Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Το πιστόλι στον κρόταφο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αγσρακι 4 ετών απέκτησε στη Μοναδα Εντατικηε τσσ Παἱδων ααα ταν τα τησ γρἰιιηε 
«θεραηεἰα» με λ
. . .η Μην. : ΠΡῖἩ3ΦΕ'ΠλΗΠ'ΠΝ |ΡιΦΜ|5|2
μακαβρια μεθοδο ω: χ"
Η πολιτική της ταόαας έχει " . ο '
ως βασικό συστατικό μια
μακαβαια μέθοδο μηδενι`.ι
·Μωωω.9
 / Ανακοινώσει8
. 4_ ¦_ τ _ ι _ Με ΔΕΗ
Μπι δηλωση  σε ΠΕΙΡΠΠΚ88
Φωτ." · ασια ε . .
τωΑΜωω :και . - “£φΠΙΙ8ΡΙδε8».
Πω ΜΚΜ ΟΠΠ τον πραγματικό διιαω ΜΜΜ δωρα ΜαινΥγαα) με απα- Μῳ·ωηω ως ως ω
“λιωΛΜΜ› Χ0ΜλΜ9Μ#8 ΜΦγΜωπῶΜΜΛ ΜωΜωω·α
ΔιΨασμενη για αιμα η τρὁικα αΙιαιτει και Φορολογικὸ-λαιμηταμο εκτ08 ααα το Ασφαλιστικὸ ε:
σ σ · ο σ · σ (ΠΜ Μ Μ Ι 'Ί | χ
Ζητειται ειιιτακακα αυξηση βαρων στα εισαδηματα απο ειιιΧειρησειε, ω ἐ“ωἔωμ.ω Ἐκ" και ι 
· σ ο · ο Δ!! Η | ¦ συν!ΧΠ ὅ γ
γεωργικη δραστηριοτητα και ακινητα! Στο εκτελεστικο αιιοαιιασμα “ἔκ 8ἔιἩἔΜ ωμἑἔὡἶ -.- .
ο ο · · · · Ι Η' ΕΠΟ. Ω Ϊ? ` _ κ
μισθωτοι αλλα και στινταΕιοαΧοι με μεσαιεε και ιισΨηλω» αηαδοΧε8 ω Μ Η ι ·
Ουδεἰε στα απυρόβλητο!
ΠειθαρΧΙκΠ δια» ρων
αρεαΠαγὶ τη Νίκο Λεο ι τη
η· Ι '
Επειδή προΜρωε τη' τρωω .ὅτι ·)ῖ
ΜΜΜαα  Με 
Κουκουλοφόροι. Η . 
.η · α Ι α - Η ω Π"ΗΠΜ|Ε. [email protected]μ¦σ]@ψΞπηΜ
Ρε·Κ°Μ“Ρ“°Ψ““ “ Μαιωιιιι ¦=ἰ=¦--]εΠ;υ ο 
στηΜητρὁηολη ”'”`Μ"'“
στα. Μαι Μ: η
η ανα ρου- '
Μα. Και η Ρονια Σβίγιοα ιδι- .
όρισε· μπακλα
' ϊ ένα
ῖ!!··¦ι¦ η Φυσικα· ε.
ΜΜιαΜηῳώΜ|ΜΜ
ιὸφ|αιηςΜ ·
ωΦΜΜ ΜισααῳαΜΜωΜ
υπουργού »ΙΜ σααφΜὲνα ΜΜσΜνα Μειαηὸ
λα .:8 ταΜρημαιωωΜφΜνω:·
Παραταση ασια και ταν Ισιινισ στην αιισσσρση για να των καταρρεύσει η ανασα ΙΧ