Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο λογαριασμός της νέας φορολογικής κλίμακας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτατΠΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
δεςίί·ί|γ $επίςεΞ Ροκ" Ηε||αε Λ.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
σου": ιηίο@ροννσ-ηε'|85.ε
Μ.ροννα-ηε'|85σ
Παρασκευη 5 Φεβρουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Αλ. ΤσίΠρας - Α. Ηέρκελ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
Κ|ΝΑΥΝΟΣ
Ε|(ΦΥΑ|ΣΝΟΥ
'ΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.988
Βόλφγκανγκ ΣαίμΠλε
υΠουργός Οικονομικών της Γερμανίας
σημερα στη Ν
Ε.Ε.- ΗΠΑ: Ευνοίκίί για την Ελλαδα
η Συμφωνία Ελευθερου ΕμΠορίου
Μόνιμη αυξηση του ΑΕΠ της ταξης του 0,4%, αλλα
καί αυξηση των εξαγωγών κατα ί 3% εκτίματαί ότι
θα εΠίφέρεί στην Ελλαδα η Συμφωνία Ελεύθερου
ΕμΠορίου Ε.Ε.- ΗΠΑ. Οί εΠίΠτωσείς στις αλλες
χωρες-μέλη θα κυμανθουν αΠό -0,3% ιηαλτω
μέχρι ί,6% (Λιθουανία) στο ΑΕΠ και αυξηση των
εξαγωγών αΠό 5% (Λουξεμβούργο) έως ί ί 5%
(Σλοβακία). >9
ΞΕΕ: Προβληματισμένοι οί ξένοι
τουρίστες λογω Προσφυγικου
Η Ελλαδα Παραμένει ένας ιδιαίτερα εΠίθυμητος καί
ασφαλίίς Προορισμός, σε σχέση με τους βασικούς
ανταγωνιστές της, ομως η ελκυστίκοτητα της είκονας της θολωνεί αρκετα εξαιτίας του Προσφυγικού
Ζητίίματος. ΝΠορεί, συμφωνα με τα αΠοτελέσματα
έρευνας, ένας στους τρείς ερωτώμενους αΠό
Μεγαλη Βρετανία, Γερμανία καί ΗΠΑ να θέλει να
ταξιδέψει στην Ελλαδα, ομως σχεδον το 40% των
ερωτώμενων εΠηρεαΖεταί στίς αΠοφασείς του καί
αΠό το Προσφυγίκα Πρόβλημα με το οΠοίο είναι
αντίμέτωΠη η χωρα μας. >ί 6
ΤραΠεζες: Νέα Προγραμματα
εθελουσίας εξοδου γία 4.300
Σε νέο γυρο μείωσης ΠροσωΠίκου με Προγραμματα
εθελουσίας εξόδου θα Προχωρησουν εντος του
έτους οί τραΠεξες, εΠίχείρωντας να καλύψουν
μεγαλο μέρος των αΠαίτησεων γία Περιορισμο του
ΠροσωΠίκου Που ΠροκυΠτουν αΠό τα σχέδια αναδίαρθρωσΠς. Η υΠοχρέωσΠ των τέσσαρων
συστημίκων τραΠεΖων είναι να μειώσουν το
ανθρωΠίνο δυναμικό κατα 4.300 ατομα καί αναμένεται ότι μέσα στους εΠαμενους μηνες, δηλαδη
εντος του Πρώτου εξαμίίνου, θα ανακοινωθούν
εθελουσίες έξοδοι γία ΠερίΠου 2.000 ατομα. >ί 5
[δίαΠραγματωσίί] Η λυΠητε ρη στα μεσαία και υψηλό εισοδήματα με την Πρόταση της κυβέρνησης
Ο λογαριασμός της νέας
φα ρολογικης κλίμακας
Γ||ΝΑ|(ΕΣ ΝΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
Γ|Α 'ΓΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 20" Ο
Μεταφο ρα φορολογικών βαρών αΠό τα Χαμηλό Προς
τα μεσαία και τα υψηλό εισοδηματα Προκαλεί η νέα
ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδηματος φυσικών
ΠροσώΠων Που Πρότεινε στους θεσμούς η κι] βέρνηση. Μόνη εξαίρεση αΠό αυτόν τον κανόνα αναδιανομής ισΧύει για τους φορολογούμενους Που αΠοκτούν
εισοδηματα Προε ρΧόμενα αΠοκλειστικό αΠό ακίνητα, όΠου η νέα κλίμακα αυξόνει τις φορολογικές εΠίβαρύνσεις στα Χαμηλό εισοδηματικό κλιμόκια Περισσότερο αΠό όσο στα μεσαία και τα υψηλό. Εξαίρεση
