Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03-02-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗ/[ΕΠΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ νεφώσεις καί τοπικές βροχές από τό βραδυ. Τοπικα πρε
τοί 4 έως 6 καί στό Αἰγαίο τοπικα 7 μποφόρ. Μικρή
ανοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθή να έως 21 β.
ριορισμένη ὁρατότητα τό πρωί. Άνεμοι μεταβλη- 'ι
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016
Συμεών τού θεοδόχου καί Άννης τής προφήτιδος.
"ωαννου, Νικόλαου καί Σταματίου τών έκ Σπετσών νεομ.
Σελήνη 25 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.28'-Δύσις 5.50'
Ἀριθμ. φύλ. 40389 | Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, εεύειιεννε@οίεπεί.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
"Ετος 122ον
Εύθύνονται
καί οί ἑκλογείς
Σέ μία δημοκρατία, τήν κύρια εύθύνη για ό,τι
συμβαίνει φέρουν οί πολίτες. Αύτοί καλούνται καθε
τέσσερα χρόνια ή καί νωρίτερα να έπιλέζουν ἐκείνους πού θα τούς κυβερνήσουν."Οταν λοιπόν τα πρόσωπα πού αναβιβαζουν στήν ἐξουσία αποδεικνύονται ακαταλληλα για τόν ρόλο πού τούς έχει ανατεθεί, τήν εύθύνη δέν φέρουν μόνον αύτα, αλλα καί
έκεῖνοι πού τα έπέλεζαν.
Τήν 25η 'Ιανουαρίου 2015 ό Θληνικός λαός θεώρησε σκόπιμο να αναθέσει τήν διακυβέρνησή του
στόν Ἀλέζη Τσίπρα. "Εναν νέα μόλις 40 ἐτῶν, ό
ὁποῖος δέν είχε καμμία διοικητική, έιατγγέλματική ή
συναφή έμπειρία. Στίς σπουδές του στό Πολυτεχνείο
δέν διακρίθηκε για καποια ίδιαίτέρη Μωυσή, ένώ ή
έπαγ·γελματική του σταδιοδρομίαώς πολιτικού μηχανικού ήταν ανύπαρκτη.
Τό μόνο προσόν του, πού έπικαλείται καί ό ίδιος
στό βιογραφικό του, ήταν ή αναμειξίς του από πολύ
μικρή ήλικία στα κομματικα τής Ἀριστερας. Καί
αὐτό πού τόν χαρακτηρίζει είναι τα ρητορικα του χαρίσματα, μέ έντονη ταση στόν λαϊκισμό καί τήν δημαγωγία. Καθώς καί τό ότι έχει τήν δυνατότητα να
παρασύρει μέ τόν λόγο του, ώστε να θεωρείται ἡγετική Φυσιογνωμία.
"Ομως τα προσόντα Με καθε αλλο παρα αρκούν
για να αναλαβει κανείς τό αξίωμα τού Πρωθυπουργού
καί μαλιστα σέ μία τόσο κρίσιμη περίοδο για τήν χώρα.'Ηταν ἡλίου φαεινότερο ότι ό κ. Τσίπρας δέν θα
μπορούσενα ανταποκριθείστίς τεραστια προκλήσεις
πού θα έκαλείτο να αντιμετωπίσει, σέ περίπτωση πού
ανέδεικνύέτο από τόν ἑλληνικὸ λαό Πρωθυπουργός.
"Η ανεπαρκεια τού κ. Τσίπρα απεδείχθη μέ τόν
πλέον παταγώδη τρόπο κατα τό πρώτο έζαμηνο μετα τήν από του στήν ἐξουσία. Αύτό τεκμαίρέται
από τίς ίδιες τίς έπιλο·γές του. Δέν είναι τυχαίο ότι
καποιοι από τούς βασικούς συνεργατες του βρίσκονται σήμερα απέναντί του καί τόν κατηγορούν
δριμύτατα: Βαρουφακης, Λαφαζανης, Κωνσταντόπούλου καί πολλοί αλλοι.
"Ενα από τα κυριώτερα προσόντα τού ήγέτη είναι
ή δυνατότης του να έπιλέγει ίκανούς συνεργατες.
Καί μόνον λοιπόν τό γεγονός ότι ό κ. Τσίπρας έπέλεζε μόλις έζελέγη Πρωθυπουργός συνεργατες μέ
τούς όποίους συγκρούσθηκε μέσα σέ λίγους μήνες,
πιστοποιεί τήν ανικανότητα του να έπιλέγει σωστα.
Κατι πού είναι πρόδηλο καί στίς περισσότερες σημερινές έπιλσγές του.
Ό έλληνικός λαός είχε τήν εύκαιρία να τα διαπιστώσει αύτα κατα τό πρώτο Μερφυ τής πρωθυπουργικής θητείας τού κ. Τσίπρα. Καί τήν 20ή Σεπτεμβρίου, αφού ή χώρα είχε φθαοει στό χείλος τής καταστροφής, τού έδόθη ή δυνατότης νατόν καταψηφίσει.
"Ομως τόν έπανεζέλεζε πανηγυρικα παραβλέποντας
τήν τεραστια ζημια πού είχε έντώ μεταξύ προκαλέσει.
Είναι έπομένως σαφές ότι τήν εύθύνη για τό νέο
αδιέξοδο στό ὁποῖο όδηγείται ό τόπος φέρει κατα
κύριο λόγο ὁ έλληνικός λαός. Τόν ῦΙανουαριο θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχε τό έλαφρυντικό τής
αγνοίας, όσο καί αν ή ανεπαρκεια τού κ. Τσίπρα
ήταν προφανής. Για τήν έπανεκλογή του όμως, δέν
ύπαρχει δικαιολογία. 'Επί τέλους, εύθύνέται καί ό
λαός για τίς έιτιλογές του.
Προθεσμία 15 μερών
για τήν Σένγκεν
ΕΗ σημασία τής Σύνοδου Κορυφής τής 18ης Φεβρουαρίου
ΕΝΩ τό μεταναστευτικό πρόβλημα
σαρώνει απώλεια καί κυρίως τα
ακριτικα νησια τού ανατολικού
Αἰγαίου, είναι όρατός πλέον ὁ κίνδυνος έζόδου από τήν ζώνη Σένγκεν. Κρατη τής Εὐρωπαίκής 'Ενώσεως ἔχουν προχωρήσει, ώς γνωστόν, σέ κλείσιμο τών έθνικών τους
συνόρων, κατα τρόπο πού συνιστα
ατυπη αναστολή τής ἐλευθέρας κινήσεως στόν ένιαίο εὐρωπαίκό
χώρο. Τώρα όμως τίθεται για πρωτη
φορα θέμα ή ἑπομένη Σύνοδος Κορυφής τής ΕΕ (18 Φεβρουαρίου) να
ἑζετασει τήν θεσμική αναστολή
τής συνθήκης Σένγκεν για μια χώρα-μέλος, ανοσία. Παρα τό γεγονός ότι προβλέπεται προθεσμία
τριών μηνών για τήν έξοδο μιας χώρας, αύξανονται οί πιέσεις στήν περίπτωση τής ¦Ελλαδος ό χρόνος
αὐτός να περιορισθεί στίς 15 ή μέρες. Στόν χρόνο αὐτό καλείται ή
χώρα να καλύψει παραλείψεις, όρισμένες από τίς όποῖες μπορεί να
είναι τυπικές. Μπορεί να μήν έπηρεαζουν ίδιαιτέρως τόν έλεγχο τής
μεταναστευτικής ροής. "Ομως,
εὐκόλως αποτελούν πρόφαση για
τίς Κυβερνήσεις χωρών οἱ όποῖες
αντιμετωπίζουν έντονώτατη πίεση
στό έσωτερικό για τούς δικούς τους
χειρισμούς στό μεταναστευτικό.
Πολύ βολικα, ή Γερμανίδα Καγκελλαριος Άγγελα Μέρκελ πιστεύει ότι μπορεί να σώσει τα προσχήματα τῆς δικής της πολιτικῆς
ύποδοχής τεραστίου αριθμού προσφύγων. Ἀντί να κλείσει τα σύνορα
της, σκέπτεται να βγαλει τήν¦Ελλαδα από τήν Σένγκεν καί να μεταθέσει τήν φρούρηση στα σύνορα τών
Σκοπίων καί τής Βουλγαρίας. Ἀσχέτως πρός τό γεγονός ότι τα Σκόπια
δέν είναι καν συνδεδεμένα μέ τήν
ΕΕ."Ομως, για τούς ήπειρωτικής νοοτροπίας Γερμανούς, τό κλείσιμο
μιας χερσαίας διαβασεως είναι κατι
εὐκόλως κατανοητό, Ἀμφίβολο
είναι κατα πόσον είναι εἰς θέσιν να
αντιληφθούν την γεωπολιτική έπίπτωση τού γεγονότος ότι τα σύνορα
τής ΕΕ θα σταματούν στό μέσον τής
Βαλκανικής Χερσονήσου. Θα αφήνουν έξω τό σταυροδρόμι τριών
ήπείρων πού είναι ή απο; καί οἱ
περιβαλλουσες θαλασσες. Θα αφήνουν ἔἑω τὴν στρατηγική πρόσβαση
πρός τήν καρδια τής κρίσεως, πού
είναι ή Μέση Ἀνατολή. Άλλα τούτο
αναδεικνύει μια σειρα από παθογένειες πού δυναστεύουν καί τελικα
απειλούν τό εὐρωπαίκό οἱκοδόμημα.
Τό σφαλμα τής ἑλληνικής Κυβερνήσεως έντσπίζεται στό ότι δέν
ἑνή ργησε έγκαίρως."Εχασε πολύτιμο χρόνο καί δέν όλοκλή ρωσε τίς
ύποδομές πού εἶχε τήν ύποχρέωση
να δημιουργήσει. Ἀκόμη καί στό
έργο τής καταγραφής τών εἰσερχομένων έζακολουθούν να ύπαρχουν
σοβαρές παραλείψεις.”Ετσι όμως
δίδεται τό δικαίωμα στίς Βρυξέλλες
να μας «κουνούν τό δακτυλο» καί να
μας θέτουν προθεσμίες ἑζόδου.
Πώς λειτουργεί ύγιώς
ή ἐλεύθερη οίκονομία
Τί φανερώνουν τα πρόστιμα ἑκατομμυρίων στίς ΗΠΑ
ΤΑ ΒΑΡΕΙΑ πρόστιμα πού έπέβαλαν οἱ αμερικανικές Ἀρχές σέ δύο
παγκοσμίου βεληνεκούς καί φήμης
τραπεζες, τήν βρεταννική Β31ΌίΒΥ8
καί τήν ἑλβετική στων 8υίεεο, αποτελούν έναν ακόμη κρίκο στήν αλυσίδα τών ση μαντικών ποινών πού
έχουν έπιβληθεί τα τελευταία χρόνια στήν αλλη πλευρα τού Ἀτλαντικού σέ τραπεζικα καί χρη ματοπιστωτικα ῖδρύματα,
Οἱ δύο τραπεζες κατέληξαν σέ
συμφωνία μέ τίς Ἀρχές καί θα πληρώσουν συνολικα 154,3 έκατ. δολλαρια ( 141,4 έκατ. εὐρώ) για αγορές καί πωλήσεις μετοχών στίς
ΗΠΑ μέ τήν μέθοδο τού λεγόμε
μενή»). Πρόκειται για αγοραπωλησίες σημαντικών πακέτων μετοχών σέ τιμές πού κρατούνται μυστικές. (Η έλλειιμις διαφανειας σέ
αὐτοῦ τού είδους τίς συναλλαγές
απεδείχθη ότι αποβαίνει πολλές
φορές εἰς βαρος τού έπενδυτή, από
τόν ὁποῖο αποκρύπτονται κρίσιμα
στοιχεία για τήν διαχείριση τού
χαρτοφυλακίου του.
Τα πρόστιμα θεωρούνται από
έγκυρους αναλυτές μικρα σέ σχέση
μέ τό κέρδος πού αποκόμισαν Βοτοίαγε καί (Βυτία δυαεο από τήν έν
λόγω αθέμιτη πρακτική.(Ωστόσο,
οἱ αμερικανικές Ἀρχές, καί έν προκειμένω ή )Επιτροπή Κεφαλαι
Νέας (Υόρκης, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα πρός καθε κατεύθυνση:
Στήν έλεύθερη οἱκονομία ύπαρχουν νόμοι καί κανόνες, καθώς καί
θε ματοφύλακες αὐτῶν, πού φροντίζουν να ασκούν τόν έποπτικό καί
έλεγκτικό τους ρόλο καί να έπιβαλλουν ποινές στούς παραβατες.
«Σήμερα ρίζαμε λίγο φώς σέ
ένα από τα πιό σκοτεινα μέρη τής
αγορας», δήλωσε χαρακτηριστικα ὁ
γενικός εἰσαγγελέας τής Νέας
Ύόρκης, κ. Σναιντερμαν. (Η Εὐρώπη εκαί, φυσικα, ή =Ελλας4 όφείλουν να υῖοθετήσουν αναλογες πρακτικές ώστε να ἱκανοποιείται τό
κοινό περί δικαίου αίσθημα απέναν
Ζ_ νου «Με ροο1» («σκοτεινή δεζα- αγορας ΘΕΟ) καί ή Εἰσαγγελία τής τι στούς «ἰσχυρούς» τών αγορών.
