΩύ
“ ΑΠ,ορ·ριφθηκε ,και το > Φοροῆογνκο
Το4κσυαρτέτο ταν «θεσμών» και το οι- _ «μετ' εααίνων» όλεε τιε προτάσειε ταε
κονομικό εαιτελείοτΠε κυβέρνΠσΠε συμ- Αθαναε τόσο για το Ασφαλιστικό όσο και
7 φώνασαν ότι διαφωνούν σε¦όλα.Ἐτσι, οι χ για'τσ Φορολογικό και,αγποΧώρασαν _
η εκπρόσωποι,των δανειστών απέρριψαν ' ασύκωε! γ _·Σελ.: θ, 121
Η ΣΟΟΥΜΠ|Ζ ΠΕΝθΕ| ΠΑ ΤΗΝ ΚΕΙ-Τ' ΜΕ'|“
Άφησε τορφσνου5
2 εκατ. το||ο ννετ8
στο |ηετσρτεηι...
Σ ί καρε τα εοεἱαΙ ωραια τι είδασα του θανάτου τας Κέιτι Μέι. Ταν Περασμένα Δευτέρα α “βασίλισσα του 8ιιαροΙιατ», α οποία
είχε Περισσότερους από δύο εκατομμύρια
ἴοΠοννει·8 στο Ια8[ειει·ααι, απέστα βαρύ
εγκεφαλικό επεισόδιο και 24 ώρες μετά
κατέλαξε. Το 34Χρονο άλλοτε “κουνελάκι» του “ΡΙαγοογ» συμμετείΧε σε δεκάδεε
αισθασιακέε φωτογραφίσειε για δαμοφιλη ανδρικά Περιοδικά, Προτού μετατρααεί σε Μαι ρα'. Σύμφωνα με τις Πλαροφορίεε των γιατρών, Που δεν μπόρεσαν
του γιου των
να ταν κρατήσουν στα ζωή. μια μπλοκαρι
, .ι , , , Ξ Σελ: 18
σμενα αρτιιρια στιιν καρωτιδα Προκαλε
σε το βαρύ εγκεφαλικό. Ταν Περασμένα  λ
εβδομ δα το ατακα μοντέλο ΧτύΠασε στον
Μαη τον Λενκο ανετα.. λ λαέ;:ΣΣΣΕέΒ'Ξὲ?οῖΞΞἔ:ἐΞΞ:Ἑ Δωρον~ οδωρον . 
Τα τρακτέρ ΖεσωΜΜ¦ γ¦α; γ  8ἔἑΞΞΞΞῖΞῖ;ΞῖΞῖ2ἴἑῖ;“ΐἔΞΞΞΞῖΞΞἔ Π εΠ'°ϊΡ°9“ Φ°ρ°°
ί Ι τ . - - εξιτήριο τανίδια μέρα.Ίσωε αυτό το Χτύ-  
'<<ηοΠιορκίσ>> τηε Δκρόηοῆηε ι· ~~ α ' ' 3 - ' τ,Σλ;ι2
τρΠσιι. Μάλιστα. Παρααονέθακε για το
 1 .γ  , 
><<Εμείε μετά μαντάτα
 και ιτε γράβστεε.._.;>
“Η Εκκηησίσ Με Εννεάδα”
 και η σιωηη των...ομνων
'~ Σελ.: 8
Στουρμ ΑΝΛκοτΝΩΣΗ
εΕοΔΩΡον- πισινα
η <<θη Ζητἡσω
άδειο για
τηῆεοηνκό
κενών οι ν
ευρω»!
'Σελ.: θ
<<Με ψεύδη
εηιχετρηθηκε
επιθεση κατά
ΚΟΕ"Ψων°Ψ°8 Πε Κ!νΠτ°ΠωΠσεΒ Ρομπ) ΑσΦΠλ|° 7 Ι Ύ τραύμα ταε μέσα ατιό το Νάπα, ενώ Χαρα-  
στικο, οι αγροτεε έκαναν κθεε θεαματικΠ εισοδο στουε _ ΚτΠρ¦σ“Κύ είναι η τελευωω ονόρΙΠσὐ η Ι 4 Μ η
8ρ0ι10Ρ9 Με θεσσσλονικΠ9 με τα τρακτερ των, Προ- ' · ο η γ 7 “ τα9 στο Ιιι8ταἔταιτα, λιγες ὡρε9 Πριν από το ω ”
αναγγελλονταε ταυτοΧρονα 24ωρσ αποκλεισμό εθνι- . μωρώο εγκεφαλικό (Μου σημείωνε. ν
κών οδών, αεροδρομίων, τελωνείων και λιμανιών ταε Π η ζ Π ν· η “ΕλΠίζω όλα να έ ε ΙΜ] υΠέροΧΠ Δευτέ_ η 
Χωρσε, 0110 σημερα στα 12 το μεσημερι, ενω Προετοι-, . ¦ η η - · ' ρα! ΕΜΠ μια θυελΛώδιιε αμέρα». Η Κέιτι ~
μόζοντωΥΜ κάθοδο στΠνΑθῇνο! “Σελ'¦8 λ _ Ρ ά Γ ά > : ο | η αφανειΠἱσωτΠεένα 7Χρονοκοριτσάκι.“
ΚεντΗ ΓΩΝΙΑ): ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ τ ' ΒΕΦ^ ΜΕΞΙΜογ
 ο _ 7 <<ΣωΖουμε γ «Δεν,φεύγετηοτέ
Ζωα μην τ - , Υ ο:ηόνοε τη5 μόντα
ηντνετε τα τ ' " Που έχει χάσει
δ Με· των γ  _ τα ηστὁτάτη5..'.»
νΣελ.: 8 ἴΣελ : Η
ΠΕΤΡΣκΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ«Ο = Δ ρνοούτογῆου
κά ε ότι κάνουν
γ Ι | Ανοχυρωτη στου5
οι 147 ερτκσνοι εδω τΖτχσντιστέ5 του
καν, 0-θΟ χρόνιο» <<|5|5>> η Ευρώπη
_ αστα _ -έπλεε