εΠίσης ισχύει και για τους αγρότες, τα εισοδήματα
των οΠοίων δεν θα υΠόγονται στη νέα ενιαία κλίμακα. Σύμφωνα με τους Πίνακες Που ΠαρουσιόΖει η «Ν»
και υΠό την ΠρουΠόθεση ότι θα εφαρμοστεί η κυβερνητικό Πρόταση, σε ό,τι αφορα τους μισθωτούς
και συνταξιούΧους δεν θα έΧουν καμία εΠίΠτωοη οι
έΧοντες εισόδημα έως 60.000 ευρώ. >3, 4-5
Δ 3 έΔμ  22 Ο
“ 152910 0” ” 
αξιολόγηση
Ο| ΟΕΣΓ|Ο| ΦΕΥΓΟΥΝ
ΝΕ ΑΑΕ|ΕΣ
Τ|Σ ΒΑΑ|'|'ΣΕΣ
ο. ΒίΞΠίΑΠίιΣ
Πολη κλικ
τη: εγί>οΠλίκίίΣ
εΠίτί>οΠίίΣ
Πλ το ΠΜίΣίο
ΦΟΡ0Λ0Γ|·|Σ|·|Σ >14
Παραταση στα δικαιολογητικα
γία ένταξη στον νομο Κατσέλη
Παραταση Πέραν της ί 5ης Φεβρουαρίου γία την
υΠοβολη των εΠίκαίροΠοίημένων δικαιολογητικών
γία την ένταξη στον νόμο Κατσέλη θα χορηγησεί το
υΠουργείο Οίκονομίας. >6
ΧΡΩΜΑΤΑ: |ΣΧΥΡΟ Γ|Α|·|ΓΓ|Α
Σ'|'|·| ΑΕ|(ΑΕ'Γ|Α ΛΟΓΩ
ΠΤΩΣΗΣ 'Γ|·|Σ Ο||(ΟΑΟΓ||·|Σ >17
[24ωρο μΠλακο το Σαββατοκυριακο]
Οι αγρότες
«σφ ραγίζουν»
τα Πόντα
Σφραγίζουν το Σαββατοκύριακο με μΠλόκα δρόμους, τελωνεία, αεροδρόμια και λιμόνια για 24 ώρες
οι αγρότες, μετα την αΠόφαση της Πανελληνιας Συνέλευσης Συντονιστικών ΕΠιτροΠών Που ΠραγματοΠοιιίθηκε στην Κατερίνη για Περαιτέρω κλιμακωση των κινητοΠοιιίσεών. Μόνο Χθες, λόγω της γενίκης αΠεργίας, αΠοφασίστηκε να Παραμείνουν
ανοιΧτές οι εθνικές οδοί, λιμόνια, αεροδρόμια για
διευκόλυνση και ομαλό μεταφορό και μετακίνηση
στους τόΠους των συγκεντρώσεων. >30
Ο Ροβέρτος ΣΠυ ρόΠουλος στη «Ν» για το ασφαλιστικό
Τρία ταμεία με ενιαίους
κανόνες Πα ροΧών
Η Κομισιόν αΠαίτεί έξτρα μέτρα
Οι Προβλέψεις της Ε.Ε. για την ελληνικα οικονομία
20ί 5 2016 20ί 7
ΔΕΠ (ετιίοία μεταβολΠί 0,00% -0,70% 2,70%
Δημοσιο έλλειμμα (σε % ΑΕΠ) -7,60% -3.4% -2,10%
Δημόσιο χρέος (σε % ΑΕΠ] ί79,00% 185,00% ίδί,80%
Διαρθρωτίκό έλλειμμα (σε % ΑΕΠ) -3,70% -0,ί 0% -0,70%
Ανεργία (σε % ενεργοί] Πληθυσμου] 25,10% 24% 22,80%
ΑΠασχοληση (ετίίσια μεταβολή) ί,40% 0,90% 2,00%
Μοναδιαίο κοστος εργασίας (ετίίοια μεταβολιί) -2,30% -0,60% 0,10%
Πληθωρισμός (εναρμονίσμένος ΟΝΕ) -ί ,ί 0% 0,50% 0,80%
|σοΖυγιο τρεχουσών συναλλαγων (σε % ΑΕΠ] -ί,80% -ί,40% 0,90%
Συνολικές εΠενδυσεις (ετΠσια μεταβολίί) -8,40% -3,70% 12,80%
|δίωτίκίί καταναλωση (ετήσια μεταβολή· 0,50% -0,70% ί,80%
Δημοοία καταναλωση (ετίίοια μεταβολή) -0,20% -ί ,00% -0,90%
Εξαγωγές (ετήσια μεταβολή) 0,00% ί,90% 3,90%
Εισαγωγές (ετήσια μεταβολΠ] -ί ,90% 0,60% 2,70%
Οι συστασείς για τη ληψη Πρόσθετων δημοσιονομικων μέτρων για το
20ί 6 και το 20ί 7 εΠίσκιαΖουν τις θετικές αναφορές της έκθεσης της
Κομισιόν για την Πορεία της οικονομίας. >7
[Χρηματιστηριο]
Οι εΠενδυτές
αξιολόγησαν
αρνητικό
την αγορα
Η ανησυΧία γύρω αΠό τις συΖητιίσε·ις της κυβέρνησης με τους
δανειστές, την Πορεία της αξιολόγησης αλλό και τις αντιδρασεις για το ασφαλιστικό οδηγησε Χθες σε νέες μεγόλες Πιέσεις
τις τιμές των μετοΧών για δεύτερη συνεΧη συνεδρίαση. Ετσι ο
γενικός δείκτης υΠοΧώ ρησε και
Πόλι «βίαια» (-3,83%). >'| 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα