Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Καμπανάκι" από ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την επιχειρηματικότηταRecognized text:
 ει ή  Ο: Μ 'Κ Η Δ ΕΦ Η Μ Ε ··
 τεΑ-τΗΐ3εε-φ“@  .ως Με  Με" 'Μο ¦
τιΜΗ__-1εε
552.50
ΜΜΜ - - ο  87
ΜΜΜ __ 7 ο·  ............... 
ωχ _ πωπω _ - ο “Με 54
ΜΜΜ _ _  ....................................... ..
ΜΜΜ __ Μ :'Ξ“ 28
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-ήχε _ _ Με Με τα Μ τα ........................................... ..
«ΟΧ|» ΣΕ ΜΕ|ΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡ|Ο Ε|Σ0ΔΗΜΑ ΠΑ ΤΟ 52% ΤΩΝ ΝΟ||(ΟΚΥΡ|ΩΝ
Γιροειάοποιο
.π·· ··
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Παγιδευμένο στη
 οιαποσγιιάιε“σ“ το χ·^· 
Υπέρ ουιιίςή σεναρίου για την Εήήάοα
τι ΒοτΑ Μοττίιι ι.γήοή. με εήάφρυνσή
χρέους και συμμετοχή στο ΦΕ
Σκήπρή ή οιαπραγμάτευστι : Σταθερή τι καταναήωτική
με τους Θεσμούς ι
Σήμερα δημοσιονομικά. δημόσια διοίκησή
και φοροήογία εισοδήματος
Στις 53 μονάδες για τριτο συνεχές
ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-6
σε άλλες χώρες προειδοποίησαν
Γα νέο κύμα φυγής επιχειρήσεων
χθες οι πρόεδροι της ΕΣΕΕ και ΓΣΕ
 ΒΕΕ, Β. Κορκίδης και Γ. Καββαθάς αντί
στοιχα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
τύπου στην οποία δήλωσαν ότι η συμ
` τ μετοχήστηνπανελλαδικήαπεργίατης
Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου αποτελεί μό
_ νο την αρχή των κινητοποιήσεων.
Ειδικότερα, οι πρόεδροι της ΕΣΕΕ και
της ΓΣΕΒΕΕ, ανέφεραν πως την τελευταία διετία 5.000 έως 6.000 επιχειρήσεις μετανάστευσαν στη Βουλγαρία, ενώ αντιστοίχως, 60.000 ΑΦΜ και τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίχτηκαν στη
Βουλγαρία ενώ την ίδια ώρα 10.000
ΑΦΜ και τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν ανοίξει στην Κύπρο.
Οι δύοπρόεδροι Β. Κορκίδης και Γ. Καββαθάς εκτίμησαν ότι το ασφαλιστικό
ζήτημα συνδέεται άμεσα με το φορολογικό και ως εκ τούτου, υπογράμμισαν ότι η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν
στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις έχει
πλήρως εξαντληθεί. Επέμειναν στην α
ιι|(ΛΝ||'|ΑΝΛ|(|» ΑΠΟ ΕΣΕΕ
και ΓΣΕΒΕΕ για την επιχειρηματικότητα
αν για νέα κύμα φυγής επιχειρήσεων προς Βουήγαρία και Κύπρο
 _ μ..Μ;κΜ: :ι  . Μ » , - _ '
στις δεδομένης της υψηλής ανεργίας
και των αβέβαιων αναλογιατικών μελετών. Επίσης, υπογράμμισαν την ανάγκη μεταβολής των βαρών, έτσι ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανομή.
Σύμφωνο με Τ0ος δύο φορείς τι λύση
δεν μπορεί να είναι το περαιτέρω πετσόκομμα των συντάξεων, γιατί μεταξύ άλλων, όπως καταδεικνύεται και
στην ετήσια έρευνα εισοδήματος του ιΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (20Τ 2-20Τ 5), οι συντάξεις
αποτελούν την κυριότερη πηγή εισοδήματοςγια το 52%τωννοικοκυριών.
”Οπως αναφέρεται, στηνπροσπάθεια
αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης είναι μία διέξοδος. Με βάση την ελληνική πραγματικότητα,
τρεις είναι οι κύριες κατευθύνσεις που
μπορεί να επιτευχθεί αυτό η αντιμετώπιση της εισφορώιαφυγής με την
καταιτολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστηςεργοοίος η8πιβολή σοφο·
λιστικών εισφορών σε πρόσθετα εισοδήματα και η αύξηση των απασχολούμενων με τη δημιουργία νέων θέσεων
νοι>θοδοξιι προσέγγιση της κυβέρνη- οττιοιοχολ·ιοης. `
_ ι-ιι'ιΑ: ισχυρές οι
εμπιστοσύνη γ πωήήσεις αυτοκινήτων
` Ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
 ἔ παρά τις πιέσεις  ι.“
Διχοτομήμένή
ή κοινωνία
για τήν ΕΕ.
  Όι)! 
πιστευει ότι ή τωρα Βγήκε
ζή τι ι ω τι ένα Στ ι. 4
ϊ Μ ΕΠί 7.2οο€ ὁ
Γιατί ήταν ή Μετοχή
_ της ημέρας τα. η _
οι μετοχές που
πρωταγωνίστήσαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
Σελ. ι2-ι5
«Χαμτιήές
ταχυτητες» πέριξ
των 550 μονάδων
ισχνάς παραμένει ο τζίρος
στα 46 εκατ. ευρω Στ ι. τι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εθνική: Συμφωνία
για πὡήπστι
της ΝΒθι
Στα 288 εκατ. το τίμημα
- ι'ιοιοι οι αγοραστές
Επιβραβεύει
τη συνέπεια
ή ΔΕΗ
Εξετάζει εκπτώσεις έως ιο%
για συνεπείς πεήάτες
Εήοταεαή οτι:
Να σταριχθούν
οι επενδύσεις
Από τις τράπεζες - Στα ιΟΟ
εκατ. τι νέα επένδυση τ:: ι
Ο χρι-ιΜΑτιΣτΗριο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26