Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
 Μι: .....  ________    
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 - ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4989 ΜΕΛΒΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ινιεγ°|λὑΤερος
αρ|θ|-'ὁς
ή Τούρκων
5 τ  ε¦-¦¦σκεΠΤὡν
·το 2016 99
<<Οι μισθωτοἰ τραβαγαν το καρο»
της Διασπορας 7 Κα·τρουγκαλος=
δημιούργησε έ     Εμεἰς'με τις
Το Πω γρήγορο  - ° γραβα·τες'
«Φλας»  . ° ή δεν τιληρωναιιε
στον κοσμο _›7 ~ ο · 'ῦ αρκεΤ° -›4
 Που χρειαζονται αντιολισθητικές
ι αλιισἰδες στη Χαλκιδική
Τελικό οι γὁΤες ή Τα σκυλιὁ μας
αγαΠοὑν ΠερισσὁΤερο; 97
Πεθανε
η η θο τι ο ι ος
Ενἱσχυση των κατα κύριο '
εΠὸγγελμο ογροτὡν Ν Ο Τα σα
Μητρώο αγρο·τὡν= '
Ευνοϊκή φορολογική και
ασφαλιστική μεταχεἰριση Μ   913
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .