Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η Ελλάς απεργεί, η τρόικα ραδιουργεί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ'
Ο ΠΟΝΤΙ"
κι "7 “_ 3 :'1 '|'0ι:λἈηνικ(› Ξ '23" Κ
 σινεμα ε 4 η' . “ ζ ^ Ι
η Μια... ὰ ν
ι' τρισδιήοιαω ' ῦ /
ΜέΜ ΜΜΜ!
Η Ελλάς απεργεί,
ή τρόικα ραδιοσργεί
Γενική απεργία σε οήήκήήριι τή χώρα για να σωθούν τα καταρρακωιιενα εισοδήματα
Γενική ειιίθεσιι δανειστών σε συντάξεις και μισθούς, με ειιιιιήέον οιιήο το ιιροσιριιγικό
τε τε κι:
ΦΜΑΜΔεε
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑΤιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ έ
Μ.τοροιιτἰΚἱ.ει ΜΑΜ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ Με / Μια 2€ ο. 1902
παο 'η ΠΗΝ- μ _'ΐ
ρΠυἴ;«

Τελευταία νέα από την εφημερίδα