Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05·02·2°|6·
ΑΜ (ιωι9ιω
ΜΜΛΜΥ
(πωπω
(Με-Μο
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤΟ Ι894
ΜΜμΜἑωω β ΠΜιἡ5 ΜΜΜ°νΜΙ6 Μ ΜΜ'ΤΜ 1,500:
ΜΜΜΜ Μ Μ Παω Μ
ωΜ-ΜήΆΜΜΕΜΜ ῖΜω:ἐ0%'@80Μῖ
Μ8ωωἩἩ9ῳΜ · . . · Σ” ,η | ΜΜΜΣΜΜωΜ-ΜΜο
πΜ “Η Β 7 · ιΜωω72·ΔΜω 'ΜΜΜ
'Ο 'Μ ” 3 Ι ξ |
Μ ον Α ς δ μ ς “Μ
ἑἔ α ο. ο; ν0Μτ0 ο ο ο Μ.”
τη | | 3 ρ Μ··ΜΜ
ΜΩΜΜ ή λ
%ἩωΜ$ω Ν  ο Υ Κ0Ν.ΠΑΠΑΡΜ0Π0ΥΛ0Σ
ωωΜΜΜΜο , . . · Ι ΜΜΜ
Μ Δ 'ε «Κ ο -' ΜΜΜ ΜΥΒΜΏ
:ΜΒ ΨΜ Μα εμε Μ » Μ Μ
ΜΜΜαΜωψ ΤΔΜΜῇ Η» Μ ω Μω ΜΜΜ-Μ ῆβὡ
ΜΤΜΜΜῆΜΜ Μτωωὡω ΜμὺΜΜ ω ΜΠωΚΓΜ
ξώὐὴωΜΜΜΜ Μ ΜΜΜ ως Μ Μ ώ Μ ωἔ Μ ΜΜἔ
Ύ' Μ Ν ¦“αὡ¦ | ΜΜΜὡ ΜΜαΜ ΜΜΜ
ψ Μ ω* Ω ΜΜἀΜω άΜ Με» ωΜὡΜ·Ι
.Η Μ' ·Μω'|ῳ”¦ Η' Εφ μαΜοω. Μωω ω ΜωΜωω
ώΜω· .
Ϊ _'_Μ-'·““ Ά Μ Μ ωΜω
='=#.Μμ-“· Φ Μ ω Μ ή” ω ης Εφ
'Η Νη' “Ι Ι· ·
·#··_ Μ·Η ω Μ ψ Μ ἈωΜ“Ἡ° .` η
· ωΜ ΜΜω ΜωωΜ“ Μ ωωωΔΜΜ @ΜἩΜ: ~"”¦`. η
ΜΜΜΜήΜ ΜΜΜΜΜ Μ ΠΜ. Μ κκ* ωωὴωΜἀὡΜΜ_ μη Ιλ Η! Πα(
&“ΜΜ Μ ὁ Η Μ Μ Μ ΜΜΜΜκ ΜΜΜ¦Μῆω ιωΝ()Υζ
ΜΜω“ωωΜ Μω“ῆ ΜΜΜ' η ω¦¦¦ ω ΜΜΜ ω ω μβΜΜω
ψΜΜἡΜΜΜ Μω“Μ- Μ ΤΜ ἡ Μ Η·
Μ“ωΜΜύ ών ΜΜΩΜΜ·Μ ωΜωΜωω Μὴ'
Σ* μΜό| | Μ ΜωχαΜ.ωωΜω ΜΜςὡΜω ΜΜΜ' "ΕΜ
ωωωψΜ αΜ °"'“ωςω“Μ Μω*'ΜΜ ωΜΜωωω
ω ενω ΜΜΜ ωΜ*Μ "ΜψΜ Μες-ΜωΜωμ
ωΜΜωωὡ“ Τ κι Μ· Μ ΜΜΜ” ωωΜωω
