Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
06·02·20 'Ο Ο
ΑΜΜγ ΜςΡι9ιΘ ο
09184950) · π
ΜΑ.Μ . .
(ι91ω97ο - ·Ρ
(ΜΜΜ)
ΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΝΜμΜΜ  ΜββωΚι@Μ67“ΜιΜωΜ6 Μω ΟΜΜ"ΤΜ ιωεωωΜω
ωΜωωπΜΜ ΜΜκ Μο. Μ
ως ω Μ$ΜΜ ΆκΜ Μ Μ ΜψΜωἑ“"ΜΜ “Δω τΜω ω: 80%.” Μο Μ·
Ή'.ἔΛΜ8ἄἈ Ωω .ύ έ ς, Με” ΜΜοΜΣΜΜωΜωοΜο
ΜΜΜ ό Ψ ΜΜΜ 7 Μω Έτος ΙΜ
, ο Ι Ι
Φ“ο“Μα Ειδικο καθεστως “ω
οοβιετΜοῦ τύπου ΜΜΜ
Ι ¦Ε | 3 Ι Μ··ΜΜ
ΜήΜΜΜΜ  α α α  κοκ ΠΑΠΑΡΡΗΓ0Π0ΥΛΟΣ
3 ο ·Γ==, ι· ΜΜΜ
ΜΜΜΜ“ΒΜωω ΠΜ τοῦ κ. Δημ Ἀβοαμόπουλου μέσω ἑΕστία9 ΜΥ ΒΝ0π
ΜΜΜ ψ““Μ“ ..κα
αΜΜω ΜΜύΜὸ%” Μό Με· ΤἡνΜΜΜη
“Μ ω “ ωωΜώωω αωωωΜ ως το Μ·
“ΡβΜΜ“Μ“ ωωωΜωΜ η ΜωΜ ὡΜψΜ
Μ“ωΜΜ“Μ Ψὡ#ΜὁΜΜ· ΜύήΜὴΜ ωαΜαω“
ΜΜοΜ ¦Μ ΜηΠΜΜω Μ ΜΜΜ κ ωωωΜω
ω Μ Μ Μ ώ ΔΜΜἈΜ ““ώΜ- ΜΜΜ στον Μα· Μ
Μο ΜΜωωΜ Μ“Μ“Μ“ ΎΜι Μ ω ω ώ
οικω, ψΜ·ωΜ“ ΜωΜ:βώἩ ωἩα ° Ἡ ΜΤ°ωἩ“Ἡ μ. η!!
ΜΜἙΐΜάΜΜῆ ἴῳ=Ἡ ο Μ ΝΝ· ¦ 'ἑ“ ωωωη·Μω Ξ; ¦ ¦ ηη χ
“ΜΜΜΜΜΜΜ Μ” ωω  ἔἘμ" Μη' 'μέ μη ι .χ οικω Η
Μ°=Μ“ῳά ΦὁΒΜ ῆΜ 0·Μ Μ Μ τῆς ΕΕ  ΙΜ ,Χ()γ 
ΜΜώω Μ“ω- .αΜΜωὡ ωΜςω_ωωΜ =ἙωΜ%
πω ΜΜΜ ωε Μ Μ ω.ΣΜ Ψ
'1·ΜιΜΜΜΤΜω" ΜΜΜΜ$ ΜΜΜωΜω Μια! ΜηαΜ
Μώ αΜμΜΜ άΜΜωώΜΜ ΜΜωΜω ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ ω ΜΜΜ οι ΜΜΜ ωωοΜ ΜαΜΜΜψΜ
Μωω¦ηΜΔωωωα @Μ ώ ΜΝ -ΜἩΜΜη Μ# Μ θα
“ω“ΜωΜἩ ωΜΜὡ'Μω 0% ω η! ω  ωΜ=
ΜΜὑΜ  ΜωἩ$ὴ ἀφαΜωὡΜ
ω“Μ“Μ ήΜΜ| Και” 'ωψ'ἔΜ φ““Μ' ν ' ΜΔ»
Μ Μ α ΜΜΜ Μ ώ
ωὡΜξΜ.ΜΜ
ΦήΔηΜ· ΜΜΜ Μή·
Μ“““ΜΓΜ"%ΐ“ἄ
|ΜωΜω
ΜὡΜὁΜΜ
Μ :ω ὁΜ “Μ
ω *ω·"ωΜΜ
'ΗΜΤΜΜήψΜ
ωΜωεὡΜω
75 χοὁνια ἀπό τον θάνατο
τοῦ ῦΙωἀννου Μεταἔᾶ
'Ο (Νομός τοῦ Κυβεονἡτοο γράφει γιὰ τό ἔογο του
το 'ΕΜ ΣοΜκὑ·
ρωταω ' που 75!
ω τόν Μο Μη;;
ΜΜο Μ Μαιο ΜΙΜπκ ο Μαλακός ΠόΜ τυο Ι Ι. 'Η ·Μα
Μπος ο0ήν τήν Πόπη
ΜΜΜ σήμερα 
οΜκ 'η Μ
Αααα· β Μο ωρα. τα·
Μα· τωΒΜ0κ Πρ. Η·
Με'. Μη ωωοήνΜ
ΤΜ Μ Έκοψε· Ή
ἔ·ΔΜ και
Μάρω. Μ κυβἙνήτοοΣ Μ
Μω ω” .“ω“
το Μα Μάη το ώ:
Ο” οι οκ τον Μο
τω Μαη Μ της Μυθο
ΜῳΜωωὡω
ΜΒΜ Μωω Ονδο
Μ ¦Μω¦ΜωΜω ΜήφΜωωΜω ΜΜ'Μἱ.ΜΜ- ώΜΜΜΜ
Μὴ” οι ΜΜΜΜΜΜἄ ΜΜΜωψ 
ΜΕωοϋ#ωῇΜὡ Μω7Μωωωω Μ Μή γω ΜΝ ΜΩΜὡ
ΜὡΜΜΜΜψ ΜΔΜ8·ΜωΙ ΜΜΝΜΜῖΜΜ ΜΜ'“ΜΜ ά
ΜΜΜωω“Μωα ωΜΜωοοΜᾶχω στο ωΜΜω @Νη Μ
ωηΜΜ ἑΔ.ιΠω.Μω. Μ ΜΜΜ Μ
Ζ ΜΜψΕΜ ΜΜλΜΜ ΣΜοΜΜ7
Σ ' Κ, Π θ |
ημερα « οριε ρω υπουργε...»
Μ · ρ
8ΜΜ _ Το κολυμβητηοιο
ΨἔΜ Μου-Μ ΜωΜω Μ·ωω&·Μ ωωΜωω
Μή Μωω”ω ΜὴΜωὴψ ῶΜΜ“ω ΜϋΜΜ
Μ“ωα α η* ωαΜΜωω ΜΜωψΜ ωΜωωωΜ
Μ· Η. Μ*Μ"-ωω ”ὴΜΜη ΜὡΜ *Μ“ΜἀΜ
ὴΜωωΜ ωωωΜω ῳ·ωω“ω ΜΜἡ·ῆΜ
ΜΝ ΜΜΜΜΒωὴ ή "η" ____ η" ΜΜήῳ°Μ ω ωΜωψΜω
Μ ωωὡΜωὺ α' ¦ ¦ ¦ ΜΒΜ κἩωΜ_"ῆΜ Μωἡωω“
ΜΜΜ Μ ωγψω·Μ ΜΜ- ω ο· ωωω·Μ
πΜωΜ Μ Μ Μ Μ ΜΒΜ η
η-ωωψήωΜ ω ω.. ΜμΜω· η·
Μ Μω“Μ Ψ” ω η
ωΜΜΜΜ- ““ΦΜΜ“ Μωωὺω Μπωωιω Μ““Μ-Μ
ΜὴΜα ωω9ωῳ*ὴ ΜοΜνΜ ω·ΜωΜ
Η' ΣΒΜψΜ σως-Μὴ ΜἡῳὺωΜὑ
“·ωω·Μ ωΜπΜ ω
το ΜΜο ΜΜωΜ ΜΜ““Τ·Μ Μ Μωω
 Μ_“Μψῳ ῳ·Μ*μ ωωωωψΜ ΜΜωωοω
μ ωΜ ω-ωωωψω “Μ__“ ω” μηψΜΜ ”-ὡΜπΜ
ΜωΜ “ΗΜ-ω” ΜώΜ“_ω φωσ-Μ” ΜωωΤῳ
“Η Μ Μὴ·ὡΜὡ ψ ω Μ Μωωωωω ΜΜηλΜΜ Μ
Μουρ-Μι ΜΜΩΜ Ψῳἡ Μ· ω“ωΜωΜ Μὺω
Μ· ωΣὐὺὴΜ"" 'Ωω ΜΜὐΜωήὡ
η Μ ω ἡ Μ “Ψ ω-%ΜΜὑ ψ“ωΜΜ
06 χΜ-ΜἩΜΜ ·ΜΜὺΜϋ Μω"Μωω
ΜωὴΜ ΜωΜωΜ Μωωωωω ΜΒΜ
ὡω·Μψ ὸ-ὴΜΜωπ Μ ω ω ω" ΜΑΜΜ
"Η 099”
Μ·ήκΜ Μ
Μακη· ή· άπλά
Μ ω ή ΜΒΜ
Γω·ᾶῖΜωῖὁ
ω; Β· Μό· ή
ΜψΜ .Μ·
Μ Μαη· Με
ωὸΜβἡὑπ
Μ ά Μ Μ
ΜΜΜΜ(ᾶω
Μ ὰΜ ή
σύκα-Μ ωω
τόωΜΜή“
ΜΜήΜ·
ωΗωωΜ
ωωωωΜ
ΜάωιΜ8ὁ
στο ὁ· Μ ο·
Μωυωω
ΜΜΜύΜ
ΜἡΓᾶΜΜ· Ό&ὑ
Μ πω· Μ ή·
Μπι? Μ”
(ωυΜ“ωή
ΜΒ. ααωΜ
.ωσΜαῳ
ΜὁὁΜαψ
ΜὰΜ ΑΜ “6
ΟΒήὅΜὡω
“ο Μ ή “ω ω
ωΜ ή ω
ΜΜΜἀβ
κ.ΚὸἀάΜψ
Μψωμωή
Ταῳ·κἀ ντοκοιμἑπα
«ΜΒΜ ῆΜ Γουδῆ
ωτοὐςΜ
ΜΜπΜω (ΜΒ)