Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Αιισ Μες
ιιιισσσσ ,
ιισ σσιιιισισιισι
σισ ιισνσπσισσσ
ΜΒΜ ως
σσσσσνσσσς
ΜισΜΜΜΜ·Μι.
ΜΜΜ Μα ιι...σσ
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ
Σελ. 2
Ησιισισ σιισ
ιισ ιισιισισιιισς
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ιι
ΤεϊορϊΠ 3 Φεβροωοριου 20" Θ / Φυλλο Τ097 (2297) / € Τ .30
Στον σημερινό <<ΚιϊρινισρΠ»
"Ο" ΒΛΕΠΟΥΝ
ΠΠ' ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ
Τουε Πήρε σϊιιν σιιοστολἡ ο Πονὲτ
για τη ρεβσν8 του Κυιιἑλλου με τον Ηρακλἡ
· ΠΛΟΥΣ|Ο ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΧθΕΣ|ΝΗ
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
ΙΤσσΜιιένσς χθες
σιιι Πισω σ Μιιιισιιιισσσ,
ιισιι νιωθει Μι· ιισῆιιΙσσιι
Στ"... σιισινισ
σ |νΦσνιινσ
γισ σ:Φιιι
Χσνφἑεσαμ8Άγγλων6σμσσισγρσων
γισ εσνσῖκσ μεταχείριση ο 0 σιισ·ἡφισε
 πρόεδρσ8 τησ ΠΡΑ, ἱερὸν Σσμιιἑιν. μίλησε γισ
 7 3 ΜΜσΒΜΜΜ