ΜΝ Μ*“ η ΜὲΜβΝ Μ·κΚῳω Η "η 'Με ¦
ΜψΜΜΜΜψ η Π' Ε 'Η κ Μα" ΜώΜαἡνιΜΒ ωΜ ΜΜΜ" ω η ΜΜῆ ἔψΜΗΦΝΜ ΜΜΜ
πωωωΜΜ °ψΜςὑΜωΜ ΜωῳΜ φ ωΜΜΑΝΜ ΠΜΜΛΜΜ
ΜωψΜΌ=ΨΜΝΜ Μ Μ ω ΜΤωα Μ- &ωω
:Μ :Μ πω( , , _
ἴἔἔ“:%Ἡ=ἔ Έχωσε; πῳ@αλειψεις στον; Με 
ΜΜ- ΜΜΜ σαφως για το προσφνγΜ0 Μ Με::
ω ώ ω
ΜψἶἙἩἔΨ”“ . . . . . . . . ·τὰ_.Μἀω =ἑΥΜῶω&
ἔ.Μ αΐἔ“Μ ΟιεπωΤμανσεςτης«Εωα9ἀποων Ανγουστοτου 2015 πωωΜ ψωἩ
*ἄ¦Μω“ῇ¦Ἡ¦Ἑ ω»ψΜ5 =ΜΤω6Μω πᾶν-ΜώΜ η·ή·ΜΜ Με ° ω'ω των."
Μ““Μ°Μ“““ ΜΜΜ' ἑΜ Μ' ΜΡἑ“'ω“"¦ω' @Μω ”Μ" ΜΜΜ Ξ ή κι ή::
όω“'Μ"°=#Μ" ΤψΦ'Μψω ωΜω ωω·ω 3:ήΜἩ 
"Μ_“Μ*ΜΜωψΜ“ῇω ε ωΜ'= Ωω" . Ξ “ ω Μπα” ων” Ἡοωω“ω ωωω “αωὐ
ΜΣώῳώωὴω χΜὑω Μ ΜὡΜωΜ ΜΜΜ,ω Μ ω ω
8ωώημω Μωαβ”. ὡΜΜωἡ6ω Ε Μ Χα. Μ ΜήΜωΜ ΜΜωὑ Μάρω
οκΤΜἙ ΜΜΜ ΜΒΜΜΜωρ Μ ώ “δωρ- ΜΩΜω ῷΜ· ο ΜΜΜ Μ ότι· Μ ω
ΜΜ ω ωΜΜωω Μ6Μ'ΗΜ . Μὡ ωωωΜω ύκη,Μέ ΜΜΜ-ήω
:Μὴ“Μ·ωψΜ Μ ωΜὡωΜΜΜψ"Μ""“" αΜΜωω Μ..ωωω ΜΜΜ
“ΝὰΜΜ Ἡ ΜΜΜωἡΜ ω" ω ἡ ΜΜ¦:| ή ΜΜ ωωΜω
ω“Μὐψ Η Μ Μ$ἡω““ὰ“” ΜΜ μωβ” ωω“ωωω ·ῖηΜ
ΜΜΜ ἡὺΜ“ὡ· ἀνὰ" Μ(ωω ήώ ω.κΜὡῳΜ Μωβ ΜΜΜ“ἐΜ
ΜΒΜ ΜΝΗΜΩΝ- ΜΜήΜΜα Μωαβ( “Με ΜωΔΜΜμ ΜΜΝΜ Μν!ΜΜω
“Μα Μ ως ω” “Η Μ ϊ ,ηΜω ω Μό ω ΜΜωήψ
-ωψΜ αωη Μ.ΐωΜ · “Μ ὡΜωαΜ “Μσωἡ ω·Μσω
Μ ΜωΜ.πΜΜ ΤωῳΜωω .ω ωΜ6ωαωω ΜΜπ·ώή ΜὡΜΜῦ
Ζ ΜΜΜ “Μ“Μ ΜΜΜ “85:88 “αφ Μή
“ΜΜ··· :μΜω:
| Ν ξ Ι .
