Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Σημαντική ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματοςRecognized text:
Μείωση τζίρου υηα τι στις
2 εταιρείες. αηοηυοεις
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
από 5 στις ΊΟ Σιλ. 10
 ΜΟΗ τδοΔ.530€ ὁ δ Ο
ΤΡ"Η 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 2Ολ6
ωννν.ΧτἱΜαἱἱεἰἰτἰο.9τ Τ'ΜΗ Ι ¦5 €
27ος χΡΟΝοΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 56Ι9
Μ. 557,' Ο
Οι Δείκτες της ημερας
Γενικός Δείκτης
Κινηση Μετόχων '
- της ημέρας
Γιατί ήταν η Μετοχή
τα 13
ΓενικσςΔενπς 557.10 0.701 Μ Ανοδικές 57 · ·
πετ/χΑωώ0ώ 154.00 1.041 Μ ...... .......................... ,_ ` χ
. Ι Θ·
078% π5αχΑ.Μυω 070.05 0.101 Μ ΜΜΜ | . ._ με
' ΜΜΜω 1.181.04 ως Με!) ____ ........... . #ἄ μι Ό" 1
_ ΜΜΜ 1.224.269 1.001 2 Σταθερός - 22 ο έ .
Μ'ΜΜ' ΜΜΜ-ΜΧΔ ' 1.983.75 0.711 Με 1012 τη Μ 1η ........................................... .. ' μετοχ ς "ο"
|ΟΒΕ: Η Ε|ΚΟΝΑ ΠΑθΕΡΟΠΟ|ΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ|ΧΕ|ΡΕ'Ν ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑ|
ΣΗΜΑΝΤ||(|·| ΕΝ|ΣΧΥΣ|·|
Αη. Τσίπρας: Η έξοδος από την κρίση
νιαχύεται σημαντικά τον 'ανουά
Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ   ΕριοοΔείκτηςΟικονομικού 'αίμα
τος στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώνεται στις 91 ,6 (από 87,1 ) μονάδες
τον προηγούμενο μήνα¦ σε επίδοση όμως χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (95,9 μονάδες).
Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (|ΟΒΕ)| η
άνοδος αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα των βελτιωμένωνπροσδοκιών σε
όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα
του Δείκτη οικονομικού κηίματος
Στις 91.6 τι. τον ιανου0ριο 000 87.1 υ. τον Δεκέμβριο. Μέι χυυηῆότερυ 000 Πέρυσι 1999 τι.)
φαίνεται να προεξοφλούνται αρνητικές εξελξεις στο οικογενειακό εισόδημαΙ εκτός των άλλων, και λόγω των
παρεμβάσεων που αναμένονται στο
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται σχεδόν 15 μονάδες χαμηλότερα της αντίστοιχης περυσινής επίδοσης". Αναλυτικότερα:
- Στη Βιομηχανία. οι προβλέψεις για
την παραγωγή τους προσεχείς μήνες
παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα. το ισοζύγιο με τιςεκτιμήσειςγια τα
αποθέματα αποκλιμακώνεται ελα
πρωταγωνίστησαν ή
γ αρνητικό η θετικό ή
' στο ταμπηό γ
ειτε-15 
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Επιφυηακτικό
το ξεκίνημα
του Φηεβόρη
Στα 55 εκατ. ευρώ
προσγειώθηκε ο τζίρος τα. 11
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ν. Κατσέηη: Τρεις
προκηησεις για
τις τρόπεζες
ισχυρές και φερέγγυες οι
αυστημικές μετα τις αμκ τα ε
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
' Ι ' του ΙΟΒΕ "η εικόνα της συνολικής στα- φρώς και οι αρνητικές εκτιμήσεις για |
"ερν9 οΠό την εξυγ|ον9" τρ9"εζων θεροποίησης που έχει καταγραφεί τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιο-  
- ΠΟΟΟΠΟθεΟΠ το θετ|κΟ ΚΟ' εγΚΟ|ρΟ τους τελευταίους μήνες στην επιχει- ρίζονται.  5 
Μάσιμο της οξ|ΟῆόγΠΟΠς. τόνισε Μ ε ρηματ·κή δραστηριότητα δενανατρέ- - Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμή
πεται.ανκαι οι προσδοκίες κινούνται σεις για την τρέχουσα κατάσταση 
Τ' ΓΡΑΦΕ| Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
θετικη αναβαθμιση αηηα δεν
γενικά σε χαμηλότερο επίπεδο σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Από
την άλλη πλευράΙ η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξασθενείΙ καθώς οι προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικο
των επιχειρήσεων. όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται¦ ενώ στις προβλέψεις για
Τη βραχυπρόθεσμη €ξΘ·ξη Της ζή“
τησης, το ισοζύγιο βαίνει θετικό για
Στα 65.25 εκατ. - Δυναμική
αναπτυξη στο εξωτερικό τα 0
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
7”  ΕΔΩ κυριών στο επόμενο|Ι2μηνο επιδει: πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο | Ι
_ νωνονται σημαντικά. Ουσιαστικά του 2014. Σελ.3 | μ
Συντάξεις. χρηματοπιστωτικό Σε τροχιά ΕΚΤ: Εκκηηση για τραπεζικών
σημερα με τους Θεσμούς επανεκκίνηοης η ΕΛΒΟ αποκηηρωση της οΝΕ κινούνων η ΕΕ.
Τα «ανοιχτό» θέματα στην ατζέντα - Να κηείοει Μέχρι τέηος Φεβρουαρίου η αποκέντρωση Υπουργείο Οικονομικών για την Συζητό περιορισμούς για
αμεσα η αξιοηόγηοη θέηει η κυβέρνηση τα 4 τριών απαραίτητων ενεργειών τα 3 Ευρωζώνη πρότεινε ο Μη. Κερέ τα 7 τα κρατικό ομόηογα τα. 17
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α 
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-6
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26