Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΥΝΑΤο
' ο· νίκεε επί Αλμαα Βερολίνου κα
άλλαξαν τον ψυχολογία στην ο ί
' Πρίφτη5: Να μη χάσουμε τη λογ|κή μα5 
οΕ"^= ΤΩΝ ΑΡ|ο@ῆΝ
'ΜΝ Μ
Με ΤΗ ΜΕΤκοεΡοκΤ
/` ¦ α Η
¦7¦Π“
Α5 Ο 3
(ῦΎή ο (Ξ /βΠ¦ Ϊ ἶ` ἴΞ δΌ
 Μ) ἔ)@©)ἑ[email protected]Μ
ΒρίοκΞ·ε αυτό Που θε5 Ξ
και π βρίοκουν Ξ
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0956 Τ|Μ|·|: 1,30 θ αυτοί Που θε!!! ά
Η ΑΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|Τ|·| 2|2|ΖΟ16 η
.“ |_,¦ΜΕΡ'
ΝΕΩΤΕΡ^Σξ
ΠΑ|ΡΝΕ| ΟΛ|·|
Ο Μ|ΧΕΛ! ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
Τ ' ΑΠΟ Τ|Σ 17 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ
|·| «Μ» Ε|ΧΕ ΑΝΑΔΕ|ΞΕ|
Τ|·|Ν ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝ|·|
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ 7/ χ λ / 
ΣΤΟΝ ΣΛΟΒΑΚΟ ,7/ Χ '_ / Δ / Τ
:ων :Η 7 / 'χ / Χ / /^Χ
 Θ μ / χ χ /
_ ω ο! ί '- Τὶ Υ “ Τ/
/ .- έ( »Ζ ^ Ι
.Η , ί 
υ ΜΕΤΑ πιο Σ  ΗΜΕΡΩΝ Με ψΗ$οΔΦοΡ·ΕΣ παρισι·
“ κΑ· λαον,κΛΗοΗκΕ“ΕΣπ@ΣΜΕΝΔΜο'Το°ΣαΔπ,κΑ··οΤΔ·οΣ ο κΡοΑΤΗΣ
α ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΕχΜκοΣ, ο ΕκΑΝΕκΤΗ ΜΞΤΜΗ·ΕκπΛΗΞΗ:
Ο Ρ|κ^ΡΝΤ0 'ΦΠΑ @Β ΤΜ £ῖἩΜΞΕΠ κΑ·...  
..ω-Τ*
κΕΡκγΡΑ-ΑΤΡοΤ|κοΣ 3-1
Γ Ο ΜβΨΜΧ@Ξ Β Χ Ο «ΜΗ ῖῆΤ1=1ΜΠ ΜΜΜ Μ πα@ΜΒΤ ΤοοΤΒΑ·.ι ιεΑουΕ @5
ω έ'“ “ “ Τ Ο α Ν©ἩἔἩ`@Β©λἩΠΜ@% ΔΜΜἑ ΔΘΞΜΞ 
ο ΟΑ ΨΑΞ Ε'. . . Παι@Μω@ Δ
ΝΕΟ ΚΟΥΠΕΡ Δ|ΨΑΣΜΕΝΟ| |'|Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7 _ ' «ΛΑΒΡΑΚ|Α» ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΓ|Σ ΗΠΑ ··
“ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ~ -  7 - 
ΠΡΟΣ ο α ΚΑΛΕ' ΡΕΑΛ κΑ| ΜΠΑΡΤΣΑ ΠΑ Φ|Λ|κο ΚΑ| κΑρΑΤκογΝΗΣ Ι Ζ ΕΓΩ Π|ΣΤΕγΩ
 Ε|ΒΑ δ . υ κ|ΝΔγΝοΣ Μ|ΑΣΉ Δγο ΑΤΩΝ|ΣΤ|κΩΝ ~ 
Ν Το ¦ _ μμ ΠΑΤο«ΠΑΛΑΤΑκΙ» Σελ α ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΗΣ: ·· Σελ . · ΣΤΗΝ "ΡΜ"
Ο Ε Π  Ρ ' ΑΓΩΝ|Α ΠΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
Θ 'ΣχγΡοΤΕΡο ΗΡΑΚΛΗ Ν Κ ΛΕΟΖ|Ν|Ο Με Α.Ε.κ
υ εκΔΜΣΕι: οεΜΑΤκογ. κ _ Ο
ΜΜΜ. ΜΑΝΗ η Η «Μ» Πο «οεΑῖρο ' °' ἔ » Ε5ΡοκΤ5 Ν ΠΑΡΑΣΚ|·|Ν|Α
ΤΩΝ οΝε|ρΩΝ» “- ν ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ·› ΜογΣ|κΗ
ΜΜΜ @Η Μπα] 'ΤΗΕΝΤ@Μ@Τ@Σ ΑΤΜ ΥΣ ΒΕΡο|Α ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΑκοΤΛογ ο πΡοΣκΗΝ|ο κΑ| ΠΑΛ' ο' κΤΝΕΖο|!