·ΜΜύ ΜωὁπΜ
Σ ε α Τ ε α ΜΜΜ" ή”ημ Ρ ης πμ Ρ ς ΜΜΜ :ΜΜ%“
ω .. , . ε: “'°ΜΜἄ Μἔ"ωἩ
ΜΜ7 Ολα εδω πληρων0παι! ωΜΜ ΜΜΜ.
Μ “Η ΜΜΜ-Μὴ ωΜ¦ΜωΜ “ψΜωω ΜΜἩηηΜ ΜΜὁΜ ·ΜΜΜ
“Μα ΜΜω“· ΜωΜωΜ ΜΜΜωΜ ΜΜΜΜα Μ οι· ύ ΜΜΜ ΜΜΜ
Μ Μ .ΜΝ-οΜ ψ·ΜΜ ωἡΜ·ω·ῳ --·σΜΜΜ Μ.τῳ“ωω Μωωωω
ως Με ω“ωΜωω Ἡ“ψἡωῳ “ἡΜΜΜ Ψ Μ ω η· ἴνΜ.3 =°%ηἔω
ΜΜΜ “ΜΜΜ-ω* ω ΜωΜω ΜΜΨ“Μ Μ”·"ὡΜ” Μ. ω Μ ή. κι Η.Μωω
Μωβ ι·-ΜΜῳ ΜαΜωΜμ ωῳ“ΜωΜ "ὑ- ¦ Ε | "ύ ΜὐΜπ°πφ
λ_ὁϋ ω· ωωα··Μω .
2%  “ζ “Κω-ὁ ἡ ΜΗ: ΜΧ 3·ΐωἩ ω.ἶηωΜῶ_
ως Μαη ως ΜΜω“η- ΔιωΜ““ ω . ΔωΜωω ἱ | Κ
Μ ω Μ ω* Μ6ΜΜωΜ ΜΗΜΜ ΜΜύυωΜ
ΜὡΜ *Μ “ΜΒ ΜΜΜ ἔσω Η ωωσΜαωΔ ΜΜΜ°Μ ΜΜΜΜ ω ω. Μπα)
ΜΜΦΜ Μ·ΜΜ . ¦. - Ε | Μ·ὐ·ΜηΜ Μ ω ΜΜέΜ
Δ· η#ωΜΜΜ ΜωὴΜω ΜΜΜὐ εωω““
'ΜΜΜ ωΜΜώΜ ὴωΜ ω η ή' ι |ωΤῳ Μω_ω*·
ωωωη =¦= ' | | ' ή 'ΕΜ ΜΗ °Μἡ ΜΜ““Μ# 
ΜΜΜ το Μ της ΜΜΜ-ω ωωωπΜ ΜϋωψΜΡ Διαβασα τα αρθρα
Μ "ω Μ Με ά Μωωωἡ ω)Μ·Μ“ὁΠ- μ_.ω“ωΒ ·
ΨΜΜ Μ Μ Μ*"Μ ·"“ΨωΜ““ ΜὰΜ*°Μ“ Μ··Μωωὺ «'ΙσΜμαό Καπο; 2016»
ΜΦΜ Μ. “ΠΜΜψΜ ψω-ωω» ΜΜωΜωω ΜΜΜ" ·
' η ΑΜ ῆΜΜω ΩἡΜΠΜὺ· Μ”ΜΜῆω° Μ-ω&Μ ΜΜ(α5›
06 ΜἀΜΜὐ“ ΜΜὴ3ΙΜΜ'ῳ ω·ΓΜβΝΜ Μ Μ-““ ΜΜΜ" στοχω
·ΜΜΜΜ ΜΜΜὴΜ ω·ωω·ωψ ,
ἡΜὺΜ Μ;ΜΝΜΜ© ΜΝἡΜψω Μ Μωε(Μ8)
Ο ?ΝΟ ΪΟ""