Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: "Ψεύτες, σκίστε τα μνημόνια"Recognized text:
κουπ τω. ' κουτε τω...
”Μ" ι τ: ι' Ύ _
ι ·· ημουνα τα · του ι τα
ψ; “ κἶίἔ'"ρ   ΠΡ9ΜΗ9ΕΥἩΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ί50€ ¦
γτΡΑεΡτοκατΗτΗτ
:_. ο _. τ ._·. .. .ι “η .. τ» .η τι; ι. οι..! _.Ξ ,ν .ι
Ξ ~ ~·τΕτΑΡτΗ 8ῦοεερονΑῇσῇρτ€ ί?
ΪΞΜΕτοι-ιΜέΕΡιΞιΣιο @Φωτ τ γ  α
τζο_~· ι. ι' τω ζ 
.4 τα ολα τιΣῦΑτ6ΡΕῖΣΑΣ ΑΝΩ του σο απο έ 
ΑΕΠτοΜΕΡειετ^ 5 “
, τΒαεε·.υετΑΠΝ15ζ 
Όταν ο λαόο φοβότα1 τον 7
ο κυβέρνοσα, Μάρκετ τυραννία.
Όταν ο κυβέρνασα φοβότα1
τονλαόυ' καελευθ ία! τ Ύ μ 
7 , ΜΡ ' η .Ι Αρ. Φύλλου: 51
ΡΤεταρτΠ_3 Φεβρουαρίου 2016
Το ' , .
1103 καρο” '- Ήρα: 1Δ€
ο Παω Μο. των ΗΠΑ (1801-1809)
.ΞΔιώετ£τουε ΓεΡυΜωαΠ6την ερωτώ Π Ι τ τ
ι μπροστα εθνικέο ευ'ούνεο ·ῖΠΞρυγκυβέργ"σ"ε ΣγΡ¦ΖΑ_ΔΝ!ΕΔ!
ί Ο ΜεΥόΠ95 :κίνδυνοενσέΧουμε κοινωνικα συγκρούσε¦5 τ
ΑντιμέτωΠΠμε τον οργή τυο καιω κτόνου μνΠ'μονίου, έΧει. στρέψει Με ττῇοειο_τουο γιαΠρόσθετα μέτρα, Που θα
νίαο είναι τι κυβέρνΠσΠ ΣΥΡΙΖΑ - η ντίσν του τον ελλΠνικόλαό. Η'δεύτερα οδυγίισουν σταδιόλυοτι του κοινωνικού
ΑΝ .ΕΛ. Η υΠοταγύ του Πρωθυπουργού · Πμέρα των διαπραγματεύσεων μεταξύ δ ιστού. Οι κυβερνώντεο έΧουν ανοίξει Πό- τ
.οτιο αΠαιτίισειο του Βερολίνου και των των υΠουργών στο κυβέρνΠσΠο κακών” _ λεμο, με υπαρκτό Πλέον τον κίνδυνο να
στών, Που εκφραζεται7με τον Προ- ” εκπροσώΠωντων κουαρτέτου των δα- μετατρέψουν τα Χώρα σε ένα Πεδίο ανεσό του στον εφαρμογίι του εθνο- νειοτών φέρνει στον εΠιφόνεια τιο αΠαι- ξέλεγκτων συγκρούσεων. Ό Σελ.: 4
«κυριακατικο
ατττατιτττττυτττταω»
·Σ·λ:3
ΑοΣΑΣεΣ νται: τΡτ
<<<Είιταστουε βουῆεατέομοα ι
ϊ γαμο πανε στα μασκα!»
ζ` Σελ.: 4
γ ΑΠΑΝτι-ιτΗ'ΣτΑρω ΜΕΤΡΑ τι ΜΩΡΗ ΠΑΝΕΑΑΑΑικΗ ΑρεΡΠΑ
,Παρ-Μ υετ ο υρ το` σαιτ χωρα
. Ενώ οι αγρότεο εντείνουντιοκτνΠτοΠοι- =;ἑζΟΧιἑ› στο.οΧέδι·ο τΠο κυβέρνΠοΠο, το
·-“τιοειο τουο›αύριο; Πέμ-ιττΠ, όλοτ οι_εΠαγς ο οποίο, όΠω`ο λένε, καταργεί τον κοινωνικό
γελματικοί κλόδοι βγαίνουν στουο δρα Χαρακτίιρα τυο αοΦόλισΠο και οδΠγεί σε
μουο για να_βρσντσφωνόξουνένα μεγαλο ' νέεο μειώσειο των συντάξεων. : ΓΣελ.: 8
σκατα..Μακ.. ι
και τι τουρκική ΕΡΤ! 
τι Σελ.: 3
ΣτΕΑιοΣ κΑτΖΗτοΑΝογ 
Γκίκα ~ * " “ο ϊ .ο * ΜΑΝ
ΦΕΡχοοΣτΑτ τ    τ.
~  > Ϊ ·
Ο ότιμαρκοο Που 
ανεβηκεστο τρακτερ
ΑΠό_τΠν «οσον.Ιετ» στον «εΩογΡοοὡ› στρέφεται ο, Π η
' ΓχΣελ.:'Π
γνωστόο εΠιτυΧΠμένοο ειττΧειρΠματίαο Στέλιοο Χατζοιωόννου, ο οτιοίοο ανοιξε ένα Πρωτοποριακό μαγαζί
ῖΡοΦίμων στο Ροκ Μπι Μα του Λονδίνου, στο «Εάν η 
τα::τατοτττττκτν9 δεν συνεργαστεί,
τ ' θα ατιοκῆειστεί
ΕΡΕἶΝ^'Σοκ ϊ ¦ ' ή στα τα1Σένγκεν»
Οι ανεργοι τυο Εῆῆα6α8 > α :πω
_ Ι ' 'ι ΠΑΝΟΣ
απαιτουν θτεχιτ δαγκωτο. ΜΜΜ.οΣ κ
; τΡΑττΕΖετ ο .
- Πρόσυυαγιαμα
ι. έγκαιρη έκδοση
βεβαιώσεων. ·_
¦ _ τ
τ σε δανειοῆηΠτεο
τ Στον επιβολή Προστίμων οτιο τρόπο
ζεο για τα μΠ έγκαιρα των βεβαιώσεων οφειλών στουο δανειολίιΠτεο,
Προκειμένου ναενταΧθούν οτιο ευνοϊκέο
διατόξειο του νόμου ΚατσέλΠ, ΠροΧώρΠί σε Π Γ ενικό Γραμματεία ΕμΠορίου και
τ Προστασίαο Καταναλωτή. ζ`› Σελ.: Ι 2
ΠΑΘΗΝΛΪΣ .. Ι 
Τον ΠλότΠ τουο στον ΕΕ. και στο ευρώ γυρίζουν οι 7
'ΕλλΠνεο και κυρίωο οι άνεργοι. Σύμφωνα με δΠμοσκό- ΠΠσΠ του1νέου τΙιίΠΙς τσοκ «διαΝΕΟοιο», το'46,2% των
Πολιτών (σΧεδόν ο έναο στουο δύο) Πιστεύει ότι τι Χώρα
-μαο βγίικε ζΠμιωμένΠ αΠό τΠ συμμετοΧίι Πιο στΠν ΕΕ.
Μόλιστα, ένα υψΠλό Ποσοστό των ανέργων και των Πολιτών Που έΧουν ΧαμΠλό εισόδημα εΠιθυμεί τον έξοδο.
τυο Χώραο αΠό το ευρώ. Ο Σελ.: 5
εΝο Πουντα το «οκ» τΣτΠΡΑ...ξ 
<ἔΕταιμαεντόε 7'   τ
τα] ίτοί8ρ0ί8 για     .! ι
ταυεαρόσφυγεε»   “ · τ
 τ›Σ·εκ.:8 τ ο . ο _ τ
· ο › Ι ' Η|εττιστροΦή
! Αποκαῆεσε«2ωα»τρυε Λεω εφερε,
, ψ“ΦοΦ0ρ008 Με Λτοβα ενθο“°'ΨΗΡ“