Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Καταργούν τα σύμβολα του έθνους & τα μυστήρια της εκκλησίας
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ : .Ι « μ 
5 ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ ` ο 
20ῖ8 Μ 
_ ο ο: ›  ΤΜ 'η Οι μ κή ι' ι Δ ι 
 Μιλ' η ` [Ἐν Ποιοι πιο η ι ιι» 
380 ΕΤΟΣ  'ιι οι ο ι: ο οι;;; - ΔΡ' Φγ^^ογ ῦ οι   Ϊ ιο ι ι ι: 9
00492) 3892 ἐκ :Μι ιιιιι¦ιΜιιΙ  ν έ·
_ Ξ:: τ; ς τ / ι 
 Ϊ Ί] [ι Μη( οι τι] 'ι 9¦ῶμ κι Η τι ιι ω ΝΑΙ ι αν η . 
7  Ό ΜΡ ι
-ῳ_ !- ·
Άιιιιροιοιιοοιιιιιοιιροοωιιιιιο.
ιιΒοιιοιι χωρίς οοι'ιιιι νομιμοποίηση
ιιοιέοτιιοργοιιοιιοιοιιιιὡιιοοιιομεωιι Η ¦ δ ¦ θ Ι
ιιν¦ερησιμμαχ¦αΣγρ¦Ζι.ΝΔγ¦α βοπτιση των πω ιων εωρειτοι... 
να"σπξισουν'ταμ"ῇόκατωναγροτὡνι ποινικό οδίκη μα για τον Υπέρτοτο Νόμο!!!