Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Τυφώνας οργής σαρώνει τον ΤσίπραRecognized text:
Π ΕΑΜ καντε ΕΔΩ... ο ο
ΜΗοιιτια: εαυτο 50€ 
ντΡΔεΡιοκιΝΗΣΗΣ ~
. .. Ι γ
 τ50ΡΕωωΑΝΝε 
 = ? . - . · -. ~ ν .  “ αΑΡΑΣκενΗ ο περασαν Με ζ
;Ξ Με το ΗΜΕΡΗΣισψκονΠσΝι “ 
Μ|οὶ; Μ Η “Ι “Μι ιθ Ἡ ΙΜ” ,Ἡ
πιο οΛΕΣΔτ·Σ ΑτοΡεΣΣΑΣΑΝο τον το στα '
ΛετττοΜεειΣ. Σ ε ι ι
θ 'ΜΟΝΟ Με ιο κοντισΝα ο Ματιού
Όταν ο λαόε φοβάται ταν η
 υαόρΧει τυραννία.
Όταν α κυβερνασα φοβάται _
τον λαό, .Μάρκετ ελευθερία! 4
_ ι < _ «Αρ. Φύλλου;;52
> ο Παρασκευα 5 Φεβρουαρίου:20167
ί ' Η ο - η ρ - αμα-κ
 ΔΝ ι >ε ι 3: αχ χ; ·· ι..ί τ Η τι >: η'. < ' με: ;- ἔκ ·ι :κι :` .τ γγ:: · τη . ϊ “χ ἑ
τω ΜΜΜ.
των (1801-1809)
3οε Πρόεδρο5
«Μια νύχτα μαγική. σον τον Αργεντινή. νο δούμε στο εῆ.ιΚόΠτεοο.Μέξο¦ ποιοε θα μια». φώνοιε ο κόομοε¦ διομοοτορόμενοε για Ασοοῆιοτικό - ΦοροΠογικό ~
ΞιΚσταρρέουνΣΥΡ|ΖΛ - ΑΝ.ΕΛ.. παμε οῆΧοταχώενια|εκΠονέε . Δ. _ .
 ζ Οι δανειστέε σκΠαρσίνουνγτα σταση τουεκσι ρίχνουν-ταν Εῆῇόδσ στην άβυσσο
ν η Ταν «Πόρτα Με εξόδου» από
ί ταν εξουσία δείΧνουν οιίΕλλανεε στα συγκυβέρνασα ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝ.ΕΛ., Που Πνέει τα λοίσθια,
φέρνονταε Πιο κοντό το ενδεΧόμενο Πρόωρων εκλογών. Μια
τεραστια λαοθόλασσα ξεΧύθακε
Χθεε σε όλα ταν Ελλαδα (Που
Παρέλυσε αΠό ταν 24ωρα γενικα αΠεργία) για να «τινίξει» το
. . “θ _ η Δ η· _ Ι ο
Ασφαλιστικό κοιτα Φορολογι- · η ,  " 
κό, κανονταε το κίναμα των “ ο ' ' ” ί ν δ _ 
Αγανακτισμένων του 201 Ι να
Ι Σελ.: 5
μοιαζει με μια αΠλίι σταγόνα!
Παρόλλαλα, οι εκπρόσωποι
: των δανειστών εμφανίζονται
ανυΠοΧώρατοι στιε αΠα1τίισειε
~τουε και Πιέζουν για τιε μεταρ_ ρυθμίσετε, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν.
ταν εμπιστοσύνα τουε στον Αλέ«ξΠΤσίΠρο. ῖ~Σελ.= 3, 7, 8,12
ο κατώτατο...
και οφοροΠογουμενοε
ζνΣελ.: 4
τΖσνΛιΑΝ ΑΣΑΝΖ
ιτεΤΑι.ἔΣνΖΗτΜιΑτΗ Σνακ *
 ον “ινοο εξω.
νεα ¦ . να, για διεθνίι διόσκεψα δωρατών για Πι Συ
 . ἑ.ρία, όπου; μεταξύ αλλων, συναντίιθακε με ταν
= Ἀνγκελα^Μέρκελ; ταν οΠοία εκλιτιόρασε για
 αξιολόγασακαιλιγότεραμέτρα. ἑζιΣελ.= 4
.μ. ·
ι τ~_
κεντούσαμε
 <©Π'μ0ψοΦ·σνα>>ι
ο τον ΒεΡοΔιΝον
κοτὁῇῆοῆοε¦ 
έ _ονίκονοε και
,Ι 1 .ομονόφιῆο8>>
ο Μοτοοιόκη5
μοο5ΗΠΛ
Φιλελεύθεροε, αντικρατιστύε και σκλαρόε μεταρρυθμιστίιε ο Πρόεδροε ταε Ν.Δ., Κυριόκοε Ματσοτακαε, δεν κρύβει τιε στενέε σΧέσειε του με το γερμανικό
στοιΧείσ αλλα και ταν Πρόθεσύ του να υΠαρετίισει το
μναμόνιο με όρουε, όΠωε ισΧυρίζεται ο ίδιοε, οι σΠοίοι
θα οδαγύσουν τα Χώρα οταν ανόΠτυξα! _ τ Σελ.: 4'
ΜιΜὲαω υ:
.στο κοιτούσαν.
 “0υ=εΦνεμὁζαεει9τΡ να
η η “ Με ΠρωθιιΠουργόε 
 χωρί20υν
~ '8ΠεΙδή¦<<σΜίνονΜ
7 ' ο .ένα τον άῆῆσν»!
Τέλοεσε 18 Χρόνια γάμου
ο βαζουν, σύμφωνα με δαμοσιεύματα
Ξ γ . του βρετανικού ΤύΠου, ο Ντέιβιντ
'και α Βικτόρια ΜΠέκαμ. <ίΥστερα
. από Χρόνια ΠροσΠαθειών να κανουν
η τα σΧέσα τουε να λειτουργύσει,
Ϊ φαίνεται ότι Πλέον και οι δυο τουε
υΠολογίζουντιε στραταγικέε εξόδου
_τσυε›ατιό τα δεσμό του γάμου»,
γ αναφέρει το περιοδικό «ΟΠ», το
ο οποία ΠροειδοΠΟιεί, ωστόσο, τουε
αναγνώστεε του ότι δεν ΠρέΠει να
ε”Περιμένουνόμεσα τα Χαρτιά του Π
διαζυγίου, γιατί και οι δύο σούΠερ
~ σταρ είναι τόσο αΠασΧολαμένοι_με
τιε καριέρεε τουσ, ώστε ΠροσΠαθσύν .
να κρατήσουνΧαμαλό Προφίλσε ; ¦' , . ¦ Ξ _¦ Δ ζ. 
σΧέσα με τον εΠικείμενο Χωρισμό _ : “ “ Π “
τουσ. Το λαμπερόιζεύγόρι είχε Η ' Ι
η Προβλίιματα στο Παρελθόν, αδα αΠό  ' ~ ρ.
το 2004, όταν υΠίιρξαν έντονεε ο" Η ή 'ο ._ θ
φύμεε ότι ο Ντέιβιντ είΧε τιΠατίισει Ι Ι - _
τα σύζυγό του. Η φαμολογία αυτό δ Σ
εΠαναλίιφθακε αρκετέε φορέε _  
μέΧρι σίτμερα, Παρα με ν η ι Ϊ Σελ: 3
καταγοραματικέε διαψεύσειε και ” των δύο. «Οι Περισσότεροι γόμοι . __ η
θα τελείωναν κατω από τόσο
μεγαλα Μεσα», γραφει' το
Περιοδικό, Που τονίζει ότι αυτό α
έντασΠ στα σΧέσα τσυε οδύγασε τα
Βικτόρια στο να γίνει Πιο μοναΧικίι. _
«Σε αυτόν τα φόσα φαίνονται
μαλλον να σιΧαίνονται ο έναε τον
αλλον», καταλόγει το δαμοσίευμα.
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ κΑιΔνοΣτΑοΜΑ γγ _
Οι Γερμανοί πιέΖουν για μειώστε. 4
οῆῆοοι μυθοι Με... αυξηθηκε
Σύμφωνα με τα στσιΧεία Που ανακοίνωσε Χθεε α
ομσσΠσνδιακα στατιστικα ΑρΧίι ταε Γερμανίαε, το 20151]
οι Πραγματικοί μισθοί στα Χώρα αυξαθακαν με τον ταΧύτερσ ρυθμό των τελευταίων τουλόΧιστον 20 ετών, καθώε ανέβακαν κατό 2,5% σε ετίισια βασα, ενώ α αύξα-'
σα των ονομαστικών μισθών όταν ταε τόξΙιε του 2,8%!
Μόλιστα, όΠωε ανέφερε Χαρακταριστικό εκτιρόσωΠοε
ταε στατιστικαε ΑρΧίιε, «Πρόκειται για τον -υψαλότερο
ρυθμό από το 1992». ζ ~ Σελ.: 12
για ΧτντιΗΣΑΝ Πο απο...»
ο ΝικοΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
<Ο ΤσίΠρο5 ήταν
= “Πιο γοητευτικόε
τηνοερίοδο
των κοτοῆήψεων»
Η Σελ.: 11
Δοῆοφονικο ,    Ν_|κοΣΓκΛΡΑΒΕΛΑΣ _
6εΠιθεσο στον Ζ · “ ' ~ · “ «ΑυτόΠου Ζούμε
ΠμΟσΉἐἩῖ Δ οιῷἘῆῆονεε .
Ι Η Ι! “ειναι κριση γ
Δημητρη 8009 συναισθημάτων»
..1 η ._'Σελ_: 10
'190 εκατ. ευρώ
¦,. . _  . ι _ _ ουσια Πουνοιτενι
.(.Π.()[)|ξΒ ΠΟΠ αιαΜγωνιαιγωαν Ι||(-Μ.()(ί...
 .γ ~ Σα λ||ΜΟν“μω|Ο>>
Ύ ~ αν».  οι.