Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο
ί από τους πολλούς ο Γ'ωργῦς
Π ΜΒΜ
η | Ι <Αμβροσίου
και οΧ1 πολλα σχολιήζει
Ι Ι ιι
απο τους λίγους Σ Ο ως
ΑΡ.<Ι>ΥΑΑΟΥ 708- Ε'Ι'ΟΣ Ι3ο ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 'Ι'ΙΜΙ·Ι 0¦50 'Ι'Ι·ΙΑ: 2441080888
[γ   έ 7 ` έ  έ ›ς_ ς”   .- η. .έ  ΧΧΧ με η
Παροχές τος ντροπής που Βοιιτίζοντοι κοινωνική πολιτική
Ο Καλουν τους δίκαίουκους του επίσίτίστίκου προγραμματος'Ι'αμείο Ευρωπαϊκής Βοήθείας Απόρων/('Ι'ΕΒΑ) που υλοποίεί
το Υπουργείο Εργασίας καί Ιζοίν. Αλλπλεγγυής καί τοπίκα
συντονίζουν οί δήμοί καί τους δίνουν ένα κοτόπουλο που
κοστίζεί το πολύ 4€!!!
Ο Απορουμε γίατί οί δήμοί μπαίνουν σε αυτή τήν δίαδίκασία
καί δεν απαίτουν να μοίρασθουν ταυτόχρονα όλα τα τ ρόφίμα
γία να μήν νίώθουν ζίίτίανοί οί δίκαίουκοί
Ο Θα τους δώσουν λέεί καί ένα είσίτήρίο γία τον ΣΙΝΕΜΑ!!!
Να τους δείξουν τήν ταίνία Ι·Ι ΠΕΙΝΑ του Νορβίίγου συγγραφέα Ιζνουτ Χαμσον ή το «8ονΙετ 8τοί·γ» του Αίθουανου
Εντβίνς Σνορ... Ο Σελ. 4 - 5
 '------------------------------------------'
 κ]  Η
κ »τ ΠΜ νωΠΒ Β
Ο Απογοήτευμένοί έφυγαν από
τή συναντήσπ με
τον Υπουργό
Ι'Ιερίβαλλοντος
καί Ενέργείας κ.
Πανο Σκουρλέτπ
οί φορείς τής
Θεσσαλίας μίας
καί τους ανακοίνωσε τήν
εγκαταλείτμίί του
Ε |νοι 7.978- 74 κι" στηνΔηροΠκή Αγορά της Κορδίτσος, γυρίζετε" η σκηνή έργο" το"
της ποροδοοης των όπλων μετά τη Συνθήκη της Βάρκιζος... Ι
ο ¦ . , , , Ακελωου
Η Ο Ι·Ι ελλπνίκή ταίνία που ενα μερος τής γυρίστπκε στήν
 Ιἰαρδίτσα¦ κατατακθπκε στις 100 καλυτερες του κόσμου... Ο Σελ. 5 ¦
[5ῳὴ_ὴΞΞΞΞ::<_:¦:Ξ_7-_ὴῳῇ:¦Ξ:¦:<_ὴΞΞΞΞς:_ὴ:ΞΞ:_ὴ_,-ΞΞΞῳῇ::ΞΞὴὴ:ῷ Ε------------------------------------------ὶ
Ο |Εγκλπμα Αίαφανείας το κόψιμο των δήμοσίευσεων στον Περίφερείακό 'Ι'υπο που επιχειρεί ή
κυβέρνήσή
Ο 'Ι'ο 2014 ο υπουργός κ. Σταθόκής έλεγε: «Αν καταργήθεί ή
υποχρεωτική δήμοσίευσή των Η
διακήρυξεων - προκήρυξεων στις ο
εφήμερίδες ο επαρκίακός Τυπος Η
θα χασει τή βασική πήγή εσόδων Η
ΣΥΝΕΤΑ|Ρ|ΣΙ|Μ ΠΡ0|0ΝΤΛ
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ἴ_ Δ του¦ που είναι και ή τελευταία
“Δ  πήγή χρήματων που παίρνει από
Σ το ευρύτερο Απμόσίο -δεν είναι Η
4 καν από το Αήμόσίο¦ γίατί τα Η
ΣγΝΕτΑιΡ|ΣΠκΗ ΓΑΛΑκΤ08!ΟΜΗΧΑΝ|Α ΤΡ|κΑΛΩΝ
πλπρώνουν ιδιώτες εργολάβοί»
“ή Ο Βαφή
Ο Μ κ