Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ι Ο ΛΟΓΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
|σεοειιεκ@σωιιετ.ετ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
μαζική μετανάστευση
επιχειρήσεων
ΤΟΝ |Δ|Ο ΜΗΝΑ
 =:;.π@@:σίφιγε4ς ©ΜΧέσἰη 'ΜΝ 20_ῇἔ5ὲ
Διάθεση Μ στην·
τικής και κατά"
ιι· τους πΜΜἔ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ|Τ|
 ·εφισσ`ό@ω
συμβόλαιο
του Γκουσρνπόλσ
α" ··“ Δ
τα 7 μ |  ·Ψ5?
Οικογενειακές
επικεἘρήσεις
Ευρύτερες ιαστάσεις έχει
προσλάθει το θέμα με τις προολήψεις μετακλπτών υπαλλήλων σε διάφορες κυΒερνππκές
_γ θέσεις.Σεκαθπμερινήθάοππ
κυδέρνπσπ
δέιτεται τα πυρά πις
αντιπολίτευσης για κάποιον
διορισμό ή τοποθέτπσπ προσώπου που προέρκεται από το σε·
νά Χώρο του ΜΒΑ." "Αγία
Οικογένεια" του ΣΥΡΜΑ, παρά
οι γενική κατακραυγή. συναί2ει ακάθεκτπ τον διορισμό μελών ως σε κρατικές θέσεις. Η
κυδέρνπσπ των "άξιων" δίνει
εκτός από μαθήματα πθικής
και τακύρρυθμα επαγγελματικού προσανατολισμού καταγγέλλει το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του. Αυτό όμως που θα πρέπει να ειπσπμσνθεί είναι ότι
όλες οι ως ακολουθούν στν ίδια τακτική. Και το
νόμο Πεπονή που έθαλε αξιοκρατικό κριτήρια, διακομμαπκά τον έκαναν διάτρπτο.
Οι φωνές μάλλον έρκονται
από τις πλευρές που δεν μπορούν να Μουν τους δικούς
τους ανθρώπους. Και όσο
υπάρχει αυιή π νοοτροπία π κατάστασπ θα διαιωνίιεται και τα
ΜΜΜ Μ ως Χώρος θα
μετανασιεύουν στο εξωτερικό.
Ολονικός