Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟ ΤΟΝ
. · ·· ΠΝΑ ο·
. ' _ 
μισο ' ' ¦
 · Τ, ””`ιι·οσΜιισι·τ··
ιντο ιττι>ιοΔιι(ο 1 " ··
νιστο ΣΤΟ|Χ|·|ΜΑ
και 688005
 ΣΩΜέῇνωμε θε οικω έ5
._' °_:3·Ξ“ τσιιειομε.. ρ Έ
  Μέ ΜΜ°% ΜίΜεΜὁ μονσχουε
 -' ΜΜΜ Κα* το.φὐῆῆοτἔἔ δωρο '
Δ 4 . , Ἡ “ΜΜΜΨ$ . .· -  Ϊ Ρ "ΜΡ" °ΦΡ°Υ' σεἐ;·:':€'έ!ἔ
¦.Μ“ “ώ °ΠὁΜ°Μω ρ ί ς. ζ  , κ°¦κω¦Μ γἶυοτικἑ8 ουντογ€σ 3 _
Μ “~ · . .Μ -· ..  ρχνουν τη...
“το 2: “ΝΨ“Μ° · .με ΖΩ..  σεω° 
 _. ΜΜΜ - · -- · “ω ΜΜΜ ..Μ ~
_ . · ν ·, ν' τ. -· ο υ ι· .= ι; η ν· 1.; α' - ι- τ. ›| ι. ι ύ. Π' ι ' ' Ξἔ
,ο ἔἔ
Εβδομαδιαίο ΑΠοκσῆυπτικἡ Εφημερίδα · Σὁββοτο 6 Φεβρουαρίου 2018 · Δρ. Φὐῆῆου 5Ί2 · Τιμῇ: 3.50 € · Μ.ρ8ν85ΚρΠἱο.9ν
σε ΣΚΛΗΡΟ Ροκ
“ Ζητούν σιιό Κυριάκο
Βοοῆεστὲ5 οιοφωνοον με τον «οριο» ΜΜΜ
··> Σελ. 6-8
 Τσίπρα
Υ ~ ι' ζ
ὶ;ἔΐ.χΜε'σἐνὁρισ;.. σωτΠρισ5 στιοντό το Μαξίμου
 Ι · κ ΣΑΜ-5
το «Π» ΑΝ0|ΓΕ| ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΔΜΥΝΤ|κΕΣ ΠΡΟΜΗθΕ|ΕΣ»
ΣκανδαΠο “
Ι “ ροῆοε|τοσ
με αρωμα 
γιο σο|ρο στοεεο
ΩΜΜ. στο χρομστιστηριο
-_...“......_.
ο. Ϊ· Ι Μ· · ο
ιτοῆιτικοί,ειιιχειριιμστίε5 κοιμισ..¦ Ξ. :. ; 1' · η ¦ ¦ _
<<σῆειιοὐ»γιστι5φρεγ6τε8τὐιισσ«5»  ἔν;;; ῖ; __ ;:' ;  Μάχο στο Παρασκήνιο
8 ~  ' - ·· “ γισ πρόεδρο πιο 0ΝΝ
- Η στήριξη του Φρσνσουσ Οῆσντ __ *Ο
στιινΕῆῆσὁσ κσι το συμβοῆσιόΤ“' “ 4_
ιιρομήθεισ5 φρεγστὡν ώρου <<Ρτοιτιιο>› ; 
·7 Σελ. Ι4·Ι5
Η Σελ.27
ἱΣρμοοῖσοσσνρίΖει οκΜΜγοΜ Ι Ι ,
 μ:ετσνσστεε  (Με νεεε συντσξει8 "εθ0|ν0“ν ΜΡ των!
!,ωῳΜΜΜΜωωΜω Σω ἔφη .ΜΜΜ σιτε ΜΜΜ σοσ.οοο ΜΜΜ ιιριν βρουν κενο κρΞΒσ6τι
#τ"“κ»|ΝἈ'η` '· - Σελ· 18' 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα