Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ιιΡαχΩΡΑιντ :το ΛΙΜΑΝΙ με μονασικὑ 
σήο 'το στόρι για το Ι ατοκο το μεγαήο ματς τπς Παρασκευή€ έ
αν ο σήυμιιιακος αοκοήήοει κόντρα στην , _ ῖ
με νέα μεταγραφή ο οι ΑΓΓΕΑσ- κιμιτι και '
ΠσΥΑσι είναι παντα ετοιμοι. ο των μετά από
ροπουήος οεν θα αει στο». τοτε τρεις σερί
Ι ΤΩΝ Σορ μόνο αν βρεθεί κατι ιιοήυ καρο. ενρωΠαϊκές
Δ/ιιτιτς: ο. Νικσῆαιδιτς που για τήν ώρα 6εν ἔ=ἶἑνε$;
ο . ξ _ 7 < υπαρχει _
Διευθυντής Συντσξεως. ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗΣ 0530 €) ανακαμψιι
τρια-ι 2 οεεεογΑΡιον πιο ο Αα. 458%
η ο _ η Ν Δαριβας μιπαει και για τον
1 Ι ο ΧΧ; Φορτοήνπ: “ο σπυμπιακής απο
ί ή  ' ` ` ζ `_ ταν εποχή του μεγάῆου Μπέμπα
 ζ είχε να βγαήει οικο του τέτοιο
` παίκτπ. τέτοιο ποιοι' ι·
Χ Χ  “ ο ερωτικός Γιώργος
το ΟΝΟΜΑ ΚΔ'
Τ0ΕΠ|θΕΤΟ ΤΟΥΣ!
:αρωααν οι πρωταοΜ- γ : | _ ' ' | - ζ ' ^ καήήτερος 'τήήήνας
τες στην ετήσια γιορτή του πο- ζ γ ~ ε- ϊ ¦- ΜΜΜ Ο ?Μος ΚΠΠτ=2< για
°°°°°'°'°'"·"°"°'2“°""°'°“°'"; “ ' “ ε “Νἐἔἔ¦ἩἔἑἔἔΞ..ῖἰ"“ἴ¦"ι.ε$Τ“'°¦.¦
οήκε κοες βραου. με τ ααερις ιιαρουο ες ο' ^ κι ή .γ ~ ' ` η _
στην καήυτεριι ενοεκαοα της περσινής | Ι· ζ ¦ 2 δ'°ΚΡί9ΐ© Ο Ο Γιάννας ΡετΜΚΜ κέφι”
περιοδου ο Εήαμιιντεήαουί. Μασουακου. ' ¦ γ ων Ψ Ο Ν" Κ°ΒἔΦα Οι· Πρ==0νΜή ο
:ώρας και Ντομίνγκεζ ω τερυορ6. , ~ ¦ Μ η . | η ζ Μ ο Μαρκος Βεήήι ής του ἔτι τ;ρου
ήευκοιι στο τοπ βασικο σκήμα ς Δ 45 η ϊ£ΡΗΠϊ°ΦυΜΚ° και Ο Βρἔ© στης Σουπερ Λίγκας υ γ ΜΜΜ: του =2=ἑ=ερΜ ν συ
η ο ή ο Ξ: αευου ομενοςοους ουτε Π'
ΜικΑΜιτ 1 ;,. κ ¦  
 οαΦΑΝιΜιτ , _ ¦ ¦κ“ΨωΜ9“Β°9ΜΚἔ“ΜΝ
ιη” 7 ε ν _> 7 “ εεε:
Δήμο το παο... 'Μονοἱο~ΜΑΝιΑτΗΣ μήνες” Ρεντη, '
ο κοουτς μετά τις τε- η 3 οττιςπεντε ιηετουαε» `τι"αρκιιγής
ι ήευταίες εμφανίσεις με ρ γιατιι Αιεγιιζκαι στις '  Μ γ
“ι Αστέρα τριήοήπς και ”Ξ ; σήμεριπερασεαιιο το προπονητική η
Ι Με Γιάννινα ζήτησε ζ” γκεντρογιαναμαςεψει ταπρανιιαταε
απο τους ιιοοοοοαιρι- Ι ι γε `τουΧ¦καιγνακαι " ή ' ”
στες του να ιιερήαουν ο ` `
τα κοεσινή μερα με τις κι η
οικογένειες τους
:αν ῷιήος εφυγε
οΑνΛοιιιτιιτ. που τους η
ευχαρίστησε οπως στο Ι
7 _ ο ¦ ς ς 7 Η Ρεντήγιατιιαυνεργαοια `
· Ι , _  Δ > - Η Δ - Δ · _ Δ Δ Δ ' ' “ ιιουεικαντοντεήευταίο
θοδωρος Μενής8 Χ κι - 7 ¦  ή .ε ' ,ή , ο  Η ν =ν““·°““Μ
ή;  ἡ Χα" | τα | . “ ν | “ ¦ < 'ή `| Μεήὸήήοής πιτσιρικασες Μπορεισειιι,τριι°ι““ι“.,
| ` ή ο ' ή” ° ' - Ψ `. μπειτε και-μετα κΑιιιΜσἐβααικ6 Απο σήμερα παντως
εε" πραγματικα Μερα ετικερεπερως ]_
πι “ '
 ΔιΑεΑττε ΗΜΕΡΑ _ “ _ ή κι , | ο ¦ Ι η ο Ρ μ Ι `
ΣΤ" 'ΨΩΜΑ ΤΩΝ η η , ” | ' '“ γ " . η ' η ~ ¦ _ ” ο κέρδισε 
7 ΜΡ|ΣΑ|ΩΝν ο Ϊ . χ ”ν  · ϊἑ η η η ' 2-4 τον Αγροτι- 
κο Αστέρα και
εκμεταήήευτήκε
τήν ιιροκσεαινή
- ο ¦  _ ο τι η ο ,¦ ,Ι -' ; , 'η εντοςεορας η'
τ γ ι μ η |  Αν η _ρ ' η' ι  “ - Δ “γκεήα»τσυΑιιοή-“
- ~ ε ” ”μ  ¦ ι η ή . · ' _ ~~ η ~ <¦“¦Μ“““¦χἑρ_ η ήωνα :μυρνήςιτ- ώ Ι
, '   χ ι  χ ι . ~ - ~ · η Μπήκα" `~ Ν ιμετονιιαν- γ ι Ι
9771108 852129 '
 σερραικοι ἶ“ >
Ο ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα