Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡ0Λ0Γ|0
<<ΕιιιΜεΝοΝΕΛΛιιΝικΑ“ _ Ι  η ΤΟΥ Π|ΣΤΟγ
ο εοτ6ο=,.   > ή μ
γ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ
Ο' ΠΡΟΦΗΤΕ|ΕΣ
ΠΟΥ ΒτΑιΝογΝ ΑΛΗθ|ΝΕΣ
ο 6.500
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
πιο ΡΑ )_γΝΝ>ΠΔΣἶΝ(Ο
Μι γιιιιΡΕτιετ φΠτεἰε5 ·' ΜΜΜ)
Το γεγονοτα
εποῆηθευουν
την Αιιοκοῆυψιι
του |ωοννιι,
ὶ τον Κοσμο
τον Αιτωῆο,
'ΑΜΣ 77 τον Αγιο ΜΜΜ,
Μο: ως _ ' του5 γεροντε5
ΜΜΜ ο τικ Εκκῇιιοιοε
ι , σχιμσνο-“
"ΠΡΑ ΦΩΦΗ! ΤΑ ΧΑΡΤ|Α ΤΣ|ΠΡΑ ΠΑ ΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΟΤ ΤΖ
«ιι κτοτι>ιιιιτιι, Ι 
Τ ΑΝ ΕΧΑΣΕ Τ" ι   ϊ 1   7 
ΔτΔιιΛνιιτιιιι, ν      
γ κι ΜΑΣ το ιιιει» Ζ έ  έ  _ ι .
Ζεα ιο-ιι Ι ο' ήρωε5 του
Αιγαίου γιο
Σ'|ΝΤ0Μ'υ| σ "    " ' _ Νομιιἶῇ Ε:ρῇνιιε
ιτιχιινιιοιὡν
ΜΝΗΜΗ" Αφετηριο εξεῆιξεων το τεῆο5 ττι5 οξιοῆογηορ5 ορο του5 θεορ0υ5 κοι μετρ το ΜΜΜ "ρ°κ°λεἱ
και... οδυνοτί:ει
Πἑτολο¦ Αρένα,
Μωβ, Ό¦τι ιτειε
ΣΕΛ. θα 2022. 46·47 '
ψηφοφορία στο Βουῆρ Ποιοε ο ροῆοε του Ευρωτιοϊκου Λο'ι·κου ΚΟυυΩτοε
'Με ωεΜΠ“ κο· Ποιο 6ιῆῇυμοτο θο τεθουν στον Μητσοτοκη Το σχεδιο γιο την Κεντρο
, , , , , ΣΕΛ.
¦ γηοθΞΣΗ ΜΜΜ οριστερο κοι οι ουΖοτροει5 του ΠρωθυΠουργου με Γεννηυρτο - ΚουΒεῆη Σετ
= Ετιιοτ ο· τι --Δ κ `:
Ξ: Γερμ2νΞν τι... ΜΜΜ “Ν ιιΡοτΑ ΑΛιιοΕιΕτ Μι ΜΒΑ τνΝεΝΝοιιτιι ο 
Ξ._ , τι:Μιωωι τ
ΞΞ στον τριτο του ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΔτιΑ ἐὶ ω ο   ϊ·
Ξ εγκῆΠμοτο5 ΜΝ' ΜΜΜ γω "ουΒΜΜιιιει κ υ
ο _ Ι ·
: Υ"°“Ψ ΜΜΜ" ονοοχιιιιοιιοιιο ιτιιι ιιοιοι "'°====¦=ἔ="
β “τ ρ;ῖ , Ι Ι ···
β ο! _
' ειο ουνιιιι απο ε Με "τη
““ Μουρ!! ΜΝΑΣ οι ΝΕΑΣ :ΝΕΑΣ “Α ΔΕ" 0 Α
 κιν Η ΑΝΗΣγχιΑ ΜΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ι ΑΜΒ" ΜΠΕΣ ι
Τουρκικό χομιιὲριο στην εῇῆιινικῇ τιιῆεοροοιι τ ο.
οι ΜΜΜ”
του οπτικού”
Ο φιῆ05 του Ερντογον Που θεῆει κονΟῆι στην Αθτινο