Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'αεαειια·@αωπω.ει
Η Ελλαδα δεν αξιοποίησε
να ενρωιιαἱκα ταμεία
για τα νηαια
“ΧΑΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ» Η ΜΕΡκΕΛ
ἶῖ, έ
ΚαταγγέΜει απόπειρα
δωραδακίας σε αγώνα
νης Η Εθνικής
Σελ.7
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8853 - Εῖ°¦ 32α · Τ'ΜΗ Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕ'Ρ0Υ|Ρ|0Υ 20Ί8
ΚΟδΙΙΣΙ()Ν
Ζη·ι·άει έκνοιππ
μέτρο για νο 2046
το προσιφ.νγιιΏ.
'ων3θρΐΠισ μό
Σεῆ.5
Μονο .
,ΜΜΜ στους
ΜΜΜκούςκωο©ωΜΜΜ›ςπουπννκωρο
μεέξοδοΜΜΜ
ωωΜΜνοδιοαμαλία: το Μό σύνορα
μεΜιωΜ κακή
ΜΜΜ "Νιν ΠρἐοἑἩο
υπόπς πως,ΜΨλπ νεςππε·λέςνιοῳοπομΜπις
ΜΜπΕΜιουΜ.
πιςΑυαριοκπς Επωνυ
ι= "Μ
Ερωιωμενος εάν οποτελούν
υπ λύω οι πως ως
Αυπνριοκπς υπουργού Εσωτερικών, ο προερχόμενα από ων Χριοπονοκοινωνικπ ”Ενωοπ ως Βουορίος Γερμανός πολπνκός, αποπμοίνε· πως "ο πρωθυπουργός Τοίπρος πολλή, ολλά λί·
ἔν  και π
πιο έκθεοπ ει
ικ ν ως προς οι ιουφόλιοπ νων
ελλπνικών συνόρων, υπήρξε εξοι
%πκό “Μα κο· πως σε μενο
μἐρος, το ΗοΒροΒ δεν υπήρχουν πκομπ.
Ο λονικός