Σ ί Τ” “ ί
Μειώσεις κυρίων 2 Ι ν
σπασμενο Τουρκ χαβα καναλι
το Κουαρτέτο απέρριψε
έΞΞΞ;ΞΤ;ἑηἑ:ἔο:ἔἔ Προχθές αποφασισα να ἐπισκηθώ κκαθισσ καί μόλις έκλεισε ή πόρτα, τό πήρε. 'Οπως έγινε καί μέ τίς μαρίνα! όποῖα έπιχείρησαν φιλική πτήση παότιότε ανοίγει ὁ δρόμοξ έναν Φίλο Μ ΜωΦ· πού ΦΥΖΞ- ἀΡχίσΜ Τήν συζήτηση. 'Οποιος δώσει τα πιο πολλα, παίρνει νω από τήν διεθνή θαλασσα τού
γιό μειώσεις σέ κύριες ται σέ μεγάλο καναλι. ”Μαστό μέ- _-" ένα' Μα οι ΜΜΜ, παιδί τό μάνατζμεντ. Τούρι<ος-ξέ-Τούρκος, Αἰγαίου›. 'Επίσης πρέπει να μάθουμε
καί ἑπικουρικές. Σελ 2 κι» ένα! ΜΜτὸΜϊΜ ων. Μος, το κμπαγιόκο» να πέφτει, ναπληρώ- να ΜΜΜ «ΤωαοΜρΜ δη
μα καί σταμάτησα στήν είσοδο τού ' Ά δὲν ά ῳ°θ Τό νωμε Τὰ Μάι μακρατία› τό μέχρι τώρα «ΨευδοιφάΣε διπλό κλοιό πάρκινγκ Μέ ὑπῶὲχθιι“ Με τερά- _ ι Τ ή; Μία" Μ , - του καί «Πρόεδρο τῆι (Ελληνοκυἡ κυβέρνηση στα ΜΜΜ μέστολή καί μέἀκου- άλλαξε Ιδιοκτησία. τό έσπασε ένας Τόν είδα Μ ί “Κβ «Τί θα· Με Μαη, δημοκρω¦α9 Τόν πρόεδρο
Ἀσφυκτικές πιέσεις από
τό Κουαρτέτο καί από τίς
απεργιακές κινητοποιήσεις όλων τών έπογγελματικών κλαδων. ΣΕΛ. 3
Ἡ «Εστία» αύριο
°Η ιΖΕοτίω›, όπως καί οἱ από
λοιπές έφημερίδες, δέν οι
έκδοθεί αύριο λόγω τής
απεργίας τής ΕΣΗΕΑ. 'Η
«°Εοτίω› οι κυκλοφορήσει
κανονικα τήν Παρασκευή 5
Φεβρουαρίου 2016.
σπκό στό αύτί, σαν Μίνως τούς κγορίλλες» πού βλέπουμε συνήθως στίς
ταινίες τού Τζαίημς Μπόντ.
«Μπουγιουρούμ έφέντη», μού λέει
καί μού δείχνει μέτόχέριπρόςτα δεσε όπου ύπήρχαν κενές θέσεις. Ἀναρωτήθηκα αν βρίσκομαι στήν Μήνα
ή στό Κουσαντασι, «το σωρού, αρχίσαμε να προσλαμβάνουμε καί Τούρκους ΜΜΜ. Μπήκα κα! πασόρισα. Φθανοντας στό ασανσέρ, περίΜε αλλος κρυώνω. μὲ Μυστικό
στό ούτί, Μικτού; Μέντη» μού
λέει, ύποκλίνεται εύγενικα, παταει τό
κουμπί καί μέ συνοδεύει μέχρι τό γραφείο τού φίλου μου, 'Εκείνος σηκώθηκε,
έκανε νεύμα στόν «χτισμένο», μού είπε
Τούρκος καναλαρχηΞ, από εκείνους
πού μια ό'Ερντογαν καί έξαγορόζουν όποιο δημοσιογραφικό συγκρότημα τού πηγαίνει κόντρα!
- Τί λές; Πουλήσω καναλι σέ
Μίνωα;
-ΔἐντόπωλήσωεΜςἡ Μ
νηση τό πούλησε, σέ διεθνή διαγωνισμό, στόν όποῖο πλειοδότησε ό
Τούρκος!
- Δηλαδή μεταξύ ποίων πλειοδότηοε;Ἡρθαν έπενδυτές από τό έξτρα:ρικό για να αγοράσουν καναλια
- Α, όχι. 'Θληνες ήταν οἱ αλλοι,
νομίζω καί κάποιος από τήν 'Υπερδνειστερία! Μειοδότησε ό Τούρκος καί
χρωοτανε πολλα; Δέν σας πληρώνουν
στήν ώρα σας; › τόν ρώτησα. Μού
απαντησε ότι ό Τούρκος όχι μόνο
πληρώνει καλα, όλα καί στήν ώρα
του! Ύπέγραψαν νέες συμβάσεις, πού
προβλέπουν πληρωμή κάθε πρώτη
καί δεκαπέντε τού μήνα. δώρο ἑορτών
καί έπιδόματα αδείας!
- τα σκέψου! 'Ηλθαν οί Τούρκοι
να μας βαλουν τα γυαλια! είπα...
- Ναί, καλά είναι όλα αύτα, αλλά
ύπαρχουν καί μωικές δυσκολίες, είπε ό
φίλος καί αρχισε να μού τίς απαριθμεῖ.
Και' αρχήν. πρέπει να συνηθίσουμε να λέμε ότι «Σήμερα ἑλληνικὰ αεροσκάφη παρενόχλησαν τουρκικό, τα
τής Κύπρου!"Ε, δέν είναι καί τόσο εύκολο, όπως καταλαβαίνεις...
- Δηλοδή, τό καναλι έκφρόΖει πλέον τήν τουρκική πολιτική; Λέτε ό,τι
λέει ό'Ερντογόυ;
- Λέμε ό,τι θέλει ό ίδιοκτήτης,
έκεῖνος πού μας πληρώνει! Δηλαδή,
αύτό πού γινόταν καί όταν ή ίδιοκτησία ήταν ἑλληνική!
- Ναί, αλλά Μνοι δέν σας έλεγαν
τέτοια πραγματα!
-'Ε, οἱ καινούργιοι τα λένε! είπε
καί ανοιξε μια μέθοδο Με τουρκικής γλώσσα...
ΠΤΗΟΔΑΜΟΣ
Ἀντιλη αττική
δυσχέρεια
Γραφει ὁ Γ εώργιοςΚ Στεφανάκης* τ
ι. 0,Τ| ΕιΝΑ| για τούς κυβερνώντες ήθικώς καλλίτερο είναι για τόν τόπο, πολιτικός έπικινδυνὡτερο (ί).
"Εντονη διατηρείται στήν μνήμη τών 'Ελλήνωνή κεντρική έπιλογή τού Συ ριζα."Οτι, δηλαδή,
θα έπιβαλει τήν διαγραφή τού χρέους μας, κατα
τό μέγιστο μέρος του (ί).
'Ο Σύριζα ασκεί ἐξουσία έπί ένα χρόνο. Τό χρέος διατηρείται ατόφιο καί απειλητικό. 'Η 'Ελλας
αποφέρει από τό κόστος έξυπηρέτησής του.
||. 'Η κυβέρνηση αρνείται πως ξεγέλασε τόν
κόσμο. 'Υποστη ρίζειπώς, πραγματι, πίστευε στήν
έπιβολή τῆς διαγραφής. Μένει, αρα, να έξετασθεί ή αντιληπτική ίκανότης τών Συριζαίων. Σεισμό, λιμό, καταποντισμό, ή αλλη κατασταση ανώτερης βίας, πού θα δικαιολογούσε αθέτηση τιληρωμών, δέν έχουμε ύποστεί. Ἀντιθέτως, αρμοδίως, δια γραφίδας Θ. Παγκαλου, στό «Μαζί τα
φαγαμε» έχει έξηγηθεί πού κατασωτεύθηκε ό
δη μόσιος πλούτος.
-Τό αμέσως ανω είναι αναμφισβήτητα. 'Οδηγούν στό συμπέρασμα ότι έαν οί κυβερνώντες
πίστευαν ό,τι έλεγαν, τότε, έχουν πλήρη αδυναμία αντίληψης τής πραγματικότητας.
Είναι έξω από τήν ζωή να περιμένει κανείς
πώς θα τού χαρίσουν χρήματα πού είσέπραξε καί
σπαταλησε (!!!).
Η'. Οί αντιληπτικές δυσχέρειες τών κυβερνώντων έγιναν φανερές απ' αρχής. Δηλαδή από
Συνέχεια στήν σελ. 8
Πανοπ.Μ
ο Θά πίνάτε κρασί άπό
σταφύλια πού ήγουν πάράχθέί σέ ήφαιστειογενές
έδαφος: Κι όμως δίδουν ένα
από τά πιό γευστικά καί
αρωματικά κρασιά στόν
κόσμο. Οί αμπελώνες
αὐτοί είναι στό νησί Λάνζάρότε τών Κανάρίωη
πού έχει 300 ήφάίστειά!
Τά 1.730 τριάντα από
αὐτά έξερράγησάν καί ἐπί
ἔξι χρόνια απο τα
”Ετσι τό 1/3 τού νησιού
κάλύφθηκε μέ τέφρά καί
βάσάλτη. 'Όμως οί ντόπιοι δέν πτοήθηκάν. 'Εσκάφον λάκκους στήν τέφρά
καί φύτεψάν τά σταφύλια
”Ετσι σήμερα τό κρασί από
ἐκεί φημίζεται ώς ἐξωπκό!
ο Θέαμα-ιικού! χρωματικούς συνδυασμούς βρίσκουμε σέ πίνακες τών Βάν
Γκόγις Μονέ ”Εντβάρντ
Μύνχ καί Γουώρχολ. Ἀπό
αὐτούς έμπνεύσθηκε ένας
κομμωτής στό Κάνσας καί
βάφέι τά μαλλιά τών πελατών του σέ ανάλογα
χρώματά. Σἐ έναν καμβά
τά χρώματα αὐτά δέν ξενίζουκ άλλά στίς.. μπούκλες
ό συνδυασμός τού κίτρινου κάί τού πορτοκαλί μέ
τό μώβ καί τό μπλέ, σέ
ξαφνιάζει λίγο.. .
Ο Ἡ Φύσις πάντα ξέρει τί
κάνει. 'Ετσι τά μωρά πού
γεννιούνται μέ φυσικό τρόπο, έχουν πλεονέκτημα
έναντι όσων γεννιούνται
νουν μαζί τους βακτήρια
πού λειτουργούν προστάτευτικά έναντι ασθενειών
(άσθμα ἀλλερ7ία διαβήτης διάτάράχές μετοβολισμού). Ἀμερικάνοί έιτιστήμονες Μαν νά μεταφέρουν τά βακτήρια αὐτά
μετά τόν τοιστό σέ μωρά
πού ήλθαν στόν κόσμο μέ
κάισαρική. Τό αποτέλεσμά
θά τό δούμε στό μέλλον.
Μεχρι τότε όμως άς ένα
γουν οί γυναίκες τόν φυσικό τρόπο.
ο Πώς έξουδετερώνεις ένα
ύποπτο έπιθετικό στους
πού πετά έπάνω άπό τό
κεφάλι σου χωρίς νά μπορές νά τό ἐλέγξέις καί χω
ρίς νά ξέρεις τί άκριβώς
αναζητεί καί ἐάν είναι
έχθρικό; Ἡ άστυνομία τής
'Ολλανδίας τό βρήκε!
'Εκπάιδεύει όπως, πού θά
τά.. . τσακώνουν στό άψε
σβήσε! Ἡ ὁμάδα τών
άετών όνομάζετάι (Μετα
Ετοαι Αβανα («Φρουρός
στόν Ούρα-ντα). Μάλιστα
σέ μία πρώτη δοκιμαστική
παρουσίαση ὁ αετός
άρπαξε στόν ἀέρα ένα μικρό ατομο, τό κατέβασε
στό έδαφος καί τό κάλυψε
μέ τά φτερά τοω
ο Σύμφωνα μέ είδικούς
πρέπει νά τρώμε τίς
φλούδες τής μπανάνάς διότι έχουν διάτροφική άῇα
Μαθαίνουμε δέ ότι στήν
7νδίά αποτελούν ἀγάπημένο σνάκ καί μπορούν νά
χρησιμοποιηθούν στήν
παρασκευή χυμώη νά τηγανιστούκ νά ψηθούν καί
νά βραστούν. Μ νά
πούμε τήν άλήθειά ἐμείς
ξέραμε ότι μόνον οί πίθη
μέ κάισάρική, διότι πάίρ- και τίς τρώνε.
Διαβάστε τά αρθρα
«Θύμα ὁ Πουαρό»
ΧριστόφοροςΧ. Ματιᾶτος (σελ. 3)
«Ό μεγαλος έμπαιγμός»
Κώστας Χριστίδης (σελ. 3)